JUAN 13

1Bespera na kanita ning Piesta ning Pamaglagpus. Balu nang Jesus king dinatang na ing oras na ban mako ya keti king yatu at mibalik ne king Ibpa. Kaluguran na la ding bandi na a atyu king yatu at liguran na la angga king kawakasan. 2Kasulu na lang Jesus ding alagad na king apunan. Alulan na na ning diablo king isip nang Judas Iscariote a anak nang Simon ing pamagtaksil kang Jesus. 3Balu nang Jesus king ing sablang upaya binie na na ning Ibpa keya at king ibat ya king Dios at papunta ya king Dios. 4Tinalakad ya i Jesus, likas ne ing piblas na at bebatan na ing sarili na king tualya. 5Kaybat, mitugtug yang danum king palanggana at pegumpisan na lang inos a bitis ding alagad. At pinulis na la king tualyang makababat king awakan na. 6Nganang Simon Pedro inyang lapitan neng Jesus, “Ginu, ikang manos karing bitis ko?” 7Pekibat nang Jesus, “E mu pa aintindian ing daraptan ku ngeni, oneng bandang tauli aintindian mu.” 8Sinabi nang Pedro, “E ku la malyaring paos ding bitis ku keka!” Pekibat nang Jesus, “Nung e ka paos bitis kanaku, ala kang pangataid kanaku.” 9Sinabi nang Simon Pedro, “Ginu, nung makanyan, e mu ding bitis ku ilang wasan mu nune pati na ding gamat ku at ing buntuk ku!” 10Nganang Jesus, “E ne kailangan manos ing mindilu na, subali karing bitis na, uling malinis ne mabilug a katawan. At malinis na kayu, oneng e ikayu ngan.” ( 11Uling balu nang Jesus nung ninung magtaksil keya; inya sinabi na, “E ikayu ngan malinis na kayu.”) 12Inyang aos na na la bitis at asulud na nang pasibayu ing piblas na migbalik ya king lamesa. Nganang kinutang karela, “Aintindian yu ing depat ku kekayu? 13Ausan yu kung Maestro at Ginu at tinud kayu; uling makanyan ku pin. 14Nung akung kekayung Ginu at Maestro inos da kayu bitis, ikayu man sukat kayung mipapanos bitis. 15Dininan da kayung alimbawa ban daptan yu naman ing anti ing depat ku kekayu. 16Ing katutuan sasabian ku kekayu: e ya maygit ing ipus king panginuan na ni e ya maygit ing tinubud king mitubud keya. 17Balu yu la deting bage at mapalad kayu nung tuparan yu la! 18“E para kekayu ngan ing sasabian ku. Balu ku la ding kanakung pinili. Oneng sukat matupad ing sasabian ning kasulatan, ‘Pildak na ku ning pepakan ku.’ 19Ngeni pa sasabian ku na iti kekayu ban nung mapalyari na, paniwalan yu king ‘Aku pin Ya.’ 20Ing katutuan sasabian ku kekayu: ing tatanggap king ninumang tinubud ku, akung tatanggapan na at ing tatanggap kanaku tatanggapan ne itang mitubud kanaku.” 21Inyang asabi nang Jesus iti, melingasngas ya pilubluban at nganang migtapat, “Ing katutuan sasabian ku kekayu: pagtaksilan na ku ning metung kekayu.” 22Mipaglalawe la ding alagad at e ra balu nung ninu ing amanuan na. 23Makahilig yang malapit kang Jesus ing pakamalan nang dili karing alagad na. 24Sininialan neng Simon Pedro at ngana, “Ikutang mu na mo keya nung ninu ing amanuan na.” 25Inya linapit ya kang Jesus at kitang na, “Ginu, ninu ing amanuan mu?” 26Pekibat nang Jesus, “Isoso ke ing tinape at ing dinan ku kaniti, ya ita.” At inyang asoso na ne ing tinape, inabut ne kang Judas, ing anak nang Simon Iscariote. 27Inyang atanggap na neng Judas ing tinape, linub ya keya i Satanas. Nganang Jesus, “Daptan mu nang agad ing sukat mung daptan!” 28Oneng alang makibalu metung man karing kasulu na nung baket sinabi na iti. 29Uling i Judas ya ing talaingat karing salapi ra, ating minisip king pasaliwan neng Jesus king kailangan da para king piesta o parinan na lang limus ding pakakalulu. 30Inyang apangan na neng Judas ing tinape, agad neng meko. Bengi na kanita. 31Nganang Jesus kalako nang Judas, “Ngeni mipaligayan ne ing Anak ning Tau at king kapamilatan na mipaligayan ya ing Dios. 32Nung king kapamilatan na mipaligayan ya ing Dios, ing Dios naman paligayan neng agad ing Anak ning Tau. 33Anak ko, ditak nang panaun ing akayabe yu ku. Panintunan yu ku oneng sabian ku kekayu ngeni itang sinabi ku karing Judio, ‘E kayu makapunta king puntalan ku.’ 34Babie ke kekayu ing metung a bayung kautusan: mikakalugud kayu. Nung makananu da kayung liguran, makanyan kayu namang mikakalugud. 35Abalu da ring sablang tau king alagad da kayu, nung mikakalugud kayu.” 36Nganang kinutang Simon Pedro, “Ginu, nu ka munta?” Mekibat ya i Jesus, “E ka makatuki ngeni kanaku ketang puntalan ku, oneng kaybat makatuki ka.” 37Nganang pasibayung kinutang Pedro, “Ginu, obat e ku makatuki keka ngeni? Idame ku ing bie ku para keka!” 38Mekibat ya i Jesus, “Idame mu ing bie mu kanako? Ing katutuan sasabian ku keka: alingad mu na kung mekatatlu bayu ya tulauk ing tatyo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\