MARCOS 14

1Adua na mung aldo at Piesta na na ning Pamaglagpus at ning Tinape Alang Lebadura. Manintun lang paralan ding pamuntuk da ring pari at ding talaturu ning Kautusan ban lihim deng aparakap at apapate i Jesus. 2Ngara, “E ta daraptan iti king aldo na ning piesta, pota magulu la ding tau.” 3Atyu kanita karin Betania i Jesus, king bale nang Simon a leprosuan. Kabang mamangan ya, dinatang ya ing babaing magdalang metung a alabastrung lulanan mitmung mal a pabanglu; purung laru a ibat king tanaman a nardo. Biklat ne ing alabastrung lulanan at tigtug na ing pabanglu king buntuk nang Jesus. 4Mimua la ding mapilan a atyu karin at ngarang misabisabi, “Sinayang na mu ing pabanglu. 5Nung pisali na yan, mika abli yang maygit atlung dalan a salaping pilak at malyari na lang aibie ding ayabli na karing pakakalulu!” At migsalita lang e ustu king babai. 6Oneng nganang Jesus karela, “Paburen ye! Obat pakialaman ye? Mayap ing depat na kanaku. 7Maralas yu lang akakayabe ding pakakalulu, at araptanan yu lang mayap nanumang oras a buri yu. Oneng e yu ku malyaring akayabe kabang panaun. 8Depat na niting babai ing agyu na; e pa man kiskusan na na kung pabanglu ban isadia ne ing katawan ku para king pangakutkut ku. 9Tandanan yu iti: nukarin ya man mipanaral ing Mayap a Balita mabanggit munaman ing depat na niting babai bilang kapigaganakan keya.” 10Kaybat na nita, i Judas Iscariote, ing metung karing labing adua, minta ya karing pamuntuk da ring pari ba neng ipanganiaya i Jesus. 11Tutu lang metula inyang dimdam da iti at pengakuanan deng dinan salapi. Manibat na kanita menintun neng paralan i Judas ban apanganiaya ne i Jesus. 12King mumuna nang aldo ning Piesta ning Tinape Alang Lebadura, ing aldo ning pamakamate biserung tupa para king Pamaglagpus, kitnan de i Jesus ding alagad. Ngara, “Nukarin mu buring isadia mi ing apunan para king Pamaglagpus?” 13Tiburan na lang Jesus ding adua karing alagad na kayabe niting panabilin: “Munta kayu king siudad. Salubungan na kayu karin ning metung a lalaking magdalang bangang danum. Tukian ye 14king bale salangian na, at sabian yu king makibale, ‘Pakutang na ning Maestro: Nu ya karin ing kuartu a pipanganan mi ding kanakung alagad king apunan ning Pamaglagpus?’ 15At ituru ne kekayu ing malualas a kuartu babo; maka-ayus ya at kumpletu gamit. Karin yu isadia ing apunan tamu.” 16Meko la ding alagad at minta la king siudad, at ikit da ing sablang lerawan nang Jesus karela. At sidia ra ing apunan na ning Pamaglagpus. 17Inyang bengi na, dinatang ya i Jesus, kayabe na la ding labing adua. 18At nganang migsalita kabang mamangan la, “Ing katutuan sasabian ku kekayu: pagtaksilan na ku ning metung kekayung kayabe kung mamangan.” 19Melungkut ya ing metung at metung karela at kitnan de, “Ako?” 20Mekibat ya i Jesus, “Metung ya kekayung labing adua at kayabe keng titiltil tinape king pinggan. 21Mate ya ing Anak ning Tau agpang king misulat; oneng makalunus ya itang taung magtaksil king Anak ning Tau! Mayap pa ing e ne mibait!” 22Kabang mamangan la, kinangwa yang tinape i Jesus, at pepasalamat ya king Dios. Pemirasu ne ing tinape, at binie ne karing alagad na. Ngana, “Tanggapan ye; iti ya ing kanakung katawan.” 