MARCOS 12

1Tiglus nang Jesus ing pamagsalita na, oneng ngeni king kapamilatan da ring talimhaga. Ngana, “Ating metung a taung menanaman ubas king marangle na at bekuran ne. Kinulkul ya namang pibilianan para king pipapaslan ubas at mitalakad ya namang metung a matas a pipagbanten. Kaybat na nita, pepanibala ne iting ubasan karing kasamak na at minta ya king aliwang bansa. 2Inyang miras ing pamamupul tiburan ne ning makibandi king ubasan ing metung karing ipus na ban kuanan ing parti na karing kasamak. 3Oneng dekap de ring kasamak ing ipus, penumbuk de at pepalakuan alang daralang ubas. 4Pasibayu yang mitubud aliwang ipus ing makibandi, oneng pikpuk de buntuk at pemakarine. 5Mitubud ne naman metung, oneng pete re. Makanyan munaman ing gewa ra karing dakal pang ipus a tiburan na: atin lang pemugbug at atin lang pete. 6Metung nia mu ngeni ing malyari nang atuburan karela, ing pakamalan nang bugtung a anak a lalaki. Ya ing katataulian a tinubud na. Ngana king lub na, ‘Siguradung igalang de ing anak ku.’ 7Oneng ngarang misabisabi ding kasamak, ‘Iti ya ing talapagmana. Tara, paten ta ya ban miras kekatamu ing mana na!’ 8Inya dekap de at pete at inugse re ing bangke na lual na ning ubasan. 9“Ngeni, nanu ing isipan yung daptan na ning makibandi king ubasan?” nganang kinutang Jesus. “Puntalan na la at pamaten at ibie ne ing ubasan karing aliwang makisamak. 10E ye pa wari abasa iting kasulatan? ‘Ing batung e ra buri ding manalakad bale ya ing meging batung pamuntuk. 11Depat na iti ning Ginu, at pagmulalan tamu!’ ” 12Pigkapilitan da ring pamuntuk da ring Judio ing parakap de uling aulata ra king ila ding pamaramdaman na kaniting talimhaga. Uli na ning takut da karing tau, e re teginan at meko la. 13Mituburan la ding mapilan a Pariseo at Herodiano ba reng arakap i Jesus king pamagsalita na. 14Lepitan de at ngara, “Maestro, balu mi king tapat ka at e ka mangabiran kenu man uling pante-pante ing lawe mu karing sablang tau. Tuturu mu nung nanu ing kaburian na ning Dios. Labag king Kautusan tamu ing mamayad buis king Emperador ning Roma o ali? Mamayad kame o ali kami?” 15Oneng balu nang Jesus king magkunwari la mu, inya ngana karela, “Baket paniubukan yu ku? Dinan yu kung salaping pamayad buis ba keng lawan.” 16At dininan de. Kitang nang Jesus karela, “Kaninu ya larawan at lagyu ing atyu kaniting salapi?” “King Emperador la,” ngarang makibat (mekibat). 17Inya nganang Jesus karela, “Nung makanyan ibie yu king Emperador ing mangaintulid king Emperador, at ibie king Dios ing mangaintulid king Dios.” At mengapamulala la ngan kang Jesus. 18Ating mapilan a Saduseo a linapit kang Jesus. Ding Saduseo ila ding sasabing alang pamaniubling mie. Ngara, 19“Maestro, ginawa yang kautusan i Moises para kekami. Anti ya kaniti: ‘Nung mate ya ing metung a lalaki at e mikayanak king asawang lakuan na, kailangan neng pakasalan ning kapatad nang lalaki ing mebalu ban mikayanak la para king mete.’ 20Ating pitung mikakapatad a lalaki. Mekiasawa ya ing pangane at mete yang alang anak. 21Kesal ne ning kaduang pangane ing mebalung babai, at mete ya naman alang ayanak. Makanyan munaman ing depatan na ning katlu 22at ding mituki-tuking mikakapatad. Ayasawa na la ngan niting babai ding pitung mikakapatad at mete lang e mikayanak king babai. King katataulian, mete ya naman ing babai. 