JUDAS 1

1Ibat ya iting sulat kang Judas, ing talasuyu nang Jesu-Cristo at kapatad nang Santiago. Miparala ya karing sablang inaus na ning Dios, ding mabibie king lugud na ning Dios Ibpa at king saup nang Jesu-Cristo. 2Mananu na sanang ing maglapo lunus, kapayapan, at lugud miyabie kekayu. 3Pakamalan kung kakaluguran, Magkapilit kung daptan ing anggang agyu ku ban makasulat kekayu tungkul king kaligtasan a atyu kekatamu. Kaniting penandit panamdaman ku king tune ping kailangan ing sulatanan da kayu ban pasiknangan ku ing kekayung pamakilaban para king kasalpantayanan a misan mu miyabie karing pinili na ning Dios. 4Uling ating mapilan a e mayap a tau, ding lihim milub king katipunan tamu a babaligtad da ing turu tungkul king grasya na ning kekatamung Dios ban matuliranan da ing e mayap dang dapat at tatanggian de i Jesu-Cristo, ing bukud mung Maestro at Ginu tamu. Misulat keta pang minunang panaun ing parusa a dugpa kareting e mayap a tau. 5Agyamang lubus yu nang balu iti, buri kung ipaganaka kekayu nung makananu na lang linigtas ning Ginu ding Israelita king bansang Ehipto at kaybat gisan na lang pete ding e meniwala. 6E yu la naman kakalinguan ding anghel a e meningat king karelang sariling katungkulan; likuan da ing mayap dang kabilian. Sinukul na la ning Dios deti king kalalaman na ning karalumduman angga king datang ing maragul nang Aldo ning Pamanukum. 7Makanyan munaman ing depat na ning Sodoma at ning Gomorra at ding siudad a makalapit karela. Dinapat lang pamakipangalugud at miyayaliwa pang pamikasala king laman. Ing depat da kalupa na ning depat da ring e mayap a anghel. Miparusan la king alang anggang api ban maging lisyun la karing sabla. 8Makanyan la naman deting tau. Dirinatan da ing karelang katawan king kapamilatan ning karelang vision; payalan dang kabaldugan ing upaya na ning Dios at insultuan da la ring atyu karin banua. 9Agyang i Miguel a pamuntuk da ring anghel e na depat ing anti kaniti. King pamakipagdebate na king diablo tungkul king nung ninu ing atin karapatan kuma king bangke nang Moises, e ne ininsultu ing diablo, nune sinabi na, “Ing Ginu ya ing matul keka.” 10Oneng deting tau insultuan da itang e ra aintindian. Mengari lang animal a alang isip. Ila mismu sisiran da ing karelang pangatau king kapamilatan na nitang balu ra. 11Makalunus na la uling tikian da ing e mayap nang ugaling Cain; mekiapus la king kamalian nang Balaam uli na ning salapi; at mig-rebeldi lang anti i Core at mete lang antimo ya. 12Mengari lang dinat a babie dungis karing pamisulusulu yu anting mikakapatad nung nu la mamangan at miminum king alang kagalangan. Makipangan la mu at ing bukud dang balu ya ing karelang sarili. Mengari lang lulam a pitange-tange na ning angin at alang daralan a uran. Mengari lang tanaman a e mamunga king karelang kapanaunan; tanaman a mebagut a yamut at melanging lubus. 13Mengari lang bibiung a alun king dagat kayabe ning keyalan dang kamarinayan a maging bula. Mengari lang batuin a lito-lito a misadia king karalumduman king kapilan pa man. 14I Enoc, ing pangane king kapitung lahi manibat kang Adan, ya ing minie ula tungkul karela. Ngana, “Lawan yu! Ing Ginu datang yang kayabe na ding libu-libung anghel a banal 15ban ukuman na la ding sabla at parusan ding makasalanan uli na ning e mayap a depat da, at ing sablang kalapastanganan da king Ginu!” 16Bubulung lang bubulung at mamarsala karing aliwa; depat da ing e mayap dang kapagnasan; mayabang la pa at masanting magsalita karing tau ba rang akua ing buri da. 17Oneng ikayu, kakaluguran ku, tandanan yu ing amanung sinabi ra kekayu ding apostol na ning Ginu tamung Jesu-Cristo king milabas a panaun. 18Uling sinabi da kekayu, “King katataulian a panaun, lunto la ding maninsultu kekayu a mabibie ketang e mayap dang kapagnasan.” 19Ila deti ring taung panibatan na ning pamikawakawani; ing e mayap a kapagnasan ya ing mumutus karela at aliwa ing Espiritu. 20Oneng ikayu, patibayan yu ing kekayung sarili king banal yung kasalpantayanan. Manalangin kayu king upaya na ning Banal a Espiritu; 21manatili kayu king lugud na ning Dios kabang panayan ye ing Ginu tamung Jesu-Cristo ban king lunus na dinan na kayung bie alang angga. 22Pakit kayung lunus karing ating duda; 23iligtas yu la ding aliwa at ilako king api. At karing aliwa, pakit kayung lunus a ating kaingatan; pikasaman yu pati na ing imalan dang midinatan king e mayap nang nasa ning laman. 24Ngeni itang maki upayang makasaup kekayu ban e kayu mitakid at ayarap na kayung alang kapintasan, at ating tula king ligaya na, 25king bukud mung Dios a Talapagligtas tamu kapamilatan nang Jesu-Cristo a kekatamung Ginu, keya ing ligaya, dangalan, upaya, at pamaniakup manibat king minunang panaun at ngeni, at king kapilan pa man! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\