JUAN 4

1Abalitan da ring Pariseo king lalu lang dakal ding alagad a ayayagkat na at abibinyag Jesus kesa karing kang Juan. ( 2King kamatutuanan aliwa i Jesus ing maminyag nune ding alagad na.) 3Inyang abalu na iting Jesus, meko ya Judea at mibalik ya Galilea. 4Kailangan king dumalan ya Samaria. 5Miras ya Sicar, ing metung a balen ning Samaria a malapit king gabun a pepamana nang Jacob kang Jose a anak na. 6Atyu karin ing talaga nang Jacob, at anti na ning mapagal ya i Jesus king pamaglakbe na, linukluk ya lele ning talaga. Halus kaugtuan nang aldo tapat kanita. 7Dinatang ya ing metung a Samaritana ban saklung danum. Nganang Jesus king Samaritana, “Maki-inum na ku mo.” ( 8Alalu kanita ding alagad na uling minta la king balen ban saling pamangan.) 9Mekibat ya ing Samaritana, “Judio ka at aku Samaritana ku, obat maki-inum ka kanaku?” (Sinabi na iti uling ala lang pamakiabe ding Judio karing Samaritano.) 10Sinabi nang Jesus, “Nung balu mu mu ing babie ning Dios at nung ninu ing maki-inum, mekad ika na ing maniawad keya at ibie na keka ing danum a mabie.” 11Ngana ning babai, “Ala kang paniaklu, ginu, at malalam ya ing talaga. Nukarin ka kumang danum a mabie? 12Maygit ka pa wari king makatua ming i Jacob a minie kekami kaniting talaga? Mininum ya at ding anak nang lalaki at ding sese nang animal keting talaga.” 13Mekibat ya i Jesus, “Kumau yang pasibayu ing ninumang minum king danum niting talaga; 14oneng e ne kumau kapilan man ing ninumang minum king danum a ibie ku. Uling ing danum a ibie ku keya maging sibul ya kilub na at ibie ne ing bie alang angga.” 15Ngana ning babai, “Dinan mu ku kaniting danum, ginu, ban kanita e na ku kumaung pasibayu ni e na ku saklu keti.” 16Nganang Jesus king Samaritana, “Puntalan me at ausan ing asawa mu, at kaybat mibalik ka keti.” 17Ngana ning babai, “Ala kung asawa.” Pekibat nang Jesus, “Tutu ing sinabi mung ala kang asawa. 18Uling lima na la ding meging asawa mu at e me tune asawa ing lalaking pakiabayan mu ngeni. Tutu ing sinabi mu kanaku.” 19Ngana ning babai, “Aintindian ku, ginu, king metung kang propeta. 20Ding Samaritanong makatua mi simban de ing Dios keting bunduk, oneng ikayung Judio sasabian yu king karin Jerusalem ya sukat samban ing Dios.” 21Nganang Jesus, “Babae, maniwala ka kanaku, datang ing oras nung kapilan ding tau e re samban ing Ibpa keting bunduk o king Jerusalem man. 22Ikayung Samaritano e yu talagang balu nung ninu ing sasamban yu. Ikaming Judio balu mi nung ninu ing sasamban mi, uling ing kaligtasan manibatan karing Judio. 23Oneng daratang na ing oras, at miras na, nung kapilan ding tune sasamba samban de ing Ibpa king espiritu ampon king katutuan. Ding anti kareti ila ding buri nang samba ning Ibpa keya. 24Ing Dios Espiritu ya at detang sasamba king Dios kailangan king samban de king espiritu at king katutuan.” 25Ngana ning babai, “Balu ku king ing Mesiya, ing ausan dang Cristo, datang ya. Paniatang na, ipabalu na kekatamu ing sablang bage.” 26Mekibat ya i Jesus, “Aku ya, akung kapagsalita mu.” 27Ketang penandit a ita, dinatang la ding alagad nang Jesus. Mengapamulala la inyang ikit deng makipagsalita king babai. Oneng metung man karela alang kinutang king babai nung nanu ing buri na ni e re kitnan i Jesus nung baket makipagsalita ya king babai. 