JUAN 8

1oneng minta ya i Jesus king Bunduk ding Olibo. 2At kabukasan abak a maranun minta yang pasibayu king Templo. Lepitan de ring sablang tau karin. Linukluk ya i Jesus at tiru na la. 3Dela re king arap na ding talaturu ning Kautusan at ding Pariseo ing metung a babaing merakap makipangalugud. Pepatalakaran de ing babai king arap da 4at ngara kang Jesus, “Maestro, merakap ya ing babaing iti a makipangalugud. 5Agpang king Kautusan, inutus na kekatamung Moises king ing anti kaniting babai paten ya king basibas batu. Nanu ing asabi mu tungkul keya?” 6Sinabi ra iti ba reng pakirakpan; ban atin lang abusbus laban kang Jesus. Dinuku ya i Jesus at king kapamilatan na ning taliri na sinulat ya king gabun. 7Sigiran de king karelang pamangutang; inya inarapan na lang Jesus at sinabi na karela, “Ing ninuman alang kasalanan kekayu ya ing munang masibas keya.” 8Dinuku yang pasibayu at sinulat ya king gabun. 9Inyang dimdam da iti meko lang tunggal-tunggal, megumpisa king matuang dili. I Jesus na mu ing melakuan at ing babaing makatalakad arap na. 10Minatna ya i Jesus at ngana king babai, “Nu la karin? Ala waring mitagan metung man ban matul keka?” 11Nganang mekibat, “Ala pu, ginu.” Nganang Jesus, “Aku man, e ra ka atulan. Mako na ka at e na ka mikakasalang pasibayu.”] 12Pasibayu yang migsalita i Jesus karing Pariseo. Ngana, “Aku ing sulu na ning yatu. E ya lumakad king dalumdum ing tutuki kanaku, nune mika sulu yang babie bie.” 13Ngara ding Pariseo, “Ika mu ing patutu tungkul king sarili mu; e tutu ing sasabian mu.” 14Pekibat nang Jesus, “Agyang aku ing patutu tungkul king sarili ku ing pamipatutu ku katutuan uling balu ku nung nu ku menibat at nung nu ku munta. Oneng e yu balu nung nu ku menibat at nung nu ku munta. 15Mamatul kayu agpang king pamanatul tau; oneng aku ala kung atulan ninuman. 16Agyang munie kung kayatulan, ing atul ku katutuan uling e mu akung dili ing mamatul, nune aku at ing Ibpang mitubud kanaku. 17Makasulat king kekayung Kautusan king matanggap bilang katutuan ing pamipatutu ding adua katau. 18Patutu ku tungkul king sarili ku at ing Ibpang mitubud kanaku patutu ya naman tungkul kanaku.” 19Inya kitang da, “Nu ya karin ing Ibpa mu?” Mekibat ya i Jesus, “E yu ku balu ni e ye balu i Ibpa ku. Nung balu yu ku, balu ya naman ing Ibpa ku.” 20Sinabi na lang (la) deting amanu Jesus king lugal a pibaldugan ain kabang tuturu ya king Templo. Oneng alang dinakap kang Jesus uling e pa dinatang ing oras na. 21Pasibayu nang sinabi karela, “Mako ku at panintunan yu ku, oneng mate kayu king kekayung kasalanan. E kayu makapunta ketang nung nu ku munta.” 22Ngara ding Judio, “Magpakamate ya kaya? Ita kaya ing sangkan nung inya sinabi nang ‘E kayu makapunta ketang nung nu ku munta’? ” 23Mekibat ya i Jesus, “Ibat kayu keti sulip; aku ibat ku babo. Ibat kayu king yatung iti; aku ali ku. 24Inya sinabi ku kekayu king mate kayu karing kasalanan yu. Talagang mate kayu karing kasalanan yu, nung e kayu maniwala king ‘Aku pin Ya’.” 25Inya kitang da kang Jesus, “Ninu wari ika?” Pekibat nang Jesus, “Aku itang sinabi ku na kekayu manibat na king kapupurmeruan. 26Dakal ku sukat sabian at atulan tungkul kekayu. Oneng ing mitubud kanaku tutu ya at ing dimdam ku keya ya mu ing sasabian ku king yatu.” 27E ra aintindian king magsalita ya karela tungkul king Ibpa. 28Inya sinabi nang Jesus, “Potang ikua yu neng tinas ing Anak ning Tau, kanita yu abalu king ‘Aku pin Ya’; at king ala kung daraptan king sarili kung upaya nune magsalita ku agpang king tiru na kanaku ning Ibpa. 29Kayabe ke ing mitubud kanaku; e na ku likuan dili-dili uling daraptan kung parati ing makaibie tula keya.” 30Meniwala la ding dakal a mekaramdam karing bage a sinabi nang Jesus. 