LUCAS 11

1Misan, manalangin ya i Jesus king metung a lugal. Inyang mayari ne, ngana ning metung a alagad, “Ginu, ituru yu kaming manalangin antimo ing depatan nang Juan karing alagad na.” 2Nganang Jesus, “Sabian yu ing anti kaniti neng manalangin kayu: ‘Ibpa, samban ya sa ing lagyu mu; datang ne sa ing Kayarian mu. 3Dinan mu keng pamangan aldo-aldo. 4At patawaran mu kami karing kasalanan mi, uling patawaran mi la naman detang mikasala kekami. E mu ke iyarap king mabayat a kapagsubukan.’ ” 5Ngana pang sinabi karela, “Ipalage tamung ing metung kekayu minta ya king metung a kakaluguran king kapitangan ning bengi at sabian na, ‘Abe, paraman mu kung atlung tinape. 6Mipaindalan ya ing metung kung kakaluguran a maglakbe at ala kung ayampang keya!’ 7At ipalage tamung ing pakibat na nitang kekang kakaluguran a atyu king kilub bale anti kaniti, ‘E mu ku istorbuan! Makakandadu ne ing pasbul at matudtud na kami ding anak ku. E na ku malyaring mibangun ban arinan da ka king pamangailangan mu.’ 8Sasabian ku kekayu, agyamang e ya mibangun uli na ning karelang pamikaluguran, mibangun ya mu rin ban ibie ing aduan na ning kakaluguran na uli na ning pamamilit na niti. 9Inya sasabian ku kekayu: Maniawad kayu at mirinan kayu; manintun kayu, at manakit kayu; tuktuk kayu, at mibuklatanan kayung pasbul. 10Uling ing balang maniawad miririnan ya; ing balang manintun manakit ya, at ing balang tutuktuk mibuklatanan ya. 11Ninu mo kekayung tata ing munie ubingan king anak na nung iti maniawad yang asan? 12Dinan ye waring alakdan nung iti maniawad yang ebun? 13Agyamang marawak kayu biasa kayu pa namang munie mayap a bage karing kekayung anak, e kasi lalu na ing Ibpa yung atyu banua! Ibie ne ing Banal a Espiritu karing maniawad keya!” 14Pepalual neng Jesus ing metung a demonyu a pepasari king pangapipi na ning metung a lalaki. Inyang linual ya ing demonyu, mekapagsalita ya ing pipi. Mengapamulala la ding tau. 15Oneng ating mapilan karela a sinabi, “I Beelzebul, ing pekapun da ring demonyu, ya ing minie upaya keya ban palual karing demonyu.” 16Atin munamang mekipagsalita kang Jesus ba reng paniubukan. Inawad da kang Jesus ing pakit yang milagru a ibat banua. 17Oneng balu nang Jesus ing karelang isipan, inya sinabi na karela, “Mibagsak ya ing isanu mang kayarian a misasagsag karing grupu a milaban-laban; mibagsak ya ing pamilyang misasagsag. 18Inya nung mapirasu ya ing kayarian nang Satanas, makananu yang manatili? Sasabian yu king papalualan ku la ding demonyu uling dininan na kung upayang Beelzebul. 19Nung papalual kung demonyu king kapamilatan nang Beelzebul, ninu naman ing minie upaya karing kekayung alagad ban apalual da la? Ila mismu patutuan da king migkamali kayu! 20Nung papalual kung demonyu king kapamilatan na ning upaya ning Dios, mangabaldugan king miras ne kekayu ing Kayarian ning Dios. 21“Nung ing metung a taung masikan at makasandatang ganap banten ne ing bale na, ing bandi na ligtas. 22Nung luban ne ning taung mas masikan at sambutan ne, kuanan na la ngan ding sandatang panaligan na ning makibandi, at ipamie na ning taung linub ing banding penako na. 23“Ing taung e kampi kanaku laban ya kanaku, at ing e makipanipun kanaku, king kamatutuanan mangalat ya. 24“Potang lumual ya ing marawak a espiritu king metung a tau, maglibut-libut ya karing malanging lugal, at manintun yang apipagpaynawan na. Nung ala yang akit, nganang sumabi king sarili na, ‘Magbalik ku king bale ibatan ku.’ 25Karas na akit na king malinis ya at aregladu ing bale. 26Inya mako ya at mangumbirang pitung espiritung maygit karok kesa keya, at lungub la at manuknangan karin. Inya lalung maging marawak kesa king sadia ing maging kabilian na ning taung ita.” 27Kabang magsalita ya pa i Jesus, kinulisak ya ing metung a babai libutad da ring dakal a tau. Ngana kang Jesus, “Mapalad ya ing babaing migdala keka king sepupunan na at pepasusu keka!” 28Oneng pekibat nang Jesus, “Lalu lang mapalad detang makiramdam king amanu na ning Dios at tutuparan da iti!” 29Nganang Jesus kabang pilulupungan de ring dakal a tau, “Karawak da ring tau king panaun a ite! Manintun lang milagru, oneng alang miyabie karela subali mu king milagru nang Jonas. 