LUCAS 9

1Inaus na lang Jesus ding labing adua at dininan na lang upaya at kayupayan palual demonyu ampon pakayap king miyayaliwang sakit. 2Tiburan na la namang manaral tungkul king Kayarian ning Dios at pakayap karing masakit. 3Sinabi na karela, “E kayu magdalang nanuman king pamaglakad yu; maski tukud, datukanan, pamangan, salapi o imalan subali mu ing susulud yu. 4Nukarin mang lugal a tanggapan da kayu manatili kayu king metung mung bale anggang e kayu lumipat aliwang balen. 5Nung sakaling e ra kayu tanggapan, lakuan ye ing balen a ita at ipagpag yu ing alikabuk karing bitis yu bilang tutul karela.” 6Meko la ding alagad at minta la karing baryu; panaral da ing Mayap a Balita at pakayapan da la ring masakit king balang lugal a pintalan da. 7I Herodes, ing gobernador ning Galilea, abalitan na ngan ing bage mangapalyari. Tutu yang mababalisa pamisip uling ding mapilan sasabian da king sinubli yang mebie i Juan a Maminyag. 8Ding aliwa naman sasabian da king dinatang ya ing propeta Elias. Ding aliwa naman sasabian da king sinubli yang mebie ing metung karing propeta king minunang panaun. 9Inya nganang Herodes, “Pepatabtab ke batal i Juan; oneng ninu iting lalaking babalita ra?” At pekikuanan neng akit i Jesus. 10Migbalik la ding apostol at belita ra kang Jesus ing sablang depat da. Tiki na la at ila mung kayabe nang minta king balen ning Betsaida. 11Inyang abalu ra iti ding dakal a tau tinuki la kang Jesus. Tinggap na la at selitanan tungkul king Kayarian ning Dios, at pepakayap na la ding sablang sukat pakayapan. 12Inyang malapit neng lumbug ing aldo lepitan de ring labing adua at ngara, “Palakuan yu na la ding tau ban mipunta la karing balen o baryung malapit ba lang manintun apangan da at apitudturan, uling mikelangan iting lugal.” 13Oneng nganang Jesus karela, “Ikayu mismu dinan yu lang apangan da.” Ngarang mekibat, “Lima la mung tinape at aduang asan ding bakal mi. Buri mung mako kami ban saling pamangan para karing dakal a taung dete?” 14(Ating manga limang libu katau karing lalaking atyu karin.) Nganang Jesus karing alagad na, “Paluklukan yu lang makagrupung tia limang pulu katau.” 15Memintu la ding alagad at pepaluklukan da la ring sabla. 16Kinua na lang Jesus ding limang tinape at aduang asan; tinalanga ya banua at pepasalamat ya king Dios para kareti. Pirasu na la at saka na la diwang (dinwang) karing alagad ban ipamie da la karing tau. 17Mengan la ngan at kinabsi la. Labi lang aduang kaing ding akatmu da ring alagad inyang tinipun da la ring tagan karing mengapirasung tinape. 18Misan, kabang manalangin yang dili-dili i Jesus, lepitan de ring alagad. “Ninu aku agpang king sasabian da ring dakal a tau?” nganang kinutang Jesus karela. 19Mekibat la, “Sasabian da ring mapilan king ika kanu i Juan a Maminyag. Ding aliwa sasabian da king ika kanu i Elias. “Ding aliwa naman sasabian da king sinubli yang mebie ing metung karing propeta ning minunang panaun.” 20Nganang kinutang karela, “O ikayu naman, para kekayu, ninu aku?” Mekibat ya i Pedro, “Ika ing Cristo ning Dios.” 21Pekapanabilin nang Jesus king e ra sana paniabian iti kaninu man. 22Ngana pang tinuglung, “Sukat yang dumalan dakal a kasakitan ing Anak ning Tau. Tanggian de ring makatua da ring Judio, ding pamuntuk da ring pari, at ding talaturu ning Kautusan, at paten de; oneng subli yang mie king katlung aldo.” 23At sinabi na naman karela ngan, “Nung ing ninuman bisa yang tuki kanaku, kalinguan na ing sarili na, pusanan ne ing krus na aldo-aldo, at tuki ya kanaku. 24Uling ing ninumang bisang magligtas king bie na, abating ne iti; oneng ing ninumang mibating king bie na king uli ku, akit ne iti. 25Atin ya waring apakinabangnan ing tau nung maging bandi ne ing mabilug a yatu oneng mipahamak ne man ing mismung bie na? Tune ala! “ 26Ing mikarine kanaku at king turu ku, pikarine nia naman ning Anak ning Tau, nung datang neng abe ning ligaya na ampon ning ligaya na ning Ibpa at ning ligaya da ring banal a anghel. 27Sasabian ku kekayu king ating mapilan keti a e mate anggang e re akit ing Kayarian ning Dios.” 28Kalabas da ring walung aldo kaybat na lang sinabi deting bage, tiki na lang minukiat Jesus di Pedro, Juan at Santiago king bunduk-bundukan ban manalangin. 