LUCAS 12

1Kabang misisiksikan la ding libu-libung tau, angga king mipapandamusak na la, migsalita ya pa mung mumuna i Jesus karing alagad na. Ngana, “Pangilagan yu ing lebadura da ring Pariseo. Ngaku wari, ing pamagbanal-banalan da. 2Alang bage makatakap a e milantad, at alang lihim a e mibulalag. 3Nanuman ing sinabi yu king maralumdum maramdam king masala, at nanuman ing sinitsit yu king silid mikulait manibat karing bubungan. 4“Sasabian ku kekayu, kakaluguran, e yu la pitatakutan ding makapate king katawan at kaybat ala na lang arapat pang marawak. 5Sabian ku kekayu nung ninu ing sukat yung pitakutan: tumakut kayu king Dios a kaybat nang mekamate atin ya pang upayang mugse king impierno. Wa, sasabian ku, tumakut kayu king Dios! 6“E la wari misasali mung mura ding limang denas? Makanyan man, metung man karela e ne kakalinguan ning Dios. 7Makabilang agyang ing buak yu. Inya, e kayu tatakut; maygit kayu ulaga kesa karing dakal a denas!” 8“Sasabian ku kekayu: ninuman ing sumabi king arapan da ring tau king ya kanaku ya, makanyan munaman ing daptan na para keya ning Anak ning Tau arapan ding anghel ning Dios. 9Oneng ing ninumang tanggi kanaku king arapan da ring tau, tanggian nia naman ning Anak ning Tau king arapan da ring anghel ning Dios. 10“Mipatawaran ya ing ninumang magsalita laban king Anak ning Tau; oneng e ya mipatawaran ing ninumang lapastangan king Banal a Espiritu. 11“At nung idala ra kayu ban litisan karing sinagoga o king arapan da ring pamuntuk at maki kayupayan, e yu ikakabalisa nung makananu yung idipensa ing sarili yu o nung nanu ing kekayung sabian. 12Uling ing Banal a Espiritu ya ing mituru kekayu king oras a ita nung nanu ing sukat yung sabian.” 13Ngana kang Jesus ning metung a taung kayabe da ring malda, “Maestro, yutus mu king kakung kapatad king ibie na kanaku ing parti ku king pibandian a likuan nang tatang mi.” 14Pekibat na, “Abe, ninu ing tinuldu kanaku ban maging ukum o ban pipartian ku kekayu ing kekayung mana?” 15At sinabi na karing sabla, “Mangilag kayu king sablang uri na ning kasakiman, uling ing bie ning tau ala yu king pibandian na nu pa man anti iti karakal.” 16Kanita selita neng Jesus iting talimhaga. Ngana, “Ing asikan na ning metung a taung mabandi mika masanting a pupul. 17’Nanung daptan ku?’ nganang mengutang king sarili na. ‘Ala na kung pilulanan king kanakung pupul. 18A, oyni ing daptan ku,’ ngana, ‘lasakan ku la ding kanakung kamalig at mitalakad kung lalung mangaragul. Karin ku ilulan ing kanakung pupul at ing sablang aliwa kung pibandian. 19At kaybat sabian ku king kanakung sarili, Kasuerti mo! Atyu na ngan keka ing sablang kailangan mu king makabang panaun. Inya magpaynawa na ka mu; mangan, minum at magsaya!’ 20Oneng ngana ning Dios keya, ‘Mangmang! Ngening bengi mate ka; kaninu mipunta ing pibandian a tinipun mu?’ 21“Makanyan,” nganang Jesus, “ing kararasan da ring taung tinipun pibandian para mu king sarili da, oneng e la mabandi arapan na ning Dios.” 22Kaybat na nita, nganang Jesus karing alagad na, “Iti ya ing sangkan nung inya sasabian ku kekayu: e kayu mababalisa tungkul king pamangan a kailangan yu ban mie kayu o tungkul king imalan para king katawan yu. 23Maygit ya ulaga ing bie kesa king pamangan at maygit ya ulaga ing katawan kesa king imalan. 24Pagumasdan yu la deng awak: e la tatanam ni e la pupupul; ala lang bangan ni kamalig, makanyan man pakanan na la ning Dios. Di lalu na ikayo; maygit kayu ulaga kesa karing ayup! 25Ninu kekayu ing makapakaba king bie na agyang metung mu mang aldo king kapamilatan na ning pangabalisa na isip? 26Nung e yu arapat agyang ing malating bage a anti kaniti, baket paigulu kayu isip karing aliwang bage? 27Lawan yu la ding sampagang tutubu king marangle; e la magobra ni e la gagawang imalan para king sarili da. Sasabian ku kekayu, agyang mabandi ya i Solomon e ya mimalan a kasing santing na ning metung kareting sampaga. 28Ing Dios ya ing mamiblas king dikut, ing dikut a atyu ngeni, oneng bukas ala na at maduluk king ornu. Ikayu pa kaya ing e na piblasan? Karitak yu naman a kasalpantayanan! 