30Nung makananu yang meging tanda i Jonas karing tau Nineve, makanyan ya namang maging tanda ing Anak ning Tau para karing tau king kasalukuyan. 31King Aldo ning Pamanukum talakad ya ing Reyna ning Mauli at pamarsalanan na la ding tau ning panaun a iti. Uling menibat ya king kasuluk-sulukan na ning yatu ban makiramdam king kabiasnan nang Solomon; oneng maygit yang e palak kang Solomon ing atyu ngeni keti. 32King Aldo ning Pamanukum talakad la ding tau Nineve at pamarsalanan da kayu, uling inyang dimdam deng menaral i Jonas ginulut la karing karelang kasalanan. At sasabian kung matni kekayu: maygit yang e palak kang Jonas ing atyu ngeni keti! 33“Alang manyinding sulu at kaybat isalikut ne o kaya takpan ne king palanggana; nune ibili ne iti king pitutumpakan-sulu ban ding taung lulub akit da ing sala. 34Mengari lang sulu ning katawan ding mata yu. Nung masala la ding mata mu, sumala ya ing mabilug mung katawan. Nung mapula la ding mata mu, dalumdum ya ing mabilug mung katawan. 35Inya mingat ka, pota ing sala a atyu keka, karalumduman pala. 36Inya nung mitmu yang sala ing mabilug mung katawan at alang bitasang dalumdum, iti lubus yang masala anti ing sulung maslag a tatangad keka.” 37Inyang meyari yang magsalita i Jesus, kimbiran ne ning metung a Pariseo ban makipangan king bale na. Inya minta ya king bale na niti at linukluk ya arap ning lamesa. 38Mipamulala ya ing Pariseo inyang ikit na king e ya menos gamat i Jesus bayu ya mengan. 39Inya ngana ning Ginu, “Ikayung Pariseo lilinisan yu la lual ding tasa at pinggan, oneng kilub mitmu kayung kasakiman at dewakan. 40Mangmang! E wari ing Dios a linalang king makalual ya naman ing linalang king atyu kilub? 41Kailangan ipamie yung limus ing laman ding kekayung tasa at pinggan, at maging malinis ing sablang bage kekayu. 42“Makalunus kayu, ikayung Pariseo! Ibabie yu king Dios ing kapulung dake na ning kekayung paniangkap antimo ing paminta, bawang, at aliwa pang paniangkap a gule, oneng kakalinguan yu ing hustisia at lugud king Dios. Kailangan ing tuparan la deti kabang e yu na la man (e yu la na man) kakalinguan daraptan ding aliwa. 43“Makalunus kayu, ikayung Pariseo! Uling buri yu lang luluklukan ding luklukan pandangal karing sinagoga at buri yu ing sasaluduan karing plasa. 44Makalunus na kayo! Uling mengari kayung kutkutan a alang tanda at daramusakan da ring tau king e ra balu.” 45Ngana ning metung karing talaturu ning Kautusan, “Maestro, pati ikami insultuan mu king sasabian mung yan!” 46Pekibat nang Jesus, “Makalunus kayu naman, ikayung talaturu ning Kautusan! Uling papusan yu karing tau ing mabayat a karga a ikayu mismu e yu buring tagkilan ditak mu man ban saupan yu la mo sanang mamusan. 47Makalunus kayu! Patalakad kayung kutkutan para karing propetang pete da ring kekayung makatua. 48Inya, ikayu mismu patutuan yu king nayun kayu king depat da ring makatua yu; uling ila ding mekamate karing propeta at ikayu naman ing patalakad kutkutan para karela. 49Uli na niti, ing Kabiasnan na ning Dios sasabian na, ‘Parala kung propeta karela at tubud; paten da la ring aliwa at lupigan da na la man (da la na man) ding aliwa pa.’ 50Inya ding tau ning kapanaunan a iti miparusan la uli na ning pangapate da ring propeta manibat na king pangalalang na ning yatu, 51manibat na king pangapaslang nang Abel angga king pangapaslang nang Zacarias a pete ra pilatan ning altar at ning santuaryu ning Templo. Wa, sasabian ku kekayu, ding tau ning panaun a iti miparusan la uli na ngan niti! 52“Makalunus kayu, ikayung talaturu ning Kautusan! Uling leko ye ing susi na ning beluan; e na kayu bisang lungub, sasabatan yu la pa ding bisang lungub!” 53Inyang mamako ne i Jesus king lugal a ita, pegumpisan deng penataki ding talaturu ning Kautusan at ding Pariseo. Pengutnan de tungkul karing dakal a bage 54ba reng asilu at arakap king pamagsalita na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\