LUCAS 22

1Malapit nang datang ing Piesta ning Tinape Alang Lebadura a ausan dang Pamaglagpus. 2Manintun lang masanting a paralan ding pamuntuk da ring pari at talaturu ning Kautusan nung makananu reng apapate i Jesus, oneng tatakut la karing tau. 3Kanita linub ya i Satanas kang Judas a mayayaus Iscariote, ing metung karing labing adua. 4Meko ya at mekipagsalita karing pamuntuk da ring pari at karing opisyal da ring guardia na ning Templo, nung makananu neng apanganiaya i Jesus karela. 5Metula la at pengakuanan deng dinan salapi. 6Mebisa ya i Judas at manibat na kanita menintun neng oportunidad ba neng apanganiaya i Jesus king e ra kamalayan ding tau. 7Miras ing aldo na ning Tinape Alang Lebadura nung kapilan de papaten ing biserung tupa para king Pamaglagpus. 8Inutusan na lang Jesus di Pedro at Juan. Ngana karela, “Mako na kayu at isadia yu ing kekatamung apunan para king Pamaglagpus.” 9Ngarang kinutang kang Jesus, “Nukarin mu buring isadia mi?” 10Pekibat na, “Makiramdam kayu! Kalub yu king siudad akasalubung ye ing metung a lalaking magdalang metung a bangang danum. Tukian ye angga king bale a puntalan na 11at sabian yu king makibandi king bale: ‘Pakutang na keka ning Maestro nung nukarin ya ing kuartu a malyari nang pipanganan king Apunan ning Pamaglagpus kayabe da ring alagad na?’ 12Ituru ne kekayu ing metung a maragul a kuartu a kumpletu gamit. Karin kayu magsadiang apunan.” 13Meko la at disnan da at ikit ing sabla-sabla antimo ing sinabi nang Jesus karela, at sidia ra ing apunan ning Pamaglagpus. 14Inyang miras na ing oras, linukluk ya i Jesus king lugal na king lamesa at ding apostol. 15Ngana karela, “Malambat ku nang pagnasan ing akayabe da kayung mangan king apunan ning Pamaglagpus bayu ku dumalan kasakitan! 16Sasabian ku kekayu: kapilan man e na ku pasibayung mangan kaniti anggang e lubus matupad iti king Kayarian ning Dios.” 17Kinua ne ing kopa at kaybat nang mekapasalamat king Dios binie ne karela. Ngana, “Tanggapan ye iti at pisulusuluan yeng inuman. 18Sasabian ku kekayu king manibat ngeni e na ku minum kaniting katas ning ubas anggang e datang ing Kayarian ning Dios.” 19At kinua ne ing tinape at kaybat nang mekapasalamat king Dios, pemirasu ne ing tinape at binie ne karela. Ngana, “Iti ya ing katawan ku [a miyain para kekayu. Daptan yu iti king kapigaganakan kanaku.” 20Makanyan munaman, kaybat na ning apunan, binie ne ing kopa at sinabi na, “Ing kopang iti ya ing bayung kasunduan a mitatalakad king kapamilatan na ning daya kung dumagus para kekayu]. 21“Oneng kasulu ke keti ing magtaksil kanaku! 22Uling mate ya ing Anak ning Tau agpang king birian ning Dios; oneng makalunus ne itang taung magtaksil kanaku!” 23At mikukutnanan la nung ninu kaya karela ing gawang kataksilan kang Jesus. 24Linto ing metung a pisasabian karing alagad nung ninu karela ing marangal dili. 25Sinabi nang Jesus karela, “Ding ari keti king yatu paginu la karing karelang sasakupan at ding maki kayupayan mayayaus lang ‘Kakaluguran da ring Tau.’ 26Oneng e makanyan king kabilian yu, nune, ing pekamarangal kekayu sukat yang maging antimong peka-anak dili at ing pamuntuk maging anti yang talasuyu. 27Ninu ing lalung marangal, ing makalukluk king lamesa o ing susuyu keya? Siempre, itang makalukluk. Oneng atyu ku libutad yu bilang metung a talasuyu. 28“Menatili kayung kayabe ku karing sablang kapagsubukan a delanan ku. 29Nung makananu na kung dininan katuliran sumakup ning Ibpa ku, makanyan munaman ing gawan kung kasunduan kekayu. 30Mangan kayu at minum kayabe ku king Kayarian ku at lukluk kayu karing tronu ba yu lang ukuman ding labing aduang tribu na ning Israel. 31“Simon! Simon! Makiramdam ka! Inawad nang Satanas at mipaintulut king ikayung sabla subukan na kayu antimo nung makananung ing ortelanu sisimen na ing sepu king pale. 32Oneng penalangin da ka king kapilan man e sa lubus milako ing kekang kasalpantayanan. At kabud mibalik ka lub kanaku, pasiknangan mu la ding kekang kapatad.” 33Mekibat ya i Pedro, “Ginu, makasadia da kang damayan king sukulan at king kamatayan!” 34Nganang Jesus, “Pedro, tandanan mu iti: bayu ya tulauk ing tatyo king aldo iti makatatlu mu na ku ikuang alingad.” 