28Kanita likuan ne ning babai ing banga na at minta ya king balen at sinabi na karing tau, 29“Tara at lawan ye ing lalaking sinabi kanaku king sablang depat ku. Ya na kaya ing Cristo?” 30Linual la ding tau king balen at pintalan de i Jesus. 31Samantala, ding alagad na namang Jesus pakisabian deng mayap. Ngara, “Maestro, mangan na kayu.” 32Oneng sinabi na, “Atin kung pamangan a e yu balu.” 33Inya megumpisa lang mikukutnanan ding alagad, “Atin kayang migdalang pamangan keya?” 34Nganang Jesus, “Ing pamangan ku ya ing pamintuan ku ing kaburian na nitang mitubud kanaku at arian ing obrang mibie kanaku. 35Atin kayung kasebian, ‘Apat nang bulan at datang na ing pamamupul.’ Oyni ing asabi ku kekayu: pagumasdan yu la ding marangle, matua na at makasadia nang palutan ing makatanam! 36Tatanggap yang upa ing papalut at titipunan na la ding bunga para king bie alang angga ban kanita ing tatanam at ing papalut parehu lang tumula. 37Kaniti ya mipatutuan ing kasebian, ‘Aliwa ya ing tatanam at aliwa ya ing pupupul.’ 38Tinubud da kayu ban pupulan ing e yu pipagalan. Ding aliwa ilang mepagal at ikayung makinabang king pipagalan da.” 39Dakal lang Samaritano king balen a ita ding meniwala kang Jesus uli na ning patutu ning babai: “Sinabi na la kanaku ding sablang bage depat ku.” 40Inya inyang dinatang la ding Samaritano kang Jesus inawad da king manatili ya karela; at menatili yang aduang aldo karin. 41At lalu lang merakal ding meniwala kang Jesus uli na ning sasabian na. 42Ngara king babai, “Ngeni maniwala kami e king uli na ning sinabi mu, nune uling ikami mismu dimdam mi ya at abalu mi king ya ing tune Talapagligtas ning yatu.” 43Kalabas da ring aduang aldo, meko ya i Jesus at minta ya Galilea. 44Uling i Jesus mismu ya ing pepatutu king e re gagalangan ing propeta king sariling balen na. 45Karas na Galilea, tinggap deng matula; ikit da ring tau ing sablang depat na karin Jerusalem inyang Piesta ning Pamaglagpus uling mekipamiesta la naman. 46Mibalik yang pasibayu king Cana, Galilea, nung nu na gewang alak ing danum. At karin Capernaum ating metung a opisyal na ning gobiernu; masakit ya ing anak nang lalaki. 47Pintalan ne inyang abalitan na king dinatang ya i Jesus king Galilea ibat Judea. Pekisabi na king puntalan ne sa at pakayapan ing anak nang mamamate. 48Nganang Jesus, “Subali mu nung manakit kayung tanda at milagru e kayu maniwala.” 49Ngana ning opisyal, “Tara na, ginu, pota e tane dasnan mabie ing anak ku.” 50Mekibat ya i Jesus, “Muli na ka, ing anak mu mie ya!” Peniwalan na ning lalaki ing sinabi nang Jesus at meko ya. 51Kabang pa-uli ya, selubungan de ring ipus na at sinabi ra king kinayap ne ing anak na. 52Kitnan na la nung nanung oras ya kinayap ing anak. Ngarang mekibat, “Napun pu, king oras a ala una milako ing lagnat na.” 53Kanita na aganaka ning tata king ita ya ing oras inyang sinabi nang Jesus, “Ing anak mu mie ya.” Inya ya at ing mabilug nang pamilya meniwala la kang Jesus. 54Iti ya ing kaduang milagrung depat nang Jesus inyang dinatang ya Galilea ibat Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\