LUCAS 1

1Kagalang-galang a Teofilo, Dakal na la mu rin pu ding migkapilit sinulat istoria tungkul karing bage mepalyari libutad mi. 2Makayagpang ing karelang sinulat king sinabi da kekami ding mekasaksi at menaral kareting bage ibat na king kapupurmeruan. 3Kaybat kung inusisang mitmung kaingatan iting sablang bage, meyapan ku na naman pu ing sumulat metung a maayus a istoria para kekayu, Kagalang-galang a Teofilo. 4Depat ku iti ban abalu yung lubus ing katutuan da ring sablang bage a mituru na kekayu. 5Kanitang i Herodes ya ing ari na ning Judea, ating metung a pari a milagyuan Zacarias. Miembru ya king grupu da ring pari nang Abiya. Elizabeth ya lagyu ing asawa na at iti ibat ya king lahi nang Aaron a pari. 6Mibiebie la deting miyasawa king mitmung kayapan king arapan na ning Dios. Mapamintu lang lubus karing kautusan at tuntunan a ibat king Ginu. 7Oneng e la mikayanak uling baug ya i Elizabeth at matua na lang parehu. 8Misan a aldo, ing grupu nang Zacarias ya ing makatutuk mangasiwa king Templo. 9Agpang king kaugalian a tutukian da ring pari, ya ing misuertian at mepiling duluk king insenso king altar. Inya linub ya king Templo ning Ginu, 10kabang ding dakal a taung atyu lual manalangin la king oras ning pamanduluk. 11Kabud-abud pepakit ya kang Zacarias ing anghel na ning Ginu; makatalakad ya king banda nang wanan ning altar, king lugal nung nu ra durulukan ing insenso. 12Misdan ya i Zacarias panakit na king anghel at mitakutan ya. 13Oneng ngana ning anghel, “Zacarias, e ka tatakut! Dimdam na ning Dios ing kekang panalangin, inya manganak yang metung a lalaki ing asawa mung i Elizabeth. Pamalagyuan meng Juan. 14Tumula ka at magsaya, at dakal lang tumula king pangabait na 15uling maging marangal ya king panimanman na ning Ginu! E ya minum alak o nanumang inuman a makalasing. At mikatmuan ya king Banal a Espiritu manibat king pangabait na. 16Dakal la karing anak na ning Israel ding papagbalikan na king Ginung karelang Dios. 17Datang yang mumuna king Ginu, masikan at mayupayang antimo i propeta Elias ba na lang pikasunduan pasibayu ding tata at ding anak; ban tuntun la ding makasalanan king dalan da ring matulid, at ban isadia ne para king Ginu ing balen a pinili na.” 18Nganang Zacarias king anghel, “Makananu kung abalu king tutu yan? Matua na ku at antimu rin ing asawa ku.” 19“Aku i Gabriel,” nganang mekibat ning anghel, “makatalakad ku arap ning Dios a mitubud kanaku ban sabian ku at ipayabut keka iting mayap a balita. 20Oneng e mu pala paniwalan ing balita ku a tutu namang mapalyari potang miras na ing mituldung panaun. Mapipi ka uling e ka meniwala. Manatili kang e makapagsalita anggang e matupad ing pangaku ku keka.” 21Panenayan deng lumual ding tau i Zacarias; pigmulalan da nung baket meluat yang tutu kilub ning Templo. 22Inyang linual ya, e ya makapagsalita karela. Inya inisip da king menakit yang metung a vision kilub ning Templo. Uling e ya makapagsalita, sisinial na na mu karing gamat na ing buri nang sabian karela. 23Kayari na ning pamagsilbi na king Templo, minuli ya bale na i Zacarias. 24Kalabas da ring mapilan a aldo, milamnan ya i Elizabeth a asawa na at migdatun ya king bale kilub ding limang bulan. 25Nganang sinabing Elizabeth, “Seupan na ku mu rin ning Ginu king kapamilatan na niting mepalyari. Segipan na ku king maragul a kamarinayan king arapan da ring tau!” 26Inyang kanam na nang bulan Elizabeth, tinubud ne ning Dios ing anghel Gabriel karin Nazaret, ing metung karing balen na ning Galilea. 27Atin yang balita para king metung a babaing birhen a makapangakung kasal king lalaking milagyuan Jose a ibat king lahi nang Aring David. Maria ing lagyu na ning babaing birhen. 28Dinatang ya kang Maria ing anghel at ngana, “Ing kapayapan manatili keka! Ing Ginu atyu keka at binendisyunan na kang e mu nanu!” 29Tutu yang melingasngas a lub i Maria uli na niting amanung sinabi na ning anghel at isip-isipan na nung nanu ing kabaldugan na niti. 30Ngana ning anghel, “Maria, e ka mitatakutan uling meging malam ya lub keka ing Dios. 31Milamnan ka at ibait me ing metung a anak a lalaki at pamalagyuan meng Jesus. 32Maging marangal ya at mayaus yang Anak ning Kakataskatasan a Dios. Gawan neng ari ning Ginung Dios, antimo i David a makatua na. 33Ya ing maging ari da ring lahi nang Jacob king sablang panaun at e ya mapupus ing kayarian na kapilan man!” 34Nganang sinabing Maria king anghel, “Makananung mapalyari iti kabang ala na ku mang asawa?” 