JUAN 12

1Anam a aldo bayu ing Piesta ning Pamaglagpus, minta ya i Jesus king Betania, ing balen nang Lazaro a pepasublian nang mebie. 2Pigsadia deng apunan karin. Sinaup yang migsilbi i Marta at metung ya i Lazaro karing kasulu nang Jesus king lamesa. 3I Maria naman kinangwa yang kapitnang litrung mal a pabanglung purung nardo. Kiskusan ne bitis i Jesus at pinulis na la deti king buak na. Sinalingalngal ing banglu king kabilugan a bale. 4Oneng i Judas Iscariote, ing metung karing alagad nang Jesus, itang magtaksil keya, sinabi na, 5“Baket e mipisaling atlung dalan a salaping pilak iting pabanglu at mipamie la sa ding abli karing pakakalulu?” 6Sinabi na iti e uling atin yang malasakit karing pakakalulu, nune uling mapanako ya; ya ing tesoreru da at kukupit ya karing salaping ingatan na. 7Oneng nganang Jesus, “E ye pakialaman! Paburen yeng daptan na iti para king aldo na ning kanakung pangakutkut. 8Kayabe yu la kabang panaun ding pakakalulu, oneng e kabang panaun ing kayabe yu ku.” 9Abalitan da ring dakal a Judio king atyu Betania i Jesus. Inya minta la karin, e mu king uli na, nune ban akit dia naman i Lazaro a pepasublian nang mebie. 10Binalak da ring pamuntuk ding pari king papate ria naman i Lazaro 11uling king uli na dakal la ding Judiong kakawani karela at maniwala kang Jesus. 12Kabukasan, abalitan da ring dakal a taung dinatang makipamiesta king datang ya i Jesus. 13Memangua lang sangang palma at linual la ba reng salubungan. Ngarang kukulisak, “Purian ya ing Dios! Bendisyunan ne sa ning Dios ing daratang king lagyu ning Ginu!” 14Ikit neng Jesus ing metung a biserung asno at sekian ne, antimo ing sasabian na ning kasulatan: 15“Siudad ning Zion, e ka tatakut! Oyan, daratang ya ing ari mu, makasake ya king biserung asno!” 16King oras a ita, e ra aintindian iti ding alagad; oneng inyang mipaligayan ne i Jesus kanita ra aganaka king iti misulat tungkul keya at king depat da iti para keya. 17Minie lang patutu tungkul kaniti ding dakal a taung atyu inyang inaus neng lumual i Lazaro king kutkutan ampon pepasublian mebie. 18Iti ya ing sangkan nung inya selubungan de i Jesus ding dakal a tau; abalitan da king ya ing dinapat kaniting milagru. 19Inya ngara ding Pariseo king metung at metung, “Lawan yu, ala tamung akarapat! Tutukian de ring sablang tau!” 20Ating mapilan a Griego karin a minta king piesta ban samba. 21Linapit la deti kang Felipe a tau Betsaida, Galilea. Ngara, “Malyari mi yang akit i Jesus?” 22Pintalan neng Felipe i Andres at sinabi na iti keya. At linapit la ilang adua kang Jesus at sinabi ra iti. 23Pekibat nang Jesus, “Dinatang na ing oras ban mipaligayan ya ing Anak ning Tau. 24Ing katutuan sasabian ku kekayu: subali mu nung manabu ya king gabun ing binutil pale at mate, manatili yang dili-dili. Nung mate ya, mamunga yang dakal. 25Abating ne ning taung malugud king bie na ing bie na; oneng ing tanggi king bie na king yatung iti apapanatilian ne iti angga king bie alang angga. 26Ing ninumang bisang sumuyu kanaku kailangan yang tuki kanaku; nung nu ku karin, karin ya naman ing talasuyu ku. Parangalan neng Ibpa ku ing ninumang susuyu kanaku. 27“Ngeni mababalisa ku pamisip. Nanu ing sabian ku? Sabian ku wari, ‘Ibpa, iligtas mu ku king oras a iti?’ Ali, uling iti yang sangkan nung inya dinatang ku—ban dikilan ing kasakitan a iti. 28Ibpa, parangalan me ing lagyu mu.” Kanita ing metung a siwalang ibat banua sinabi na, “Peparangalan ku ne at parangalan ke pang pasibayu.” 29Dimdam da ring taung atyu karin iting siwala at ngara, “Menuldul!” Sinabi da naman ding aliwa, “Ating anghel a mekipagsalita keya!” 30Mekibat ya i Jesus, “Meramdam ya ing siwalang iti e king uli ku, nune king uli yu. 31Panaun na ban atulan ya ing yatung iti. Mitabi ne ngeni ing pamuntuk na niting yatu. 32At potang itas da na ku babo ning yatu, ilapit ku la kanaku ding sablang tau.” ( 33Sinabi na iti ban ipakilala na nung makananu deng ipapate.) 34Ngarang mekibat ding tau, “Agpang king sasabian na ning Kautusan, ing Cristo manatili ya kapilan man. Inya makananu mung asabi king sukat yang itas ing Anak ning Tau? Ninu wari iting Anak ning Tau?” 35Nganang Jesus karela, “Ditak nang panaun ing akayabe ye ing sala. Lumakad kayu kabang atyu kekayu ing sala, pota arakap na kayu ning dalumdum. E na balu ning lalakad king dalumdum nung nu ya pupunta. 36Kabang atyu kekayu ing sala, maniwala kayu king sala ban maging talatuki na kayu ning sala.” Inyang asabi nang Jesus iti, meko ya at selikutan na la. 37Agyang dakal ing milagrung depat na king akakit da, makanyan man e la meniwala keya. 38Uli na niti, metupad ing sinabi nang propeta Isaias: “Ginu, ninu ing meniwala karing amanung dimdam da kekami? At kaninu na pepakilala ning Ginu ing upaya na?” 39Iti yang sangkan nung inya e la meniwala, uling sinabi na namang Isaias: 40“Binulag na la mata at pepasias a buntuk, ban e la manakit ding mata ra at e la makaintindi ding pamisip da, at e la mibalik a lub kaku ban pakayapan ku la.” 41Sinabi nang Isaias iti uling ikit na ing ligaya nang Jesus at migsalita ya tungkul keya. 42Makanyan man, agyang karing pamuntuk da ring Judio dakal la ding meniwala kang Jesus. Oneng e ra pepaulata ing pamaniwala ra uli na ning takut da karing Pariseo, pota itiwalag da la king sinagoga. 43Buri da pa ing kapurian a ibat karing tau kesa king kapurian a ibat king Dios. 44Sinabi nang matimid Jesus, “Ing maniwala kanaku maniwala ya e mu kanaku nune pati kanitang mitubud kanaku. 45At ing manakit kanaku akakit nia naman itang mitubud kanaku. 46Dinatang ku keti king yatu antimong sala ban ding sablang maniwala kanaku e na la manatili king dalumdum. 47Nung ating makiramdam karing amanu ku at e na la tutuparan, e ke atulan, uling e ku dinatang ban atulan ke ing yatu, nune ban iligtas ke. 48Ating matul king ninumang e tanggap kanaku at karing amanu ku. Ing amanung sinabi ku ya ing matul keya king tauling aldo! 49Uling e ku migsalita king sarili kung kayupayan, nune ing Ibpang mitubud kanaku ya ing minutus nung nanung sabian ku at ipabalu kekayu. 50At balu ku king babie bie alang angga ing utus na. Inya ing inutus nang sabian ku ning Ibpa ya ing sasabian ku.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\