LUCAS 4

1Meko ya i Jesus king Ilug ning Jordan; kitmuan ya king Banal a Espiritu at dela ne ning Espiritu king disyerto 2nung nu ne tiksuan ning diablo kilub ding apat apulung aldo. E ya bitasang mengan nanuman kilub da reting aldo, inya tutu yang danupan inyang milabas la. 3Ngana ning diablo, “Nung ika ing Anak ning Dios, yutus mu kaniting batu ing maging tinape ya.” 4Pekibat nang Jesus, “Ing Kasulatan sasabian na, ‘E mu bukud king tinape ya mabibie ing tau.’ ” 5Kaybat na nita, inukiat ne ning diablo king matas a lugal at king metung a saglit pepakit na la kang Jesus ding sablang kayarian na ning yatu. 6Ngana ning diablo, “Ibie ku keka ing sablang kayupayan at ing sablang pibandian na ning yatu uling iti ngan miyabie kanaku, inya aibie ku kenu mang buri kung ibie. 7Iti ngan maging keka nung siklaud ka king arapan ku.” 8Nganang mekibat Jesus, “Ing Kasulatan sasabian na, ‘Samban me ing Ginung kekang Dios at ya mung bukud mung suyuan.’ ” 9Kanita tiki ne ning diablo karin Jerusalem at dela ne king taluktuk na ning Templo at ngana, “Nung ika ing Anak ning Dios, luksu kang ibat ken, 10uling ing Kasulatan sasabian na, ‘Itubud na la ning Dios ding anghel na ba ra kang ingatan.’ 11Sasabian na naman, ‘Sapnuan da ka karing karelang gamat ban e la manasakit ding bitis mu karing batu.’ ” 12Pekibat nang Jesus, “Ing Kasulatan sasabian na, ‘E me sukat paniubukan ing Ginung kekang Dios.’ ” 13Inyang e ne atuksu ning diablo i Jesus karing miyayaliwang paralan, likuan ne king mapilan a panaun. 14Migbalik ya Galilea i Jesus at atyu keya ing upaya na ning Banal a Espiritu. Mikalat ing balita tungkul kang Jesus king mabilug a lugal a ita. 15Tinuru ya karing karelang sinagoga at pupurian de ring sabla. 16Kaybat na nita, mibalik ya Nazaret i Jesus, ing lugal nung nu ya meragul. King Aldo ning Sabbath, antimo ing ugali na, minta ya king sinagoga. Tinalakad ya ban mamasa karing Kasulatan. 17Binie re kang Jesus ing libru nang propeta Isaias. Biklat ne ing libru at ikit ne at binasa iting makasulat: 18“Ing Espiritu ning Ginu atyu kanaku, uling pinili na ku ban ipanaral ke ing Mayap a Balita karing pakakalulu. Tinubud na ku ban ihayag ing kalayaan karing bihag, at ing pangabalik da panimanman ding bulag, at ing pangayatbus ding mayayalipit, 19at ipabalu ing banua ning pamagligtas ning Ginu king balen na.” 20Lilun neng Jesus ing libru, binalik ne king kasaup, at linukluk ya. Makalawe la kang Jesus ding sablang tau king sinagoga. 21Ngana karela, “Metupad ya ngeni iting Kasulatan kabang pakiramdaman yeng mababasa.” 22Ikua na la ngan kapanamdaman at pigmulalan da ing sintingan na ning sinabi na. Ngara, “Aliwa wari iti ing anak nang Jose?” 23Ngana karela, “Balu ku king sabian ye kanaku ing kasebian, ‘Doktor, uluan mu ing kekang sarili.’ At sabian yu naman kanaku, ‘Daptan mu munaman king kekang balen ing abalitan ming depat mu karin Capernaum.’ ” 24Ngana pang Jesus, “Sasabian ku iti kekayu, e ya miparangalan kapilan man ing propeta king sarili nang balen. 25Pakiramdaman yu ku: katutuan king dakal lang babaing mebalu karin Israel king panaun nang Elias inyang e minuran kilub ding atlung banua at kapitna, at mika maragul a danup king mabilug a bansa. 26Makanyan man, e ya mituburan munta i Elias kaninu man kareti nune mu king babaing mebalu ning Zarepat, king sakup ning Sidon. 27At dakal lang leprosuan karin Israel king panaun nang propeta Eliseo; oneng metung man kareti alang kinayap nung e mu i Naaman a tau Siria.” 28Mimua la ding sablang taung atyu king sinagoga inyang dimdam da iti. 29Tinalakad la at liwal de i Jesus king balen at dela re king bingit na ning bunduk-bundukan a katatalakaran na ning karelang balen ba reng inabu king bangin. 30Oneng linabas ya kalibudtan da ring dakal a tau at sinulung na ing pamaglakad na. 31Kaybat na nita, minta ya i Jesus king Capernaum, ing metung karing balen ning Galilea. Tiru na la ding tau king Aldo ning Sabbath. 32Meniglo la ngan king pamanuru na uling ing pamagsalita na ating kayupayan. 33Ating metung a lalaki king sinagoga a ating espiritung marawak; kinulisak yang masikan. Ngana, 34“Nanu ing buri mu kekami, Jesus ning Nazaret? Minta ka wari keti ba mu keng gisanan? Balu ku nung ninu ika: ika ing Banal nang tubud ning Dios!” 35Nganang minutus Jesus king espiritung marawak, “Magtahimik ka at lumual ka king lalaking yan!” Bitbat ne ning demonyu ing lalaki king arapan da; linual ya at e ne penasakit mang bitasa. 36Mengapamulala la ding sabla at ngara king metung at metung, “Nanung klasing pamagsalita yan? King mitmung kayupayan ayuyutus na lang Jesus ding espiritung marawak at mamintu na la man keya!” 37At mikalat king sablang suluk na ning lugal a ita ing balita tungkul kang Jesus. 38Meko ya i Jesus king sinagoga at minta ya king bale nang Simon. Matas ya lagnat ing katuangan nang babaing Simon at sinabi re kang Jesus. 39Lepitan ne king pagkeran na at inutus na king lagnat king lakuan ne. Likuan ne ning lagnat at agad-agad yang tinalakad at sinilbian na la. 40Inyang limbug ne ing aldo, ding sablang ating kamaganak a maki miyayaliwang sakit dela da la kang Jesus; timpak na la ding gamat na king balang metung karela at kinayap la ngan. 41Pati demonyu linual karing taung dakal at kukulisak da, “Ika ing Anak ning Dios!” Oneng binawal na lang Jesus at e na la buring magsalita, uling balu ra king ya ing Cristo. 42Inyang ganingaldo na, meko ya i Jesus king balen at minta ya king metung a lugal a tahimik. Panintunan de ring tau at inyang atagpuan de e ra ne buring mako. 43Oneng sinabi na karela, “Kailangan munaman ing ipanaral ke ing Mayap a Balita na ning Kayarian ning Dios karing aliwang balen, uling iti ya ing tinubud nang daptan ku ning Dios.” 44Inya menaral ya karing sinagoga da ring Judio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\