LUCAS 23

1Tinalakad ya ing mabilug a kapulungan at dela re i Jesus arapan nang Pilato. 2Pegumpisan dang inapag ing dalum laban kang Jesus. Ngara, “Arakap mi ya ing taung iti; susutsutan na la ding kabalen mi at babawal na lang mamayad buis king Emperador at sasabian na pa king ya mismu ing Cristo, ing ari.” 3Kitang nang Pilato, “Ika pin ing Ari da ring Judio?” Nganang mekibat Jesus, “Ika na mismu ing sasabi.” 4Nganang sinabing Pilato karing pamuntuk da ring pari at karing tau, “Ala kung akakit a pamikasala na niting tau.” 5Oneng pipilit dang sasabian, “King kapamilatan na ning turu na guguluan na la ding tau king mabilug a Judea. Megumpisa ya karin Galilea at ngeni miras ne keti.” 6Inyang dimdam nang Pilato iti, kitang na nung tau ya Galilea i Jesus. 7At inyang abalu nang i Jesus ibat ya king sakup nang Herodes, pepadala ne kang Herodes a atyu kanita king Jerusalem. 8Metula yang e mu nanu i Herodes inyang ikit ne i Jesus. Dakal ne abalitan tungkul kang Jesus at malambat na neng buring akit. Panenayan neng akit gawang milagru i Jesus. 9Inya pengutnan na neng pengutnan, oneng e ya bitasang mekibat i Jesus. 10Atyu la karin ding pamuntuk da ring pari at ding talaturu ning Kautusan a alang tuknang king pamagbintang da kang Jesus. 11Ininsultu ne at pisunu-sunung Herodes at ding sundalus na. Pepasuluran deng mal a imalan at binalik de kang Pilato. 12At king aldo ita mikaluguran la di Herodes at Pilato; king milabas mipagkamua la. 13Pepayaus na lang Pilato ding pamuntuk da ring pari, ding makatua na ning balen, ampon ding tau, 14at sinabi na karela, “Delum ye kanaku iting tau king kasalanan a pamaniutsut karing tau. Ngeni, siniasat ke king arapan yu at ala kung ikit a pamikasala na karing bage susumbung yu. 15Agyang i Herodes ala yang ikit a pamikasala na, inya pepabalik ne kekatamu. E karampatan ing atulan yang kamatayan uling ala yang kasalanan. 16Ipabarug keng latiku at kaybat ipabulus ku ne.” [ 17Balang Piesta ning Pamaglagpus, kailangan king i Pilato mibulus yang metung a preso para karela.] 18Oneng kilisak dang agnan-agnan ding dakal a tau, “Paten ya ing taung yan! Ibulus ya i Barabas!” ( 19Mesukul ya i Barabas uli na ning kaguluan a milyari king siudad at uli na ning pamakamate tau.) 20I Jesus ya ing buri nang ibulus Pilato, inya migsalita yang pasibayu karing tau. 21Oneng kilisak da, “Ipaku ya king krus! Ipaku ya king krus!” 22Nganang Pilato karela king katlung besis, “Baket, nanung gewa nang marawak? Ala kung akakit a sangkan ba yang magdusang kamatayan. Ipabarug keng latiku kaybat ipabulus ya.” 23Oneng lalu rang pekakulisak king kailangan yang ipaku i Jesus king krus at ing karelang kilisak ya ing migtagumpe. 24Inya sildak nang Pilato kang Jesus ing atul a aduan da. 25Binulus ne ing taung mesukul uli na ning pamangulu at pamakamate tau, at binie ne i Jesus karela ban gawan da ing buri dang daptan keya. 26Inyang dela ra ne i Jesus ban ipaku king krus, akasalubung de ing metung a lalaking ibat king baryu. Ing lagyu na Simon; tau ya Cirene. Pinigil de at pepapusan ing krus kang Simon kagulutan nang Jesus. 27Tutukian de ring dakal a tau i Jesus, kabilang la kareti ding babaing manangis at managulele uli na. 28Belikdan na lang Jesus at sinabi na karela, “Anak nang babai ning Jerusalem, e yu ku tatangisan! Ing tangisan yu ya ing kekayung sarili at ding kekayung anak. 29Tandanan yu ini: datang la ding aldo nung nu ra sabian ding tau, ‘Kapalad da ring babaing baug, ding kapilan man e menganak at kapilan man e pepasusu!’ 