31Inya sinabi nang Jesus karing Judiong meniwala keya, “Nung tuparan yu ing tuturu ku, tune kayu ping alagad ku 32at abalu yu ing katutuan at gawan na kayung malaya ning katutuan.” 33Pekibat da kang Jesus, “Lahi na keng Abraham at kapilan man e ke pa me-ipus kenu man. Makananu mung asabing ‘Maging malaya kami’?” 34Mekibat ya i Jesus karela, “Ing katutuan sasabian ku kekayu: ing balang mikakasala ipus ne ning kasalanan. 35E ya manatili ing ipus king pibalebale kapilan man, oneng manatili ya ing anak kapilan man. 36Nung ing Anak gawan na kayung malaya tune ping malaya kayu. 37Balu ku king lahi na kayung Abraham; makanyan man buri yu kung paten uling alang lugal ing tuturu ku karing pusu yu. 38Sasabian ku ing ikit ku king kanakung Ibpa, oneng daraptan yu ing kekayung dimdam king kekayung tata.” 39Pekibat da kang Jesus, “I Abraham ya ing tatang mi.” Nganang Jesus karela, “Nung anak na kayung Abraham, depat yu sa ing dapat nang Abraham. 40Oneng ngeni buri yu kung paten; akung taung maniabi kekayu king katutuan a dimdam ku king Dios. E anti kanyan ing depat nang Abraham! 41Ing daraptan yu kalupa na ning daraptan na ning sarili yung tata.” Pekibat da kang Jesus, “E ke anak king lual; atin keng metung a tata, ing Dios.” 42Nganang Jesus karela, “Nung ing Dios ya ing kekayung Tata, sukat ing luguran yu ku uling dinatang kung menibat king Dios. E ku dinatang king sarili kung kaburian, nune ya ing mitubud kanaku. 43Baket e yu aintindian ing sasabian ku? Uling e yu atanggap ing sasabian ku. 44Ing diablo ya ing tata yu at ing buri nang tata yu ya ing buri yung daptan. Makamate ya manibat na king minuna at kalaban ne ning katutuan uling alang katutuan keya. Neng maglaram ya ing diablo, magsalita ya agpang king sarili nang katutubu, uling malaram ya at ya ing tata na ning kalaraman. 45Oneng sasabian ku ing katutuan, inya e yu ku paniwalan. 46Ninu kekayu ing makapatutu king mikasala ku? Nung katutuan ing sasabian ku, baket e yu ku paniwalan? 47Ing menibat king Dios makiramdam ya karing amanu na ning Dios. Oneng e kayu ibat king Dios inya e kayu bisang makiramdam.” 48Ngara ding Judio kang Jesus, “E ke wari tinud king sinabi ming Samaritano ka at alipnan na ning demonyu?” 49Mekibat ya i Jesus, “E na ku alipnan ning demonyu, nune igagalang ke ing Ibpa ku, oneng ikayu e yu ku gagalangan. 50Makanyan man, e ku panintunan ing sarili kung dangalan; ating metung a manintun kaniti at ya ing mamatul. 51Ing katutuan sasabian ku kekayu: ing tutupad king tuturu ku e na takman kapilan man ing kamatayan.” 52Ngara ding Judio, “Ngeni, siguradu na kami king alipnan na ka pin ning demonyu! Mete ya i Abraham, antimu rin ding propeta; makanyan man sasabian mu, ‘Ing tutupad king tuturu ku e na takman kapilan man ing kamatayan.’ 53Maygit ka pa wari king tata ming i Abraham a mete na? At mete na la naman ding propeta. King pamalak mu ninu ika?” 54Pekibat nang Jesus, “Nung parangalan ku ing sarili ku iti alang kabaldugan. Ing Ibpa ku ya ing parangal kanaku. Ya ing amanuan yung Dios yu. 55Oneng ikayu kapilan man e ye balu, aku balu ke. Nung sabian kung e ke balu maging malaram kung kalupa yu. Oneng balu ke at tutuparan ku ing amanu na. 56Metula ya i tata yung i Abraham inyang abalu na king akit na ing paniatang ku at ikit na iti at mesaya ya.” 57Inya ngara ding Judio, “Ala ka pang limang pulung banua tua at ikit mu ne i Abraham?” 58Mekibat ya i Jesus, “Ing katutuan sasabian ku kekayu: atyu na ku bayu ya mibait i Abraham.” 59Inya kinangwa lang batu ban basibasan de i Jesus, oneng sinalikut ya at meko ya king Templo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\