29Kabang manalangin ya, minaliwa ya itsura ing lupa na at meging makasilo king puti ing imalan na! 30Kabud-abud ating aduang tau a meyakit kasabi na. Ila deti ri Moises at Elias; 31makapiblas la king e mu nanung kaligayan at kasabi re i Jesus. Pisasabian da ing tungkul king malapit nang pamanupad king parasan na ning Dios king kapamilatan na ning pangamate na karin Jerusalem. 32Matudtud yang maniaman i Pedro at ding kayabe na, oneng mipagising la at ikit da ing kaligayan nang Jesus ampon ding aduang lalaking makatalakad kayabe na. 33Inyang lalakuan da ne i Jesus ding adua katau, nganang Pedro kang Jesus, “Maestro, mayap ing keti ta na! Gawa tamung atlung kubu; metung para keka, metung para kang Moises, at ing metung para kang Elias.” (Tune nang e balu ing sasabian na.) 34Kabang magsalita ya pa, linto ya ing metung a biga at tikpan na la; mitakutan la ding alagad inyang mitulid ya karela ing biga. 35Ngana ning siwalang ibat king biga, “Iti ya ing Anak ku, ing kanakung pinili, pakiramdaman ye!” 36Inyang tinuknang neng magsalita ing siwala, ikit deng ya na mung dili na i Jesus. Linihim da ring alagad iting bage milyari at ala lang belitanan ninuman king panaun a ita tungkul king ikit da. 37Kabukasan, kinuldas la king bunduk-bundukan at seganan de ring tutung dakal a tau i Jesus. 38Kinulisak ya ing metung a lalaking kayabe da ring dakal a tau. Ngana, “Maestro, ipakisabi kung mayap keka, lawan me ing anak kung lalaki, ing bugtung kung anak! 39Sasalakayan ne ning espiritung marawak; bigla yang kukulisak, mangaskad ya, at bubula ya asbuk. Panasakitan neng alang patugut at e ne buring lakuan! 40Pekisabi ku karing alagad mu ing palualan de, oneng ala lang arapat.” 41Nganang Jesus, “Tau kekayu, keyalan yung kasalpantayanan at karagul yu kasalanan! Angga pa kapilan ing pakiabayan da kayu? Angga pa kapilan ing pibatan da kayu?” Kaybat, ngana king lalaki, “Idala me keni ing anak mu.” 42Kabang lalapit ya ing anak, bitbat ne ning demonyu king gabun at pepagalgalan ne. Tinabi neng Jesus ing espiritung marawak; pepakayap ne ing anak at saka ne binie kang tatang na. 43Mengapamulala la ding sablang taung atyu karin king mayupaya nang dapat ning Dios. Kasalukuyan da pang mangapamulala ding tau king sablang depat nang Jesus inyang nganang sinabi karing alagad na, 44“E yu kakalinguan ining sabian ku kekayu! Miyabie ya ing Anak ning Tau king upaya da ring tau.” 45Oneng e ra aintindian ing kabaldugan na ning sinabi na. Milihim karela ban e ra aintindian. Mikakunu na la mang ikutang da kang Jesus nung nanu ing kabaldugan na niti. 46Pipapaten da ring alagad nung ninu karela ing marangal dili. 47Balu nang Jesus ing isipan da, inya kinua ne ing metung a anak at telakad ne siping na. 48At sinabi na karela, “Ing ninumang tanggap kaniting anak king lagyu ku, aku ing tatanggapan na at ing ninumang tatanggap kanaku, tatanggapan nia naman itang mitubud kanaku. Uling itang malating dili kekayu ya ing marangal dili.” 49Nganang Juan, “Maestro, menakit keng taung papalual karing demonyu king lagyu mu at bewalan mi ya uling e ya kayabe king grupu tamu.” 50“E ye babawalan,” nganang Jesus keya ampon karing aliwang alagad, “uling ing ninumang e laban kekayu kakampi ye.” 51Inyang milalapit na ing aldo ning pangaukiat na banua, inari nang Jesus king lub na king marap ne Jerusalem. 52Pepadala yang tubud a makauna keya at minta la deti king metung a baryu ning Samaria at sidia ra ing sabla para keya. 53Oneng e re tinggap karin ding tau uling apansingan de king papunta ya Jerusalem. 54Inyang ikit da iti di Santiago at Juan a alagad na, sinabi ra, “Ginu, buri mu ing patipa kaming api ibat banua ban masilab la dete?” 55Belikdan na lang Jesus at sebianan na la, 56at sinulung na la king aliwang baryu. 57Kabang lalakad la king dalan, ngana ning metung a lalaki, “Tukian da ka nu ka man munta.” 58Nganang Jesus, “Atin lang lungga ding asung-gubat at sale ding ayup, oneng ing Anak ning Tau ala ya mang lugal ban pipagpaynawan na.” 59Sinabi na king metung, “Tuki ka kanaku.” Oneng pekibat na niting lalaki, “Tuki ku keka, ginu, oneng paburen yu ku pa mung ikutkut ke i tatang ku.” 60Nganang Jesus, “Paburen mung ding mete ing ikutkut da la ring karelang sariling mete. Oneng ika tuki ka at ipanaral me ing Kayarian ning Dios.” 61Ngana ning metung pang lalaki, “Tuki ku keka, ginu, oneng paburen mu ku pa mung makapamun karing pamilya ku.” 62Sinabi nang Jesus, “Ing ninumang magumpisang sarul at balabalikid ya king kagulutan na e ya maging karapatdapat king Kayarian ning Dios.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\