JUAN 5

1Kaybat na nita, mika piesta la ding Judio at minta ya Jerusalem i Jesus. 2Karin lele na ning Pasbul ding Tupa, ating sibul a king salitang Hebreo mayayaus yang Betsata. Atin yang limang balkon. 3Dakal lang makakerang masakit kareting balkon—bulag, pile, at paralitiko. [Panenayan dang galo ing danum; 4uling ating oras a ing metung a anghel na ning Ginu durulung ya at gagalon na ing danum. Ing mumunang midulung kaybat nang megalo ning danum kumayap ya king nanumang sakit a panamdaman na.] 5Karin ating metung a lalaking atlu nang pulu’t walung banuang masakit. 6Ikit neng Jesus at balu na king maluat neng masakit iting lalaki. Kitnan ne, “Bisa kang kumayap?” 7Mekibat ya ing lalaki, “Ginu, ala pung midala kanaku king sibul potang gagalo ing danum at kabang papunta ku pa mu atin nang mekadulung makauna kanaku.” 8Nganang Jesus keya, “Talakad ka, ibuat me ing pagkeran mu at lumakad ka.” 9Kanita mu rin kinayap ya ing lalaki. Binuat ne ing pagkeran na at linakad ya. Aldo ning Sabbath kanita. 10Inya sinabi da ring Judio king lalaking kinayap, “Aldo Sabbath ngeni at labag king Kautusan ing ibuat me ing pagkeran mu.” 11Oneng pekibat na karela, “Ing taung pepakayap kanaku ya ing sinabi kanakung ‘Ibuat me ing pagkeran mu at lumakad ka.’ ” 12Kitnan de, “Ninu ing taung sinabi keka king ibuat me ing pagkeran mu at lumakad ka?” 13Oneng e na balu nung ninu itang pepakayap keya uling meko ne i Jesus at uling dakal a tau king lugal a ita. 14Kaybat na niti, atagpuan neng Jesus king Templo at sinabi na keya, “Lawan mu, mayap na ka! E na ka mikakasalang pasibayu magkang lalu pang marawak ing dugpa keka.” 15Meko ya ing lalaki at sinabi na karing Judio king ing pepakayap keya ya i Jesus. 16Uli na niti, pegumpisan deng ligalig ding Judio i Jesus uling depat na iti king Aldo ning Sabbath. 17Oneng pekibatan na lang Jesus. Ngana, “Alang tuknang ing pamagobra nang Ibpa ku at aku man kailangan kung magobra.” 18Inya lalu reng pigkapilitan paten ding Judio uling e mu ing lebagan ne ing Aldo ning Sabbath, nune ausan ne pang Ibpa na ing Dios. Nanupata, makipante ya king Dios. 19Nganang Jesus karela, “Ing katutuan sasabian ku kekayu: ala yang arapat ing Anak king sarili nang kaburian, nune daraptan na mu itang akakit nang daraptan na ning Ibpa. Nanuman ing daraptan na ning Ibpa ya naman ing daraptan na ning Anak. 20Uling kaluguran ne ning Ibpa ing Anak at papakit na king Anak ing sablang daraptan na. At pakitanan ne pang dapat a maygit kareti ban mangapamulala kayu. 21Nung makananung pasublian na lang mie ning Ibpa ding mete, makanyan munaman biayan na la ning Anak ding buri nang biayan. 22E ne atulan ning Ibpa ing ninuman. Binie na king Anak ing kabilugan a upaya ning pamanatul 23ban ding sabla gumalang la king Anak, antimo ing pamangalang da king Ibpa. Itang e gagalang king Anak e gagalang king Ibpa a mitubud keya. 24“Ing katutuan sasabian ku kekayu: ing makiramdam king amanu ku at maniwala king mitubud kanaku atin yang bie alang angga. E ya mayatul, nune ibat king kamatayan linipat ne king bie. 25Ing katutuan sasabian ku kekayu: daratang na ing panaun, at miras na, nung kapilan damdaman da ring mete ing siwala na ning Anak ning Dios. At detang makaramdam mie la. 26Atin yang upayang munie bie ing Ibpa at dininan neng upayang munie bie ing Anak. 27Dininan neng upayang matul uling ya ing Anak ning Tau. 28E yu pagmulalan iti; uling daratang na ing oras nung kapilan ding sablang atyu karing kutkutan damdaman da ing siwala na 29at lumual la. Subli lang mie detang dinapat mayap at mie lang alang angga. Subli la naman mie detang dinapat e mayap, oneng miparusan la. 30“Ala kung arapat king sarili kung kayupayan. Mamatul ku agpang king sasabian na ning Ibpa kanaku; inya matulid ing atul ku uling e ku pagnasan daptan ing sarili kung kaburian, nune ing kaburian na nitang mitubud kanaku. 31“Nung aku ing patutu tungkul king sarili ku, ing pamipatutu ku alang kabaldugan. 32Oneng ating aliwang patutu tungkul kanaku at balu ku king tutu ing sasabian na tungkul kanaku. 33Pepadala kayung tubud kang Juan at pepatutuan na ing katutuan. 34E uli na ning kailangan ku ing patutu ning tau, nune sasabian ku iti ban miligtas kayu. 35Mengari yang sulung milalablab i Juan at maslag ya; at birian yung matula kayung sinaguli king aslag na. 36Ating pamipatutu tungkul kanaku a maygit king pamipatutu nang Juan: ila pin ding dapat a parapat na ning Ibpa kanaku a kanaku namang daraptan. Ila deti ring patutu kanaku king ing Ibpa ya ing mitubud kanaku. 37Ing Ibpang mitubud kanaku ya mismu patutu ya naman tungkul kanaku. E yu pa dimdam kapilan man ing siwala na at e ye pa ikit kapilan man ing itsura na. 38Ala lang lugal king pusu yu ding amanu na uling e kayu bisang maniwala king tinubud na. 39Sasaliksikan yu la ding Kasulatan uling isipan yu king kareti yu atuklasan ing bie alang angga. Oneng deti ila kabud ding patutu tungkul kanaku; 40makanyan man e kayu bisang lumapit kanaku ban mika bie kayu. 41“Aliwa ing kapurian da ring tau ing pagnasan ku. 42Oneng balu ra kayu; balu ku king ala kayung lugud king Dios. 43Dinatang ku king lagyu nang Ibpa ku, oneng e yu ku buring tanggapan. Nung datang ya ing aliwa king sarili nang lagyu, tatanggapan ye. 44Makananu kayung makapaniwala ngening pagnasan yung tanggap kapurian ibat karing tau, at e yu pagnasan ing tanggap kapurian a manibat king bukud mung Dios? 45E yu isipan king aku ing mandalum kekayu king Ibpa. I Moises a panaligan yu ya ing mandalum kekayu. 46Nung meniwala kayu kang Moises kailangan sana ing maniwala kayu kanaku uling sinulat ya tungkul kanaku. 47Nung e yu paniwalan ing sinulat na makananu kayung maniwala karing amanu ku?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\