JUAN 6

1Kaybat na nita, dinalakit ya i Jesus king kangatba na ning Dagat-dagatan ning Galilea (o Dagat-dagatan ning Tiberias). 2Tikian de ring dakal a tau uling ikit da la ring milagrung depat na king pamanulu karing masakit. 3Minukiat ya i Jesus king bunduk-bundukan at karin linukluk yang kayabe da ring alagad na. 4Malapit na kanita ing Pamaglagpus, ing piesta da ring Judio. 5Inyang lawan nang Jesus ing makapadurut, ikit na lang lalapit keya ding dakal a tau. Ngana kang Felipe, “Nukarin tamu saling tinape ban apakanan ta la deting tau?” ( 6Balu nang Jesus nung nanung daptan na at sinabi na iti ba neng subukan i Felipe.) 7Nganang mekibat Felipe, “E la managyung panialing tinape ding aduang dalan a salaping pilak ban makapangan ya ing balang metung agyang ditak mu.” 8Ing metung karing alagad, i Andres a kapatad nang Simon Pedro, sinabi na, 9“Ating metung a anak a lalaki keti a migbakal limang tinape sebada at aduang asan. Nu na la anti deti para kareting dakal a tau?” 10Nganang Jesus, “Paluklukan yu la ding tau.” (Madikut king lugal a ita.) Inya linukluk la ding tau. Migit o kumulang la king limang libu ding lalaki. 11Kinua na lang Jesus ding tinape at inyang mekapasalamat ne king Dios, pemie na la karing pakalukluk. Makanyan munaman ing gewa na karing asan. Mirinan la ngan ding tau anggang bisa la. 12Inyang kinabsi la ngan, sinabi na karing alagad na, “Tipunan yu la ding pisipising mitagan ban alang masayang.” 13Inya tinipun da la ring pisipisi a ibat karing limang tinape sebada, at akatmu da la ring labing aduang kaing karing tagan ding taung mengan. 14Ngarang sinabi inyang ikit da ring tau ing milagrung depat na, “Tune pin ya ing Propeta a datang keti king yatu!” 15Balu nang Jesus king buri deng lapitan ban pilitan deng gawan ari. Inya meko yang pasibayu at minta yang magdili-dili king bunduk-bundukan. 16Inyang mabibengi na, minta la ding alagad king dagat-dagatan. 17Sinake la king bangka at dinalakit lang papunta Capernaum. Bengi na kanita at e na la pa detangan Jesus. 18Mayalun ya ing dagat uling tutiup ing masikan a angin. 19Inyang mekabagse na lang ating lima o anam a kilometru, ikit deng lalakad i Jesus babo ning danum at palapit ya king bangka. Mitakutan la. 20Nganang Jesus karela, “Aku, e kayu tatakut.” 21Matula reng pepasaken i Jesus king bangka; agad-agad yang sinadsad ing bangka king lugal a karelang pupuntalan. 22Kabukasan, ikit da ring dakal a taung menatili king kangatba na ning dagat-dagatan king metung ya mu ing bangkang atyu karin. Balu ra king e ya sinake i Jesus king bangkang seken da ring alagad na, nune ding alagad na ila mung meko. 23Oneng ating mapilan a bangkang menibatan Tiberias a sinadsad malapit king lugal nung nu da la pengan ding tinape kaybat nang pepasalamat ning Ginu. 24Inyang ikit da ring tau king alayu karin i Jesus ni ding alagad na, sinake la kareting bangka at minta la Capernaum ban panintunan de i Jesus. 25Inyang ikit da ne i Jesus king kangatba na ning dagat, kitnan de. Ngara, “Maestro, kapilan ka pa dinatang keti?” 26Nganang mekibat, “Ing katutuan sasabian ku kekayu: panintunan yu ku e uling ikit yu la ding depat kung milagru, nune uling mengan kayu at kinabsi karing tinape. 27E yu panintunan ing masisirang pamangan, nune panintunan yu ing pamangan a manatili angga king bie alang angga. Ibie na iti kekayu ning Anak ning Tau uling ya ing dininan nang upaya ning Dios Ibpa.” 28Inya kitnan de, “Nanu ing kailangan ming daptan ban arapat mi ing parapat ning Dios?” 29Nganang mekibat Jesus, “Iti ya ing parapat na ning Dios: maniwala kayu king tinubud na.” 30Ngara kang Jesus, “Nanu ing milagrung arapat mu ban akit mi at maniwala kami keka? Nanu ing kekang daptan? 31Mengan lang manna king disyerto ding makatua mi. Agpang king kasulatan, ‘Dininan na lang tinape ibat banua ban apangan da.’ ” 32Nganang mekibat Jesus, “Ing katutuan sasabian ku kekayu: aliwa i Moises ing minie kekayu king tinapeng ibat banua; nune ing Ibpa ku ya ing babie king tune tinape a ibat banua. 33Uling ing tinape a babie na ning Dios ya itang titipang ibat banua at babie yang bie king yatu.” 34Ngara, “Dinan mu kaming parati, ginu, kaniting tinape.” 