30Karing aldo deta sabian da ring tau karing bunduk, ‘Pairagsa kayu kekami!’ at karing bunduk-bundukan, ‘Kambilan yu kami!’ 31Uling nung makanyan ing ararapat da king tanaman potang sagiwa ya, nanu kaya ing marapat potang malangi ya?” 32Atin la naman delang aduang kriminal ban paten dang kayabe nang Jesus. 33Inyang miras la king lugal a mayayaus “Bungu,” pinaku re i Jesus king krus. Pinaku da la naman ding aduang kriminal, ing metung king banda nang wanan at ing metung king banda nang kayli. 34Nganang Jesus, “Ibpa, patawaran mu la uling e ra balu ing daraptan da.” At piparti-parti ra ing imalan na king kapamilatan na ning pamibagutan. 35Makatalakad la ding tau karin at manalbe la kabang pituya-tuya de ring makatua da ring Judio. Ngara, “Linigtas na la ding aliwa; paburen yung iligtas na ngeni ing sarili na, nung ya pin ing Cristo, ing pinili ning Dios!” 36Pituya-tuya dia naman ding sundalus; lepitan de at alukan maslam a alak. 37Ngara, “Nung ika pin ing ari da ring Judio iligtas mu ing kekang sarili!” 38Deting amanu makasulat la king kabuntukan na: “Iti ya ing Ari da ring Judio!” 39Ininsultuan nia naman ning metung karing kriminal a makabitin. Ngana, “Aliwa wari ika ing Cristo? Iligtas mu ing kekang sarili at pati na ikami!” 40Oneng sebianan ne ning metung ing kayabe na. Ngana, “Ala na kang takut king Dios? Ing parusang tinggap mu kaparehu ne ning keya. 41Matulid para kekata ing magdusang anti kaniti uli na ning depat tang marawak; oneng ya ala yang bitasang depat a marawak.” 42At kaybat sinabi na kang Jesus, “Jesus, e mu ku sana kakalinguan potang datang na ka king kekang kayarian!” 43Nganang Jesus keya, “Ing katutuan sasabian ku keka: ngeni mu rin akayabe da ka king Paraiso.” 44Inyang mag-a-alas dose na ning ugtu, meralumdum king mabilug a bansa angga king alas tres ning gatpanapun. 45Milako ya sala ing aldo; megabak ya king libutad ing kortina na ning Templo. 46Nganang kinulisak masikan Jesus, “Ibpa, karing gamat mu panabilin ke ing kanakung espiritu!” Kaybat nang sinabi iti mepatlud ya inawa. 47Inyang ikit ning kapitan da ring sundalus ing milyari, pinuri ne ing Dios. Ngana, “Tune ya ping alang kasalanan iting tau!” 48Ikit da ring taung makatipun manalbe karin ing milyaring iti at minuli la; durugdugan da la ring salu ra. 49Ding sablang kakilala nang Jesus at pati na ding babaing tinuki keya manibat Galilea, makatalakad lang e binang marayu; ikit da iting sablang bage milyari. 50Ating metung a lalaking milagyuan Jose, tau ya Arimatea, ing metung karing balen da ring Judio. Mayap ya at gagalangan de ring tau; kabilang ya karetang manaya king pamaniatang na ning Kayarian ning Dios. Agyamang miembru ne ning Sanhedrin, e ya nayun king desisyun da at depat kang Jesus. 52Pintalan ne i Pilato at inawad ne ing bangke nang Jesus. 53Inyang kildas ne ing bangke, binalut ne king ulas a linen at binili ne king kutkutan a linukib king batu a e pa bitasang megamit. 54Aldo Biernes kanita at malapit nang magumpisa ing Sabbath. 55Tinuki la kang Jose ding babaing talatuki nang Jesus manibat Galilea, at ikit de ing pikutkutan na pati na ing pangabili na karin ning bangke nang Jesus. 56Kaybat na nita, minuli la at migsadiang pabanglu at laru para king bangke na. Migpaynawa la king Aldo ning Sabbath, antimo ing yuyutus na ning Kautusan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\