23Kaybat na nita, kinua ne ing kopa, at pepasalamat ya king Dios, at binie ne ing kopa karela at mininum la ngan. 24Nganang Jesus karela, “Iti ya ing kanakung daya, ing daya ning kasunduan, ing dayang mibubu para karing dakal a tau. 25Ing katutuan sasabian ku kekayu, e na ku pasibayung minum kaniting alak angga king aldo a inuman ku ing bayung alak king Kayarian ning Dios.” 26At kaybat deng kinta ing metung a kanta, minta la king Bunduk ding Olibo. 27Nganang Jesus karela, “Ikayu ngan painggulutan yu ku, uling iti ya ing sasabian na ning kasulatan, ‘Paten ke ing pastul at misalbag la ding tupa.’ 28Oneng kaybat kung sinubling mebie, muna kung magbalik kekayu karin Galilea.” 29Nganang Pedro, “Painggulutan da ka ding sabla, oneng aku e ra ka painggulutan!” 30“Pedro,” nganang Jesus, “pakatandanan mu ini, ngeni mu ring benging iti makatatlu mu ku ilingad bayu ya tulauk makatadua ing tatyo.” 31Matimid nang sinabing Pedro, “E ra ka ilingad agyang paten da kung kayabe mu!” Makanyan ngan ing sinabi ra kang Jesus. 32Miras la king lugal a ausan dang Getsemani. Nganang Jesus karing alagad na, “Lukluk kayu pa ken kabang manalangin ku.” 33Oneng tiki na la di Pedro, Santiago, at Juan. At megumpisa yang mebalisa at migkasakit a pilubluban. 34Sinabi na karela, “Saskup ku salu uling mabayat ing panamdaman ku. Malakuan kayu ken at magbante kayu.” 35Sinulung ya pang ditak at saka ya menalangin makasakab king gabun king e sa daratang ing oras ning kasakitan na. 36Ngana, “Ibpa, O Ibpa ko, ing sabla arapat mu. Idayu me kaku iting kopa. Oneng aliwa ing kaburian ku, nune ing kaburian mu ya ing mipamintuan.” 37Kaybat na nita, migbalik ya at disnan na lang matudtud ding atlung alagad. Ngana kang Pedro, “Simon, matudtud ka? E mu arapat ing e ka matudtud metung mu mang oras? 38Magpuyat kayu at manalangin ban e na kayu sambutan ning tuksu. Ing espiritu makasadia ya, oneng ing laman maina ya.” 39Pasibayu na lang likuan at menalangin ya at inulit na ing kayaduanan na. 40Belikan na la ding alagad na at disnan na na la namang matudtud, uling pilit lang mipipiak ding mata ra. E ra balu nung nanu ing sabian da kang Jesus. 41King katlung pamagbalik na, sinabi na karela, “Angga ngeni matudtud kayu pa at magpaynawa? Migising na kayu! Dinatang na ing oras! Miyabie ne ing Anak ning Tau karing gamat da ring makasalanan. 42Mibangun na kayu at tara na. Oyni na ing magtaksil kanaku!” 43Magsalita ya pa i Jesus inyang i Judas, ing metung karing labing adua, dinatang ya; kayabe na la ding dakal a taung magdalang espada at palupalu. Deti tubud lang ibat karing pamuntuk da ring pari, karing talaturu ning Kautusan, at karing makatua na ning balen. 44Minie yang senias ing taksil karela: “Itang uman ku ya ing kekayung kailangan. Dakpan ye at ituki, oneng banten yeng masalese.” 45Karas nang Judas, agad neng lepitan i Jesus at ngana, “Maestro!” at inuma ne. 46Inya dekap de i Jesus at telanan deng matalik. 47Begut ne ning metung karetang atyu karin ing espada na at tebak ne ing ipus na ning Pekapun ding Pari at atigpas ne balugbug. 48At nganang Jesus karela, “Tulisan ku wari? Kailangan pa wari ing datang kayung paka-espada at paka-palupalu para dakpan yu ko? 49Tuturu ku aldo-aldo king Templo at atyu kayu naman karin, oneng e yu ku dekap. Kailangan ping matupad ing sasabian da ring Kasulatan!” 