35Nganang Jesus karela, “Aku ing tinape ning bie. E ya dumanup kapilan man ing lumapit kanaku at e ya kumaung danum kapilan man ing maniwala kanaku. 36Antimo ing asabi ku na kekayu, ikit yu na ku, makanyan man e kayu pa bisang maniwala kanaku. 37Lumapit la kanaku ding sablang babie na ning Ibpa kanaku at e ke tanggian ing ninumang lumapit kanaku, 38uling tinipa kung ibat banua e ban daptan ing sarili kung kaburian, nune ing kaburian na nitang mitubud kanaku. 39Iti ya ing kaburian na nitang mitubud kanaku: king e ku kabatingan agyang metung mu karing sablang binie na kanaku, nune pasublian ku la ngan mie king tauling aldo. 40Uling iti ya ing kaburian nang Ibpa ku: ing balang metung a manakit king Anak at maniwala keya mika bie yang alang angga at pasublian keng mie king tauling aldo.” 41Mibubulungan la ding Judio uling sinabi na, “Aku ing tinape a tinipa ibat banua.” 42Sinabi ra, “Aliwa iti i Jesus a anak nang Jose? Kakilala ta ya i tata na at ima na! Makananu nang asabing tinipa yang ibat banua?” 43Mekibat ya i Jesus, “E na kayu mibubulungan. 44Alang makalapit kanaku subali mu nung ilapit ne ning Ibpang mitubud kanaku at pasublian keng mie king tauling aldo. 45Makasulat karing libru da ring propeta, ‘At ding sabla turuanan na la ning Dios.’ Lalapit la kanaku ding sablang mekaramdam at mebiasa king turu na ning Ibpa. 46Iti e mangabaldugan king atin nang menakit king Ibpa; ita mung ibat king Dios ya ing bukud menakit na king Ibpa. 47Ing katutuan sasabian ku kekayu: atin yang bie alang angga ing maniwala. 48Aku ing tinape ning bie. 49Mengan lang manna king disyerto ding makatua yu, makanyan man mete la. 50Oneng ing amanuan ku ya itang tinape a ibat banua; ing ninumang mangan kaniti e ya mate. 51Aku ing mabie tinape a tinipang ibat banua. Ing ninumang mangan kaniti mie ya kapilan man. At ing laman ku ya ing tinape a ibie ku ban mie ya ing yatu.” 52Uli na niti, mapali lang mibadbaran ding Judio. Ngarang mipapangutang, “Makananu nang aibie kekatamu ning taung iti ing laman na ba tamung apangan?” 53Nganang Jesus karela, “Ing katutuan sasabian ku kekayu: nung e kayu mangan king laman na ning Anak ning Tau at minum king daya na e kayu mika bie king sarili yu. 54Ing mangan king laman ku at minum king daya ku atin yang bie alang angga, at pasublian keng mie king tauling aldo. 55Uling ing laman ku tune yang pamangan at ing kanakung daya tune yang inuman. 56Ing mangan king laman ku at minum king daya ku manatili ya kanaku at aku manatili ku keya. 57Tinubud na ku ning mabie Ibpa at king uli na mabibie ku; anti munaman ing mamangan kanaku mabibie ya king uli ku. 58Iti ya ing tinapeng tinipa ibat banua. E ya anti king pengan ding makatua yu. Mengan la, oneng kaybat mete la. Ing mamangan king tinapeng iti mie ya kapilan man.” 59Sinabi nang Jesus iti kilub ning sinagoga inyang tuturu ya Capernaum. 60Ngara ding dakal karing alagad na inyang dimdam da iti, “Masakit ing sasabian na. Ninu ing makatanggap kanyan?” 61Oneng balu nang Jesus king mibubulungan la tungkul kaniti. Inya sinabi na karela, “Magugulu kayu pamisip kanite? 62O nung akit ye pa ing Anak ning Tau a magbalik king kabilianan na king minuna? 63Ing Espiritu ya ing babie bie. Ala yang aibie ing laman. Ding amanung sinabi ku kekayu Espiritu la at bie. 64Oneng ating mapilan kekayu a e maniwala.” (Uling manibat king kapupurmeruan balu nang Jesus nung ninu ding e maniwala at nung ninu ing magtaksil keya.) 65At ngana pa, “Iti yang sangkan nung inya sinabi ku kekayu king alang milapit kanaku subali mu nung burian na ning Ibpa.” 66Manibat na kanita dakal na la karing alagad na ding ginulut at e na mekiabe kang Jesus. 67Inya sinabi nang Jesus karing labing adua, “Ikayu, bisa kayu namang mako?” 68Nganang mekibat Simon Pedro, “Ginu, kenu ke pa munta? Atyu la keka ding amanung babie bie alang angga. 69Maniwala kami at balu mi na ngeni king ika ing Banal ning Dios.” 70Pekibat nang Jesus, “E ra kayu wari pinili ikayung labing adua? Makanyan man ing metung kekayu diablo ya!” 71Ing amanuan na ya i Judas; ing anak nang Simon Iscariote. Metung ya i Judas karing labing adua; at ya ing magtaksil kang Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\