29Inya e kayu pailingasngas nung nu kayu kumang pamangan at inuman. 30(Uling deting bage ila ding kayayalisuas dang panintunan ding paganu keti king yatu.) Balu na ning Ibpa yu king kailangan yu la deting bage. 31Maygit king sabla, pagsikapan yung pag-arian na kayu ning Dios, at dinan na kayu kareting bage kailangan yu. 32“E kayu tatakut, malating kawan, uling ikakatula na ning Ibpa yu ing ibie ne kekayu ing Kayarian. 33Ipisali yu ing pibandian yu at ipamie yu ing abli karing pakakalulu. Gawa kayung bulsa a e maluluma at tumipun kayung pibandian karin banua uling karin e la mabawas; alang miraras a mapanako at alang puliliang makasira. 34Uling nung nu karin ing kekayung pibandian karin ya ing pusu yu. 35“Parati kayu sanang makasadia king nanumang malyari, makapiblas at makasindi sulu. 36Makiapus kayu karing ipus a manaya king pamagbalik na ning karelang panginuan ibat king kasalan ban king paniatang na potang tuktuk ya king pasbul agad-agad deng buklatanan. 37Mapalad la ding ipus a dasnan nang makagising at manaya king karelang panginuan! Sasabian ku kekayu, magsadia yang pamangan ing panginuan, paluklukan na la king lamesa at silbian na la. 38Mapalad la nung dasnan na lang magbante agyang datang ya king kapitangan ning bengi o king ganingaldo! 39Tandanan yu iti! Nung balu na mu ning buntuk na ning pamilya nung nanu yang oras datang ing mapanako, magsadia ya at e na paintulut milub ya king pibalebale na. 40Ikayu man sukat kayung magsadia uling datang ya ing Anak ning Tau king oras a e ye asahan.” 41Kitang nang Pedro, “Ginu, sasabian ye iting talimhaga para kekami o para karing sabla?” 42Pekibat ning Ginu, “Ninu wari ing ipus a tapat at matalino? Aliwa wari itang panibalan na ning panginuan na king pibalebale na ban munie pamangan karing aliwa pang ipus king oras ning pamangailangan da? 43Mapalad ya itang ipus a ita, nung dasnan neng magobra ning panginuan na king pamagbalik na! 44Wa, sasabian ku kekayu, panibalan ne ning panginuan na king sabla nang pibandian. 45Nung ing ipus a ita sabian na king sarili na, ‘E ya agad datang ing kanakung panginuan’, at pagumpisan na na lang panasakitan ding aliwang ipus a lalaki at babai at mangan ya at minum at maglasing. 46Datang ya ing panginuan na nitang ipus a ita king aldo a e na panayan at king oras a e na balu. At parusan neng mabayat ning panginuan na at iyabe ne karing e tapat a ipus. 47“Ing ipus a makibalu king kaburian na ning panginuan na, oneng e ne man migsadia ni tinupad man, miparusan yang mabayat. 48Oneng ing ipus a e makibalu king kaburian na ning panginuan na at darapat karing bage sukat nang ikaparusa, miparusan ya man, mayan mu. Ing ninumang mirinan dakal, dakal ing mayawad keya; at ing ninumang mipagkatiwalan dakal, dakal ing pakibatan na. 49“Dinatang ku ban patawan ke ing yatu; sana milalablab ne! 50Atin pang metung a binyag a kailangan kung tanggapan, at e ku mipaindatun anggang e matupad iti! 51Pota galang isipan yu king dinatang kung magdalang kapayapan keti king yatu? Sasabian ku kekayu: e kapayapan nune pamisagsagan. 52Manibat ngeni, misasalangsangan la ding lima katau king pibalebale: atlu laban karing adua at adua laban karing atlu. 53Milaban-laban la ding tata at ding anak dang lalaki, ding ima at ding anak dang babai at antimu rin ding katuangan a babai at ding manuyang a babai.” 54Ngana munamang Jesus karing tau, “Neng akakit yung makapal ing lulam king albugan, agad yung sabian king muran at makanyan pin ing mapalyari. 55At nung tutiup ing angin ning mauli sasabian yu king datang ing lisangan at makanyan pin ing mapalyari. 56Hipokrita! Balu yung dinan kabaldugan ing tanda na ning banua at yatu, obat e yu balung dinan kabaldugan ing kasalukuyan a panaun? 57“Baket e yu atulan dili yu ing matulid a kailangan daptan? 58Nung delum da ka king husgadu, makipanareglu kang agad king mindalum keka kabang atin pang panaun; pota itaglus na ing dalum at ibie na ka king ukum, at ibie na ka ning ukum karing pulis, at isukul da ka ding pulis. 59Sasabian ku keka: e ka milual karin kabang e ka makabayad angga king katataulian a sentimo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\