MARCOS 8

1Mapilan a aldo ing milabas, mitipun lang pasibayu ding dakal a tau. Inyang ala na lang apangan, inaus na lang Jesus ding alagad na at sinabi na karela, 2“Malulunus ku kareting dakal a tau uling atlu na lang aldo kayabe ku ngeni at ala lang apangan. 3Nung paulian ku lang e pa mengan, mangaliu la king dalan uling marayu la penibatan ding aliwa.” 4Kitnan de ring alagad, “Nu tamu manikuang pamangan king mikelangan a lugal a iti ban apakan ta la ding anti kareting karakal a tau?” 5Kitang nang Jesus, “Pilan la wari ding tinape yu?” “Pitu la,” ngarang mekibat. 6Inutus nang Jesus karing dakal a tau ing lukluk la king gabun. Kaybat, kinua na la ding pitung tinape, pepasalamat ya king Dios, pemirasu na la ding tinape at saka na la binie karing alagad ban ipamie da la karing tau. At makanyan ing depatan da ring alagad. 7Atin la namang mapilan a asan a malati. Pepasalamat ya i Jesus king Dios para karing asan. Kaybat, inutus na karing alagad na king ipamie da la naman deti. 8Mengan la ding sabla at kinabsi la. Ating apat a libu karing tau. At tinipun da la ring alagad ding pirapirasung tinape a tagan dang mengan; pitu lang kaing a mitmu. At pepaulian na lang Jesus ding tau. 10Agad-agad yang sinake king bangka a kayabe da ring alagad na at minta la king sakup ning Dalmanuta. 11Detangan de ring mapilan a Pariseo i Jesus at megumpisa lang mekiargu keya. Buri deng arakap king pamagsalita na. Inawad da kang Jesus king pakit yang metung a milagru a patutu king ing upaya na manibat banua. 12Mengisnawa yang saldak i Jesus at nganang sinabi, “Baket maniawad lang milagru ding tau ngeni? Sasabian ku kekayu, ding taung deti e la mipakitanan nanumang milagru!” 13Likuan na la at migbalik ya king bangka; dinalakit ya king kangatba nang pampang ning dagat-dagatan. 14Akalinguan da ring alagad ing magbakal tinape. Metung ya mu ing darala ra king bangka. 15“Mingat kayu,” nganang Jesus karela, “mangilag kayu king lebadura da ring Pariseo at king lebadura nang Herodes.” 16At ngara king metung at metung, “Sasabian na iti uling ala tamung tinape.” 17Balu nang Jesus ing karelang pisasabian, inya kitnan na la, “Obat pisasabian yu ing ala kayung tinape? E yu balu at e yu pa aintindian? Tutu la waring maina ding kekayung pamisip? 18Atin kayung mata, e kayu manaket? Atin kayung balugbug, e kayu makaramdam? E yu atatandanan itang mepalyari 19kanitang pemirasu ku la ding limang tinape para karing limang libu katau? Pilan lang kaing a mitmu ding atipun yu karing tagan?” “Labi lang adua,” ngarang mekibat. 20Kitang na pang Jesus, “Kanitang pemirasu ku la ding pitung tinape para karing apat a libu katau, pilan lang kaing a mitmu king tagan a tinipun yu?” “Pitu la,” ngarang mekibat. 21“Makanyan man e yu pa aintindian?” nganang kinutang karela. 22Miras la Betsaida. Dela de ring mapilan a tau kang Jesus ing metung a bulag at pekisabi ra king tagkilan ne. 23Telanan ne gamat Jesus ing bulag at tinaid ne lual na ning balen. Linuran ne mata at inaplus na la karing gamat na at kaybat ngana, “Atin kang nanumang akakit?” 24Miglalawe ya ing lalaki at ngana, “Manakit kung dakal a tau; anti la mong tanaman oneng lalakad la.” 25Inaplus na lang pasibayung Jesus ding mata na ning bulag. Miglalawe yang masalese ing bulag. Migbalik ing panimanman na at malino nang ikit ing sabla. 26Pepaulian na neng Jesus at inutus na king e ne babalik king balen. 27Linakad ya i Jesus at ding alagad na papunta karing balen na ning Cesarea Felipe. Kabang lalakad la king dalan, nganang kinutang karing alagad na, “Keng palage da reng tau ninu kanu aku?” 28Ngarang mekibat, “Sasabian da ring aliwa king ika kanu i Juan a Maminyag. Sasabian da naman ding aliwa king ika kanu i Elias,” “at sasabian da naman ding aliwa pa king metung ka kanu karing propeta.” 29“O ikayu naman, keng palage yu, ninu aku?” nganang kinutang karela. “Ika ing Cristo,” nganang Pedro. 30Kaybat na nita, penabilin na karela king e ra paniabian iti kaninu man. 31Pegumpisan na lang tirung Jesus ding alagad na. Ngana, “Sukat yang dumalan dakal a kasakitan ing Anak ning Tau. Tanggian de ring makatua na ning balen, ding pamuntuk da ring pari, at ding talaturu ning Kautusan. Papate re, oneng king katlung aldo subli yang mie.” 32Malino nang sinabi karela iti. Kanita kewani neng Pedro i Jesus karing alagad at tinutul ya king sinabi na. 33Oneng inarapan na lang Jesus ding alagad na at sebianan ne i Pedro. Ngana, “Dumayu ka kanaku, Satanas, ing isipan mu e king Dios nune king tau!” 34Pepalapitan na lang Jesus ding dakal a tau at ding alagad na. Ngana karela, “Nung bisa yang tuki kanaku ing ninuman, payalian na ing sarili na, pusanan ne ing krus na, at tuki ya kanaku. 35Uling ing ninumang bisang sagip king bie na, abating ne iti. At ing ninumang kabatingan king bie na king uli ku at king uli na ning Mayap a Balita, akit ne iti. 36Atin ya waring apala ing tau nung abandi ne ing mabilug a yatu oneng mawala ne man ing bie na? 37Ala yang malyaring ibayad ing tau ban magbalik ing bie na. 38Inya nung pikarine na ku ampon ing kanakung turu ning ninuman kaniting kapanaunan a marawak at e kikilala king Dios, pikarine nia naman ning Anak ning Tau potang datang ne king kaligayan ning Ibpa na a kayabe ding banal nang anghel.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\