50Likuan de ring alagad na; tinakas la ngan. 51At tikian ne ning metung a baintaung makabalabal mung linen. Dekap dia naman, 52oneng meka puslit ya at milayi yang lubas; melakuan ya king gamat da ing balabal na. 53At dela re i Jesus king bale na ning Pekapun ding Pari. Karin la makatipun ding sablang pamuntuk da ring pari, ding makatua na ning balen, at ding talaturu ning Kautusan. 54Tikian neng Pedro i Jesus, oneng makarayung bagya. Tinaglus ya angga king patyu na ning bale ning Pekapun ding Pari. Linukluk ya karin i Pedro lele na ning dapug at migsalab yang kayabe ra ding guardia. 55Pilit lang manintun ebidensia ding pamuntuk da ring pari at ing kabilugan a Sanhedrin laban kang Jesus ba reng apapate. Oneng ala lang ikit nanuman. 56Dakal lang testigu ding memigawang patutu laban kang Jesus, oneng e paraparehu ing karelang sinabi. 57Ating mapilan a migtestigu laban kang Jesus at ngarang migsalitang kalaraman, 58“Dimdam ming sinabi na, ‘Lasakan ke iting Templong gewang tau at kilub ding atlung aldo mitalakad kung aliwa a e ra gewa ding tau!’ ” 59Makanyan man, e mu rin paraparehu ing karelang sinabi. 60Tinalakad ya ing Pekapun ding Pari king arap na ning kapulungan at kitnan ne i Jesus, “Nanu ing asabi mu king bibintang da keka? Obat e ka makibat?” 61E bitasang mekibat i Jesus; menatili yang alang bulad. Nganang kinutang pasibayu ning Pekapun ding Pari, “Ika ing Cristo, ing Anak ning Dios?” 62“Aku,” nganang mekibat Jesus. “At ikayu akit ye ing Anak ning Tau a makalukluk king banda nang wanan ning Mayupaya. Akit yeng daratang a kayabe da ring biga banua!” 63Ginabak na ning Pekapun ding Pari ing sarili nang imalan at ngana, “Nanan ta la pa ding testigu! 64Ikayu mismu dimdam yu ing kalapastanganan na king Dios. Nanu ing desisyun yu?” At inatulan de ngang mate. 65At pigluran de ring mapilan, tikpan de lupa at penumbuk. “Ulan mu na mo nung ninu ing menumbuk keka?” ngarang sinabi kang Jesus. At penampaling de ring guardia. 66Atyu king lalam ning patyu i Pedro inyang dinatang ya ing metung karing babaing ipus na ning Pekapun ding Pari. 67Panakit na ning babaing iti kang Pedro a magsalab king dapug, linawe neng maratna. “Ika man,” ngana kang Pedro, “kayabe na kang Jesus ning Nazaret!” 68Oneng pepayalian nang Pedro iti. “E ku balu ni e ku aintindian ing buri mung sabian,” nganang mekibat. At minta ya king pasilyung palual king pasbul banda king pasbul dalan (at tinulauk ya ing tatyo). 69Ikit na ne naman ning ipus a babai at sinabi na karetang atyu karin, “Ing taung iti metung ya karela!” 70Oneng pepayalian na namang Pedro iti. Kalabas na ning mapilan a penandit, ding taung atyu karin sinabi ra naman kang Pedro, “Talagang metung ka karela, uling tau ka naman Galilea.” 71Sinumpa ya i Pedro, “Talagang e ke kakilala ing taung yan! Parusan na ku ning Dios, nung e tutu ing sasabian ku.” 72Kanita ne man tinulauk kadua ing tatyo. At aganaka nang Pedro ing sinabi nang Jesus: “Ilingad mu kung makatatlung besis bayu ya makataduang tulauk ing tatyo.” Mengalambut ya i Pedro at menangis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\