LUCAS 20

1Misan a aldo, kabang tuturu ya i Jesus karing tau kilub na ning Templo at manaral tungkul king Mayap a Balita, linapit la ding pamuntuk da ring pari at ding talaturu ning Kautusan; kayabe da la ring makatua na ning balen. 2Ngara, “Sabian mu na mo kekami ing katuliran mung dapat kareting bage? Ninu ing minie kayupayan keka?” 3Pekibat nang Jesus, “Kutnan da kayu naman. Sabian yu na mo kanaku 4nung kenu ibat ing upaya nang maminyag Juan, ibat king Dios o karing tau?” 5At ngarang mipapangutang, “Nung sabian tamung ibat king Dios, sabian na naman kekatamu, ‘Baket e ye peniwalan?’ 6Nung sabian tamung, ‘Ibat karing tau,’ pamasibasan da katamu ding tau uling paniwalan da king propeta ya i Juan.” 7Inya ing pekibat da kang Jesus, “E mi balu.” 8At nganang Jesus karela, “E ku naman sabian kekayu nung nanu ing katuliran kung dapat kareting bage.” 9Kanita selita neng Jesus iting talimhaga karing tau: “Ating metung a taung menanaman ubas king gabun na. Pekiupa ne karing kasamak at minta ya king aliwang bansa. Menatili yang maluat king lugal a ita. 10Inyang miras na ing panaun ning pamamupul ubas, pepapuntan ne ing metung a ipus ban kuanan na ing parti na king pupul. Oneng bigbugan de ring kasamak ing ipus at pepaulian deng alang darala. 11At pepapuntan ne ing metung pang ipus; pemugbug dia naman ampon lepastangan at pepaulian deng ala munamang darala. 12Pepapuntan ne ing katlu; penasakit de at penabi. 13Ngana ning makibandi king ubasan, ‘Nanu ing daptan ku? Papuntan ke ing sariling anak kung lalaking pakamalan; siguradung igalang de!’ 14Oneng inyang ikit de ring kasamak ing anak a lalaki, ngarang misabisabi, ‘Iti ya ing talapagmana. Tara, paten ta ya ban miras kekatamu ing mana na!’ 15Inya liwal de king ubasan at pete re. “Nanu kaya ing daptan na karela ning makibandi king ubasan? 16Ya mismu munta ya karin at pamaten na la detang kasamak at ibie ne karing aliwang kasamak ing ubasan.” Inyang dimdam da iti ding tau, sinabi ra, “E na na sa paintulut ning Dios kekatamu yan!” 17Linawe na lang Jesus at kaybat kitnan na la, “Nung makanyan, nanu ing buri nang sabian niting bersikulu ning Kasulatan? ‘Ing batung e ra buri ding manalakad bale, ya ing meging batung pamuntuk.’ 18Manasakit ya ing ninumang makatakid king batung iti at mangalaso-laso ya ing dagpan na.” 19Kanita mu rin buri deng dakpan ding talaturu ning Kautusan at ding pamuntuk da ring pari i Jesus, uling aintindian da king ila ding pamaramdaman na king talimhaga; oneng tatakut la karing tau. 20Inya menaya lang masanting a panuan (panaun). Sitsutan da la ring mapilan a tau ban magkunwaring manintun king katuliran at ilang tiburan da ba reng arakap i Jesus king pamagsalita na ban kanita adalum de at miyabie king upaya ning Romanung Gobernador. 21Ngara deting ispia kang Jesus, “Maestro, balu mi king ustu ing kekayung sasabian at tuturu. E kayu mangabiran kenu man, nune tuturu yu ing katutuan tungkul king buri na ning Dios para king tau. 22Sabian yu na mo kekami nung labag king Kautusan ing mamayad buis king Emperador ning Roma o ali?” 23Oneng balu nang Jesus ing e mayap dang kapagnasan, inya ngana karela, 24“Pakitanan yu kung metung a salaping pilak. Kaninu ya larawan at lagyu ing atyu keni?” Ngarang mekibat, “King Emperador la.” 25Inya nganang Jesus karela, “Nung makanyan, ibie yu king Emperador ing mangaintulid king Emperador, at ibie yu king Dios ing mangaintulid king Dios.” 26Mebigu la king kapagnasan dang arakap de king pamagsalita na arap da ring tau. Ala na lang asabi pa uling mebigla la king pekibat na. 27Ating mapilan a Saduseo a linapit kang Jesus. Ding Saduseo ila ding taung sasabing alang pamaniubling mebie. 28Ngara, “Maestro, sinulat neng Moises iting kautusan para kekami: ‘Nung ing metung a lalaki mate yang alang ayanak king asawa na, ing kapatad nang lalaki kailangan neng pakasalan ing mebalu ban mika anak la para king mete.’ 29Ating pitung mikakapatad a lalaki. Mekiasawa ya ing pangane at mete ya namang alang ayanak. 30Pekasalan ne ning kadua ing mebalu, at mete yang alang ayanak. 31Makanyan munaman ing milyari king katlu angga king kapitu; ayasawa de ngan at mete lang alang ayanak king mebalu. 32King katataulian, mete ya naman ing babai. 33Ngeni, king aldo pamaniubling mebie, ninu karing pitung mikakapatad ing maging asawa na, anti na ning mikasal ya karela ngan?” 34Nganang mekibat Jesus karela, “Miyayasawa la ding lalaki at babai king kapanaunan a iti, 35oneng e na la makiasawa ding lalaki at babaing kabilang karing subling mie. 36Mitulad la karing anghel at e na la malyaring mate; uling king pamaniubli rang mie maging anak na la ning Dios. 37Agyang i Moises patutuan na king subli lang mie ding mete. Uling king istoria tungkul king mababang tanaman a milalablab, ing Ginu inaus neng ‘Dios nang Abraham, Dios nang Isaac, at Dios nang Jacob.’ 38Ngana wari, ing Dios e re Dios ding mete, nune Dios de ring mabie uling ding sabla mabie la uli na.” 39Ngara ding mapilan a talaturu ning Kautusan, “Maestro, tinud ka king pakibat a yan!” 40Ala nang mengangas pang mengutang. 41Nganang Jesus karela, “Makananu rang asabi king ing Cristo anak neng David? 42Uling i David mismu sasabian na king libru da ring Dalit, ‘Ngana ning Ginu king kakung Ginu: Lukluk ka (king)banda kung wanan, 43anggang e ku la lubus apasukuan keka ding kekang kalaban.’ 44Ngeni nung i David inaus neng ‘Ginu,’ ing Cristo, makananu ya mo ngening maging anak na?” 45Nganang Jesus karing alagad na kabang makiramdam la ding sabla, 46“Mimingat kayu karing talaturu ning Kautusan a maburing lakad-lakad pakaimalan a makaba at maburing pupugayan da karing plasa. Buri da la ring luklukan pandangal karing sinagoga at ding kabisera neng makipamiesta la. 47Ila ding gigisan king kabiayan da ring mebalung babai, at kaybat magkunwaring manalangin makaba! Lalung mabayat ing dugpang parusa karela!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\