MARCOS 13

1Ngana ning metung karing alagad na inyang lulual ne i Jesus king Templo, “Maestro, lawan mu! Pangaragul da reng bato! Kasanting da reng gusali!” 2Nganang mekibat Jesus, “Ding mangaragul a gusaling akakit mung den malasak la ngan. Alang batung mitutumpak a mitagan king kabilian da; mibagsak la ngan den!” 3Kabang makalukluk ya i Jesus king Bunduk ding Olibo, tulid ning Templo, lihim deng kitnan di Pedro, Santiago, Juan, at Andres. 4Ngara kang Jesus, “Sabian mu na mo kekami nung kapilan la matupad deting bage, at nanu la ding tanda a pakilala king deting bage matupad na la.” 5Sinabi nang Jesus karela, “Mingat kayu ban e na kayu alinlang ning ninuman. 6Dakal lang taung datang kekayu king lagyu ku, sabian da, ‘Aku ya!’ at ilili da la ring dakal. 7E kayu paigulu isip nung damdaman yu ing akbung ning gera at ing labanan a malilyari karing aliwang bansa. Iti mapalyari ngan, oneng e mangabaldugan king ing kawakasan dinatang na. 8Uling gerahan ne ning metung a bansa ing kalupa nang bansa at ing metung a kayarian ing kalupa nang kayarian. Mika ayun king miyayaliwang lugal at mika danup. Nung akit yu na ing makanyan a bage, magumpisa na ing kasakitan a kalupa ning pamagumpisa na ning kasakitan ning babaing manganak. 9“Tatagan yu ing sarili yu! Uling pandakpan da kayu at iyarap karing husgadu. Paglatikuan da kayu karing sinagoga. Iyarap da kayu karing gobernador at ari king uli ku ban munie patutu karela. 10Kailangan ya pa mung ipanaral ing Mayap a Balita karing sablang bansa bayu datang ing kawakasan. 11At nung pandakpan da na kayu at iyarap king husgadu, e kayu paibalisang mimisip nung nanu ing sabian yu. Ketang oras a ita, sabian yu itang nanumang miyabie kekayu uling ing Banal a Espiritu ya ing magsalita at aliwa ikayu. 12Ipanganiaya ne ning kapatad na ing kapatad na ba neng apapate, at ing tata ing anak na. Lumaban la ding anak karing karelang pengari at ipapate da la. 13Pikasaman da kayu ding sablang tau king uli ku; oneng ing manatiling tapat angga king kawakasan ya ing miligtas. 14“Nung akit yu nang mararapat king lugal a e sukat mapalyari ‘Ing Makapangilabut a Kasiran’ a tune makapagalgal” (pakaintindian na ning babasa iti), “detang atyu king Judea sukat lang tumakas karing bunduk. 15E ne kailangan kuldas ing taung atyu king asotea o lungub man king bale na ban kumang nanumang adala na. 16At e ne kailangan muli ing taung atyu king marangle ban kumang balabal. 17Makalunus ing maging kabilian da ring mabuktut at ding ima a ating pasusuan karing aldo deta! 18Ipanalangin yu king iti e sana datang king panaun ning dimla! 19Karing aldo deta dalanan da ring tau ing maragul a kaguluan a e pa milyari kapilan man manibat na inyang lelangan ne ning Dios ing yatu angga ngeni ni kapilan man king daratang a panaun e na mika anti pa kanita. 20At nung e na la kinuyad ning Ginu ding aldo deta, alang taung mitagan. Oneng alang-alang karing pinili na kinuyad na la ding aldo reta. 21“Nung sabian na kekayu ning ninuman, ‘Atyu keni ing Cristo!’ o kaya, ‘Atyu karin!’ e kayu maniwala. 22Uling ating lunto a e tutung Cristo at e tutung propeta. Pakit lang tanda at gawa lang makapagmulala ba ra lang alili, nung malyari mu sa, pati na ding pinili na ning Dios. 23Ngeni pa sasabian ku na la deting sablang bage a mapalyari. Inya mingat kayu! 24“Pangalabas na ning kasakitan da ring tau, dalumdum ya ing aldo, e na ibie ning bulan ing sala na, 25at manabu la ding batuin at mangatugun la ding upaya ning banua. 26Kanita re akit ing Anak ning Tau, daratang ya libutad ding biga a kitmuan upaya at kamalan. 27Itubud na la ding anghel na karing apat nang suluk ning yatu at tipunan da la ring pinili ning Dios ibat karing mingatba-ngatbang wakas ning yatu. 28“Pagaralan yu ing malilyari king tanaman a higera. Kabud sasagiwa la ding sanga na at sisibut ne bulung, balu yu king malapit na ing kaleldo. 29Makanyan munaman, kabud akit yu lang malilyari deting bage, balu yu king malapit na ing oras na ning paniatang na; magumpisa na. 30Tandanan yu: mapalyari la ngan deting bage bayu la mate ding taung mabibie ngening kasalukuyan. 31Ing banua at ing yatu lumipas la, oneng ding amanu ku kapilan man ali la. 32“Alang makibalu metung man king paniatang na ning aldo o oras a ita ni ding anghel ning banua ni ing Anak. Ing bukud mung makibalu ya ing Ibpa. 33Mingat kayu at parating makasadia uling e yu balu nung kapilan mapalyari ita. 34Mangari ya king metung a lalaking miglakbe king marayung lugal: ipanibala ne ing tuknangan na karing ipus na, ing balang metung agpang king katungkulan na, at iyutus ne ing guardia king pasbul ban manatiling makasadia king pamagbalik na. 35Inya magsadia kayung parati, uling e yu balu nung kapilan ya datang ing makibandi king bale, mapalyaring sisilim o king kapitangan ning bengi o ganingaldo o abak; 36pota bigla yang datang at dasnan na kayung matudtud! 37Ing sasabian ku kekayu ya naman ing sasabian ku karing sabla: Magsadia kayu!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\