MARCOS 5

1Miras la king kangatba ning dagat-dagatan, king sakup ning Gerasa. 2Kakuldas nang Jesus king bangka, seganan ne ning metung a lalaking ibat king sementeryu. Alipnan de ring marawak a espiritu ing lalaking iti 3at karing kueba a pipangutkutan mete karin ya manuknangan. E re agapus malambat agyang karing tanikala pa. 4Maralas deng dirinan pango king bitis at gagapus de gamat karing tanikala, oneng pamatluran na la ding tanikala at pamaklian na la ding pango. Alang taung makayaguanta keya! 5Aldo’t bengi kukulisak ya libutad da ring pantiun at karing bunduk at paniugatan na karing batu ing sarili na. 6Marayu ya pa i Jesus abatiawan na ne. Pupulayi yang linapit at siniklaud king arap na. 7Kukulisak yang masikan. Ngana, “Jesus, Anak ning Dios a Kakataskatasan, obat pakialaman mu ku? Ipakisabi ku keka, e mu ku pasakitan alang-alang king Dios!” ( 8Sinabi na iti, uling inutus na nang Jesus keya, “Espiritung marawak, lual ka king taung yan!”) 9Kitnan neng Jesus, “Nanu ka lagyu?” Mekibat ya, “Ing lagyu ku Batalyun uling dakal kami!” 10Maigpit nang pekisabi kang Jesus king e na la sana palakuan king lugal a ita. 11Ating dakal a babing manyibsiban dikut king libis ning bunduk-bundukan. 12Migpakalunus la kang Jesus ding marawak a espiritu. Ngara, “Papuntan mu kami karing babi ba keng lungub karela.” 13At tilutan na lang Jesus. Linual la king tau ding marawak a espiritu at linub la karing babi. Ding babi, atin sigurung aduang libu karakal, linusub lang milayi papunta king bangin; mebaldug la ngan king dagat-dagatan at melumud la. 14Memulayi lang meko ding magbante karing babi at pemalita ra iti king balen at karing baryu. Inya minta la karin ding tau ban lawan da nung nanu ing milyari. 15Inyang miras la kang Jesus ikit de ing lalaking inalipnan da ring e abilang-bilang a demonyu. Makalukluk ya, makabaru ne at masalese pamisip. Mitakutan la! 16Belita ra karela ding mekasaksi kaniti ing milyari king inalipnan da ring demonyu at ing kerarasan da ring babi. 17Inya pekisabi rang mayap kang Jesus ing lakuan na na la sana. 18Inyang sasake ne i Jesus king bangka, pekisabi na ning inalipnan ding demonyu ing ituki ne sana. 19Oneng e ne tilutan Jesus, nune sinabi na, “Muli na ka at sabian mu karing kekang pamilya nung nu anti karagul ing gewa na keka ning Ginu at nung makananu yang melunus keka!” 20Meko ya ing tau at pemalita na Decapolis ing sablang depat nang Jesus keya. Mengapamulala la ding sablang mekaramdam king belita na. 21Pasibayu yang dinalakit i Jesus king kangatba. Atyu pa king lele na ning dagat-dagatan pilupungan da ne ding dakal a tau. 22Dinatang ya ing metung a lalaking mayayaus Jairo, ing metung karing talapanibala na ning sinagoga. Panakit na kang Jesus, siniklaud ya king arap na 23at nganang mekisabing mayap, “Mamamate ya pu ing anak kung dalagita. Nung malyari tuki kayu pu kanaku at itumpak yu la ding gamat yu king anak ku ba yang kumayap at e mate!” 24Tinuki ne man i Jesus. At tikian de ring dakal a tau. Misisiksikan lang lelele kang Jesus. 25Ating metung a babai karin a labi nang aduang banuang kayayagasan daya 26at tutu yang magkakasakit. Dakal na lang doktor ding linawe king sakit na at megisan na ing pibandian na king pamipaulu. Oneng e re apakayap ditak man; nune lalu ya pang misubi sakit. 27Abalitan na ing sasabian da ring tau tungkul kang Jesus, inya mekisiksikan ya karing taung milulupung kang Jesus angga king ikua nang milapit king kagulutan na. Tigkil ne imalan 28uling nganang sasabi king lub na, “Atagkil kia mu imalan kumayap na ku.” 29Kanita mu rin tinuknang ing agus ning daya nang mayayagas at dimdam nang kinayap ya. 30Inyang dimdam nang Jesus king ating upayang linual keya belikdan na la ding tau at nganang kinutang, “Ninu ing tinagkil king imalan ku?” 31Ngarang mekibat ding alagad na, “Akakit mung dakal lang tau ding sisiksik keka at saka mu kukutang nung ninung tinagkil king imalan mo?” 32Oneng sindu nang miglawe-lawe Jesus; panintunan ne itang tinagkil keya. 33Uling balu na ning babai ing mepalyari keya, gagalgal yang linapit kang Jesus; siniklaud ya king arap na at pigtapat na ing mabilug a katutuan. 34Sinabi nang Jesus, “Anak, pepakayap na ka ning kasalpantayanan mu kanaku. Muli na ka ngeni at ipanatag mu ing lub mu. Mayap na kang lubus.” 35Kasalukuyan na pang magsalitang Jesus inyang ating mapilan a dinatang ibat king bale nang Jairo. Ngara, “Mete ne pu ing anak yu, ba’t pangabalanan ye pa ing Maestro?” 36E na pinsingan Jesus ing karelang sinabi, nune ngana kang Jairo, “E ka migaganaka, maniwala ka mu.” 37Ala yang aliwang tiki nune mu i Pedro at ding mikapatad a Santiago at Juan. 38Inyang miras na la king bale nang Jairo, ikit nang Jesus ing magugulu la ding tau; dimdam na la ding tatangis at managulele. 39Kalub na king bale ngana karela, “Ba’t magugulu kayu at manangis? E ya mete ing anak; matudtud ya mu!” 40At keylian de. Pepalualan na la ding tau subali mu ing tata at ing ima na ning anak, at ding atlung alagad at linub la king lugal nung nu ya karin ing anak. 41Telan ne gamat at ngana, “Talitha koum,” ngana wari, “Inang (nang), sasabian ku keka, mibangun ka!” 42Kanita mu rin mibangun ya ing anak at saka ya linakad. (Atin neng labing aduang banua tua.) Mengapamulala la ngan ding sabla! 43Maigpit nang penabilin Jesus karela ing e ra paniabian iti kenu man at inutus nang dinan deng pamangan ing anak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\