35Pekibat na ning anghel, “Datang ya keka ing Banal a Espiritu at lilungan na ka ning upaya na ning Dios. Uli na niti, mayaus yang Anak ning Dios ing banal a anak a mibait keka. 36Lawan me i Elizabeth a kamaganak mu. Sasabian da ring tau king e ne manganak, oneng ngeni kanam na na, agyamang matua ne. 37Uling alang bage a e na apapalyarian ning Dios.” 38Nganang Maria, “Talasuyu na ku ning Ginu, marapat sa kanaku antimo ing sinabi mu.” At likuan ne ning anghel. 39E melambat, ginayak ya i Maria at mamalagua yang minta king metung a balen king kabundukan na ning Judea. 40Minta ya king bale nang Zacarias at dininan neng mayap a oras i Elizabeth. 41Inyang dimdam nang Elizabeth ing pamagmananu nang Maria, ginalo ya ing anak king atian na. At i Elizabeth, kitmuan king Banal a Espiritu, 42migsalita yang masikan. Ngana, “Mapalad ka karing sablang babai! At mapalad ya ing anak a mibait keka! 43Makananu kung pengaintuliran ing dalawan na ku ning ima na ning kanakung Ginu? 44Uling kabud dimdam ku ing kekang pamagmananu ginalo ya ing anak king atian ku king tula. 45Mapalad ka uling paniwalan mu king ing balita na keka ning Ginu mipaltutu!” 46Nganang Maria, “Ing pusu ku pupurian ne ing Ginu; 47magsaya ya ing kaladua ku uli ning Dios a kakung Talapagligtas, 48uling e na ku kelinguan, akung maluka nang talasuyu! Manibat ngeni ausan da kung mapalad ding sablang tau, 49uli ning mangaragul a bage a depat na kaku ning Mayupayang Dios. Banal ing lagyu na; 50lulunusan na la ding ating takut keya, karing sablang mituki-tuking lahi. 51Inatiat ne ing mayupaya nang takde, at simbulat na la ding mangatas a lub ketang kapalaluan ning karelang nasa. 52Bigsak na la ding ari ibat karing karelang tronu, at ding atyu king kababan ilang tinas na. 53Pepakabsian na la ding danupan karing mayap a bage, at pepalakuan na lang alang darala ding mabandi. 54Tiparan na ing pengaku na karing makatua tamu at dinatang ya ba neng saupan ing Israel a talasuyu na; 55pepakitanan neng lunus i Abraham at ding sablang lahi na king kapilan pa man!” 56At inabayan neng Maria i Elizabeth kilub ding atlung bulan. Kaybat na nita, minuli ne. 57Dinatang ing aldo nang pamanganak Elizabeth, at beit ne ing metung a anak a lalaki. 58Abalu da ring siping nang bale at kamaganak ing makapagmulala nang kayapan ning Ginu kang Elizabeth. At mekipagsaya la ngan kang Elizabeth. 59Mesirkunsisyun ya ing anak inyang walu neng aldo tua. Pamalagyuan de sanang Zacarias, ing lagyu nang tata na, 60oneng nganang tinutul ima na, “Ali, Juan ing lagyu na.” 61Ngara kang Elizabeth, “Ala metung man karing kamaganak mu a makanyan a lagyu!” 62Inya sininialan de ing tata; kitang da nung nanu ing buri nang ipamalagyu king anak. 63Meniawad yang apisulatanan i Zacarias at sinulat na, “Ing lagyu na Juan.” Mipamulala la ngan! 64Kanita mu rin mekapaniabi yang pasibayu i Zacarias at pinuri ne ing Dios. 65Tiblan na la ngan ning takut ding sablang siping dang bale at mikalat ing balita tungkul king mepalyari king mabilug a kabundukan na ning Judea. 66Kukutang da ring sablang mekabalita kaniti, “Nanu kaya ing paintungulan na ning anak a iti?” Masala king ing upaya na ning Ginu atyu keya. 67I Zacarias, ing tatang nang Juan, mikatmuan ya king Banal a Espiritu at nganang migsalita, 68“Purian ta ya ing Ginu, ing Dios ning Israel! Inatdanan na lang kasaupan ding memalen na at pinalaya na la. 69Dininan na katamung metung a mayupayang Talapagligtas a ibat king lahi nang David a talasuyu na. 70Iti ya ing malambat na nang pengaku king kapamilatan ding banal nang propeta: 71king iligtas na katamu karing kekatamung kalaban, at karing gamat ding sablang masama kekatamu. 72Pengaku na naman ing pakit yang lunus karing makatua tamu, at ganakan ne ing banal nang kasunduan. 73Yan ing pangaku a sinumpa na kang Abraham a makatua tamu; 74king iligtas na katamu karing kekatamung kalaban; ban malaya tamung makasamba keya; 75ban maging banal tamu at maging matulid king panimanman na king kekaban ning bie tamu. 76“Ika, anak ku, mayaus kang propeta na ning Kakataskatasan a Dios. Datang kang makauna king Ginu ban isadia mu ing dalanan na, 77at ituru me king balen na ing dalan ning kaligtasan, ing pangapatawad ding karelang kasalanan. 78Ing Dios tamu tune yang mapaglunus at maganaka. Ing munag ning kaligtasan ipaslag ne kekatamu, 79at ibat banua sunlag ya karing atyu king karalumduman, at karing atyu king lilung ning kamatayan ban ituntun na katamu king dalan ning kapayapan.” 80At dinagul ya ing anak at sinulung ya pamikakatawan at espiritu. Menuknangan ya king disyerto angga king panaun a linual ya ban pakilala ya king Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\