35Kanita kitang nang Jesus karela, “Inyang tinubud da kayung alang pitaka, suput o sandalyas, kekulangan kayung nanu man?” Ngarang mekibat, “Ali kami.” 36“Oneng ngeni,” nganang Jesus karela, “nung atin kayung pitaka o suput idala ye. Ing ninumang alang espada kailangan ing pisali ne ing balabal na ba yang saling metung. 37Uling sasabian ku iti kekayu: sukat matupad kanaku ing sasabian na ning Kasulatan, ‘Mibilang ya karing kriminal.’ Uling ing misulat tungkul kanaku matutupad na.” 38Ngara ding alagad, “Ginu, oreni ding aduang espada!” Nganang mekibat, “Managyu na!” 39Meko ya king siudad i Jesus at minta ya king Bunduk ding Olibo, antimo ing meging kaugalian na, at tinuki la ding alagad na. 40Karas da karin ngana karela, “Manalangin kayu ban e kayu manabu king tuksu.” 41Dinayu yang bagya karela; siniklaud ya at menalangin. 42Ngana, “Ibpa, nung malyari idayu me kaku iting kopa. Makanyan man aliwa ing kaburian ku, nune ing kaburian mu ya ing mipamintuan.” [ 43Pepakit ya kang Jesus ing metung a anghel a ibat banua at pepasiknangan ne lub. 44Uli na ning mabayat a panamdam na, lalu yang menalangin taimtim; tutulu ing pawas na a mengaring dayang papatak king gabun.] 45Kaybat nang menalangin, tinikdo ya at belikan na la ding alagad na. Disnan na lang matudtud uli na ning maragul dang kalungkutan. 46Ngana karela, “Baket matudtud kayu? Mibangun kayu at manalangin ban e kayu manabu king tuksu.” 47Magsalita ya pa i Jesus inyang dinatang la ding dakal a tau; panimunan na la ning taung milagyuan Judas, ing metung karing labing adua. Lepitan ne i Jesus ba neng uman. 48Oneng sinabi nang Jesus, “Judas, ipanganiaya me wari ing Anak ning Tau king kapamilatan na ning metung a uma?” 49Inyang ikit da ring alagad a kayabe nang Jesus ing malilyari, sinabi ra, “Ginu, panabakan mi na la?” 50At tebak ne ning metung karela ing ipus na ning Pekapun ding Pari; atigpas ne ing balugbug nang wanan. 51Oneng sinabi nang Jesus, “Ustu na!” Tigkilan ne ing balugbug na ning ipus at pepakayap ne. 52Kanita sinabi nang Jesus karing pamuntuk da ring pari at pamuntuk da ring guardia na ning Templo at karing makatua na ning balen a minta karin ba reng dakpan, “Tulisan ku wari inya dinatang kayung magdalang espada at palupalo? 53Tuturu ku aldo-aldo king Templo at atyu kayu naman karin; makanyan man e yu ku dekap. Oneng panaun yu ngeni at ing upaya na ning karalumduman ya ing matutupad.” 54Dekap de i Jesus at dela re king bale na ning Pekapun ding Pari. Tikian neng Pedro, oneng makarayu yang bagya. 55Mekiabe ya i Pedro karing taung makapadurut king dapug a gewa ra king patyu. 56Ikit ne karin ning metung a ipus a babai at pegumasdan neng masalese. Kaybat, ngana niting ipus, “Kayabe nia naman ing taung iti!” 57Oneng lingad na; nganang Pedro, “Babae, e ke man kakilala ing taung sasabian mu!” 58Kaybat da ring mapilan a penandit, apansin ne ning metung a lalaki at ngana keya, “Metung ka naman karela!” Oneng pekibat nang Pedro, “Abe, magkamali ka!” 59Kaybat nang milabas ning metung a oras, pekatimid na namang sinabi ning metung a lalaking menakit kang Pedro, “Talagang kayabe neng Jesus ing taung iti, uling metung yang Galileo!” 60Oneng pekibat nang Pedro, “Abe, e ku balu ing sasabian mu!” Kanita mu rin, kabang magsalita ya pa, tinulauk ya ing tatyo. 61Melikid ya ing Ginu at linawe ne i Pedro. At aganaka nang Pedro ing sinabi na ning Ginu, “Bayu ya tulauk ing tatyo king aldo iti alingad mu na kung makatatlu.” 62Linual ya i Pedro at menangis yang kapait-paitan. 63Kabang insultuan de i Jesus at pamalupaluan ding magbante, 64tikpan de lupa at saka re kukutnan. Ngara, “Sige na mo, ulahan mu nung ninu ing mekatud keka?” 65Miyayaliwang kalapastanganan ing piniabi ra kang Jesus. 66Inyang masala na, mitipun la ding makatua na ning balen at ding pamuntuk da ring pari at ding talaturu ning Kautusan, ding sablang bibilug king Sanhedrin at inarap de i Jesus king karelang kapulungan. 67Ngara, “Sabian mu kekami, ika pin ing Cristo?” Pekibat na, “Nung sabian ku, e yu ku rin paniwalan 68at nung kutnan da kayu e na kayu man makibat. 69Oneng manibat ngeni lukluk ya ing Anak ning Tau king banda nang wanan ning Dios a Mayupaya.” 70At ding sabla kitnan de, “Nung makanyan, ika pin ing Anak ning Dios?” Pekibat na, “Ikayu mismu sasabian yu king aku pin ya.” 71Sinabi ra, “Nanu pang katibayan ing kailangan tamu? Itamu mismu dimdam tamu ing sarili nang amanu!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\