MARCOS 15

1Kabukasan ning abak a maranun, mipulung la ding pamuntuk da ring pari, ding makatua na ning balen, ding talaturu ning Kautusan, at ing kabilugan a Sanhedrin. Pepagapus de i Jesus at dela re kang Pilato. 2“Ika pin ing Ari da ring Judio?” nganang kinutang Pilato. “Ika mismu sasabian mu,” ngana namang mekibat Jesus. 3Dakal ing sumbung a inarap ding pamuntuk da ring pari laban kang Jesus, 4inya kitnan neng pasibayung Pilato, “Ala kang ipakibat karela? Lawan mu, tutu lang dakal a susumbung laban keka!” 5Oneng e bitasang mekibat i Jesus, inya mengapamulala ya i Pilato. 6Balang daratang ing Piesta ning Pamaglagpus, mibubulus yang metung a preso i Pilato, itang aduan da ring tau. 7Makasukul ya kanita ing metung a lalaking ausan dang Barabas, kayabe de ring aliwang rebelding mekamate tau king milabas a rebolusyun. 8Linapit la ding tau at inawad da kang Pilato king daptan na na ing sadiang pamibulus metung a preso. 9Kitang na karela, “Buri yeng ibulus ku ing Ari da ring Judio?” 10Malino nang balung Pilato king ding pamuntuk da ring pari inarap de keya i Jesus uli na ning diria. 11Oneng ding pamuntuk da ring pari sitsutan da la ring tau ban aduan da king i Barabas ya ing ibulus na. 12“Nung makanyan,” nganang Pilato, “nanu ing daptan ku kaniting ausan yung Ari da ring Judio?” 13“Ipaku ya king krus!” ngarang kinulisak ding dakal a tau. 14“Baket, nanung kasalanan ing depat na?” nganang kinutang Pilato. Lalu rang pekasikan ing kulisak, “Ipaku ya king krus!” 15King kapagnasan nang apamatulan na lang Pilato ding tau, pepabulus ne i Barabas; pepabarug neng latiku i Jesus at kaybat binie ne karela ban ipaku re king krus. 16Dela re ding sundalus i Jesus king patyu kilub ning pretorio (ing palasyung tuknangan na ning Gobernador) at inaus da la ring abe rang sundalus. 17Belabalan de i Jesus king metung a malutung imalan; ginawa lang koronang suksuk at binili de king buntuk na. 18Pisunu-sunu reng sasaluduan. Ngara, “Luid ya ing Ari da ring Judio!” 19Pemukpuk de buntuk king kapirasung timbu, pigluran de, siniklaud la arapan na, at pisunu-sunu reng pupugayan. 20Kaybat deng gewang pikaylian, likas de kang Jesus ing pepasulud dang malutung imalan at sinulud dang pasibayu ing sarili nang imalan. Kaybat, linual de ban ipaku king krus. 21Ating metung a lalaking lalabas ibat king baryu. Pinilit de ring sundalus ban papusan keya ing krus nang Jesus. Simon ing lagyu na; tau ya Cirene, at tata re di Alexander at Rufo. 22At dela re i Jesus king lugal a ausan dang Golgota, ing kabaldugan na “Lugal ning Bungu.” 23Dininan deng alak a semutanan mira, oneng e na ininum. 24Pinaku re king krus at piparti-parti da ring sundalus ing imalan na. Mibagutan la ban abalu ra nung isanung dake ing katuliran ning balang metung. 25Alas nuebe na ning abak inyang pinaku re king krus. 26Ngana ning misulat a dalum laban kang Jesus: “Ing Ari da ring Judio.” 27Kayagnan na lang mipakung Jesus ding aduang tulisan, ing metung king banda nang wanan at ing metung king banda nang kayli. 28[Makanyan yang metupad ing sasabian na ning Kasulatan: “Binilang de karing kriminal.”] 29Ininsultu de ring lalabas at pipiling-piling da la ring buntuk da. Ngara, “Aha! Ika ing lasak king Templo at italakad me kilub ding atlung aldo? 30Iligtas mu ngeni ing sarili mu! Kuldas ka keng krus!” 31Pisunu-sunu dia naman ding pamuntuk da ring pari at ding talaturu ning Kautusan. Ngara king metung at metung, “Linigtas na la ding aliwa, oneng e na aligtas ing sarili na! 32Paburen yeng kuldas ngeni king krus ing Cristo, ing Ari ning Israel! Nung akit mi yang kuldas, maniwala kami.” Insultuan dia naman ding tulisan a makapakung mingatba keya. 33At medalumdum (meralumdum) king mabilug a bansa manibat king kaugtuan aldo anggang alas tres ning gatpanapun. 34Inyang alas tres na, kinulisak ya i Jesus. Ngana, “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” Ngana wari, “Dios ko, Dios ko, baket pepaburen mu ku?” 35Dimdam de ring mapilan a taung atyu karin. Ngara, “Lawan yu, ausan ne i Elias!” 36Milayi ya ing metung karela, sinoso neng aslam ing metung a espongha at tinali ne king punta na ning metung a timbu ban pasipsip ne kang Jesus. At nganang sinabi, “Lawan tamu nung tipa ya pin i Elias ba neng ikuldas!” 37At kinulisak yang masikan i Jesus at mepatad ya pangisnawa. 38Megabak ya ing kortina ning Templo manibat king babo angga king lalam. 39Panakit na ning kapitan da ring sundalus a makatalakad tulid na ning krus nung makananu yang mepatlud a pangisnawa i Jesus, sinabi na, “Tune ing taung iti Anak ne ning Dios!” 40Ating mapilan a babaing magumasid king marayu. Kayabe ya kareti i Maria Magdalena, at i Mariang ima ra di Santiagong anak at Jose ampon i Salome. 41Tikian de reti at siyuan i Jesus inyang atyu ya Galilea; atyu la naman karin ding aliwa pang babaing tinuki kang Jesus king Jerusalem. 42Inyang mabibengi na dinatang ya i Jose a tau Arimatea. Metung yang gagalangan a miembru na ning Sanhedrin a manaya king paniatang na ning Kayarian ning Dios. Uling aldo na kanita ning Pamagsadia (ngana wari, aldo bayu ing Sabbath), migmasikan yang lub mekikit kang Pilato at pekisabi ne ing bangke nang Jesus. 44Mipamulala ya i Pilato inyang dimdam nang mete ne i Jesus. Pepayaus neng Pilato ing kapitan at kitang na nung mete ne pin i Jesus. 45Inyang sinabi na ning kapitan king mete ne i Jesus, peintulut neng Pilato ing bangke kang Jose. 46At sinali yang telang linen i Jose para pamalut king bangke. Inyang akuldas na ne ing bangke, binalut ne king tela at binili ne king metung a kutkutan a linukib king batu. Kaybat na nita, pepadugang ne ing maragul a batu king pasbul na ning kutkutan. 47Magumasid ya i Maria Magdalena at i Mariang ima nang Jose, at ikit de ing lugal nung nu ya mikutkut i Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\