MARCOS 1

1Iti ya ing Mayap a Balita tungkul kang Jesu-Cristo, ing Anak ning Dios. 2Megumpisa ya iting balita kanitang matupad ing ula nang Isaias a propeta: “ ‘Oyan ing kakung tubud a parala kung makauna keka, isadia na ing kekang dalanan.’ 3Sasabian na naman ning metung a kukulisak king disyerto, ‘Isadia ye ing dalanan na ning Ginu, itulid ye ing dalan a tuntunan na!’ ” 4Dinatang ya king disyerto i Juan, maminyag ya at manaral. Ngana karing tau, “Sumisi kayu at painggulut karing kekayung kasalanan at pabinyag kayu ban patawaran na kayu ning Dios.” 5Minta la king disyerto ding sablang tau ning mabilug a Judea at Jerusalem ban makiramdam kang Juan. Kimpisal da la ring kasalanan da at bininyag na lang Juan king Ilug ning Jordan. 6Megawa king buak kamelyu ing imalan a susulud nang Juan, kapirasu yang balat animal ing sinturun na. Durun at pulut-panilan ing pamangan na. 7Nganang menaral Juan, “Lalu yang mayupaya kesa kanaku ing daratang a katuki ku; e ku man karapatdapat agyang kalag mu karing tali nang sandalyas. 8Bibinyagan da kayu king danum, oneng binyagan na kayu king Banal a Espiritu.” 9E melambat dinatang ya i Jesus ibat Nazaret, Galilea, at bininyag neng Juan king Ilug ning Jordan. 10Kabud kasaka nang Jesus king danum ikit neng mibuklat ing banua at ikit ne ing Espiritu titipa ya keya antimo ing metung a patipati. 11Meramdam ya ing metung a siwalang ibat banua. Ngana, “Ika ing pakamalan kung Anak; keka tutu kung matutula.” 12Kaybat na nita, agad neng tinaid ning Espiritu king disyerto. 13Karin ya menatili kilub ding apat apulung aldo; tiksuan neng Satanas. Malyap lang animal ding manuknangan karin, oneng e re pepaburen ding anghel i Jesus nune sinilbian de. 14Inyang mesukul ya i Juan minta ya i Jesus king Galilea at penaral na ing Mayap a Balita a ibat king Dios. 15“Miras na ing mituldung panaun,” nganang sinabi, “at malapit ne ing Kayarian ning Dios! Sisian yu la at painggulutan ding kekayung kasalanan at maniwala kayu king Mayap a Balita!” 16Kabang maglakad ya i Jesus king lele na ning Dagat-dagatan ning Galilea, ikit na la ding mikapatad a manasan, i Simon at i Andres; yatsa re king danum ing karelang lambat. 17Nganang Jesus karela, “Tuki kayu kanaku at gawan da kayung manasan tau.” 18Kanita mu rin likuan da la ring karelang lambat at tinuki la kang Jesus. 19E ya pa makaing mirayu king pamaglakad na, ikit na la ding mikapatad a Santiago at Juan, ding anak nang Zebedeo. Atyu la king karelang bangka; sasadia da la ring karelang lambat. 20Inaus na la namang Jesus; kanita mu rin likuan de king bangka i tata ra a kayabe da ring makiupa at tinuki la kang Jesus. 21Minta la Capernaum, at kabukasan, Aldo ning Sabbath kanita, linub ya i Jesus king sinagoga at tinuru ya karin. 22Pigmulalan de ring tau, uling tinuru ya karelang mitmung kayupayan; e re kalupa ding talaturu ning Kautusan. 23Kabud-abud linub ya king sinagoga ing metung a lalaking alipnan na ning marawak a espiritu; kukulisak ya. Ngana, 24“Nanung pakialam mu kekami, Jesus ning Nazaret? Minta ka keti ba mu kaming gisanan? Balu ku nung ninu ika: ika ing Banal a menibatan king Dios!” 25Oneng sebianan neng Jesus ing marawak a espiritu. Ngana, “Tahimik ka! Lual ka keya!” 26Pepagalgalan ne ning marawak a espiritu ing tau at kukulisak yang linual keya . 27Mengapamulala la ding sabla, inya ngarang mipapangutang, . “Nanu iti? Ngeni ta pa dimdam yan! “Agyu na lang utusan Jesus pati na ding marawak a espiritu—at mamintu na la man!” 28At mabilis mikalat king mabilug a Galilea ing balita tungkul kang Jesus. 29Kanita mu rin meko ya king sinagoga i Jesus at ding alagad na at tinaglus la king bale da ri Simon at Andres. Kayabe da la ri Santiago at Juan. 30Makarate ya kanita ing babaing katuangan nang Simon uli na ning matas ya lagnat, at sinabi reng agad kang Jesus. 31Lepitan neng Jesus; telanan ne gamat at seupan neng tinalakad. At likuan ne ning lagnat ing matuang babai at migsilbi ya karela. 32Inyang silim-silim na, limbug ne ing aldo, dela da la ring tau kang Jesus ding sablang masakit at ding alipnan da ring demonyu. 33Mitipun la ding sablang memalen king tulid na ning pasbul ning bale. 34Pepakayap na la ding dakal a taung masakit a maki miyayaliwang kapanamdaman. Penabi na la naman ding dakal a demonyu at e na la pepaburen migsalita uling balu ra nung ninu i Jesus. 35Ganingaldo pa mibangun ne i Jesus. Minta ya king metung a lugal a tahimik lual ning balen at karin ya menalangin. 36Penintun neng Simon at ding kayabe na; 37ngara inyang ikit de, “Panintunan da kayu ding sabla.” 38Oneng nganang Jesus karela, “Kailangan tamung munta karing aliwang balen ba kung makapanaral munaman karin uling iti ya ing sangkan nung inya meko ku Capernaum.” 39Inya linibut ya king mabilug a Galilea; manaral ya karing karelang sinagoga at panabi na la ding demonyu. 40Lepitan ne ning lalaking leprosuan i Jesus; siniklaud ya king arapan na at nganang migpakalunus, “Nung burian mu, apakayap mu ku.” 41Melunus ya i Jesus; tigkilan ne at nganang sinabi, “Buri ku kumayap ka!” 42Kanita mu rin mewala ing lepra na ning tau at kinayap ya. 43Agad-agad neng pepalakuan Jesus kaybat neng maigpit penabilinan. 44“Lawan mu,” nganang sinabi, “e mu pamalita iti kaninu man. Mako na ka at munta ka at pakit king pari. Kaybat miyain kang ain agpang king utus nang Moises ban patunayan karing tau king kinayap na ka.” 45Oneng meko ya at pemalita na ing milyari. Uli na nita, e ne milub hayagan i Jesus king balen. Makagyu na mu ing atyu king lual na ning balen, karing lugal a tahimik at karin de pagsarian ding taung manibat karing miyayaliwang lugal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\