23Ngeni, king aldo ning pamaniubling mebie ninu kareting pitu ing kilalanan nang asawa ning babai, anti na ning ayasawa de ngan?” 24Nganang mekibat Jesus karela, “Magkamali kayu! Balu yu nung baket? E yu la balu ding kasulatan ni ing upaya na ning Dios. 25Uling king aldo ning pamaniubling mebie ala nang pamiasawa; maging anti lang anghel ning banua. 26Tungkul naman king pamaniubli rang mebie ding mete, e ye pa wari abasa king Libru nang Moises itang dake babanggit king milalablab a tanaman? Makasulat karin ing sinabi na ning Dios kang Moises. Ngana, ‘Aku ing Dios nang Abraham, ing Dios nang Isaac, at ing Dios nang Jacob.’ 27Inya magkamali kayu! Ing Dios e re Dios ding mete nune ding mabie.” 28Dimdam na ning metung a talaturu ning Kautusan a atyu karin ing karelang pamiargu. Apagumasdan na king biasa yang mekibat i Jesus karing Saduseo, inya linapit ya at kitnan ne, “Isanu ing maragul diling kautusan?” 29Mekibat ya i Jesus, “Iti ya ing maragul diling kautusan: ‘Makiramdam ka, Israel! Ing Ginung kekatamung Dios—ya mung bukud Ginu. 30Luguran me ing Ginung kekang Dios king mabilug mung pusu, at king mabilug mung kaladua, at king mabilug mung kaisipan, at king mabilug mung sikanan.’ 31Ini ing kadua: ‘Luguran me ing kalupa mung tau antimo ing kekang sarili.’ Alang aliwang kautusan a maygit pa kareti.” 32Ngana ning talaturu ning Kautusan, “Tinud ka, Maestro! Tutu ing sinabi mu. Metung ya mu ing Dios at ala nang aliwa pa subali king Dios. 33At ing lulugud king Dios king mabilug nang pusu, king mabilug nang pamisip, at king mabilug nang sikanan, at ing lulugud king kalupa nang tau antimo ing lugud na king sarili na, maygit yang maulaga kesa ketang sablang ain-a-durulukan at aliwa pang ain.” 34Apansingan nang Jesus king biasa yang makibat iting lalaki, inya sinabi na, “E ka marayu king Kayarian ning Dios.” At kaybat na nita, ala nang mengangas pang mengutang kang Jesus. 35Nganang kinutang Jesus kabang tuturu ya king Templo, “Makananu rang asabi ding talaturu ning Kautusan king ing Cristo anak neng Aring David? 36I David mismu, king agkat ning Banal a Espiritu, sinabi na: ‘Ngana ning Ginu king kakung Ginu, Lukluk ka banda kung wanan, anggang e ku la lubus apasukuan keka ding (keka ding kekang) kalaban mu.’ 37I Aring David mu rin ing minaus keyang ‘Ginu’; makananu ra ngening asabi king ing Cristo anak neng David?” At matula lang mekiramdam kang Jesus ding dakal a tau. 38Ngana pang tinuru karela, “Mingat kayu karing talaturu ning Kautusan a maburing lalakad makasulud makabang imalan at pupugayan da ring tau karing palengki. 39Maburi lang lulukluk karing piling luklukan karing sinagoga at kabisera karing bangketi. 40Ila ding magsamantala king kabiayan da ring babaing mebalu at magparangalan king pamanalangin dang makaba! Lalung mabayat ing parusang miras karela!” 41Linukluk ya i Jesus arapan na ning pibabaldugan ain kilub ning Templo at pegumasdan na la ding taung babaldug salapi. Dakal la ding mabandi a minie maragul a alaga. 42Linapit ya naman ing metung a babaing mebalu at mildug yang malati mung alaga.’ 43Inaus na la pansin Jesus ding alagad na at ngana karela, “Balu yo, iting pakakalulung mebalu ya ing minie maygit kesa karing aliwa. 44Uling minie la ding aliwa ketang labis-labis a atyu karela, oneng iting pakakalulung mebalu, agyang pakakalulu ya, binie na ngan ing sabla nang pangabiayan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\