MATEO 13

1King aldo mu ring ita, meko ya king bale i Jesus at minta ya at linukluk lele na ning dagat-dagatan. 2Pilupungan de ring dakal a tau, inya sinake ya king metung a bangka at karin ya linukluk. Pakatalakad la ding tau king pampang. 3Tiru na lang dakal a bage king kapamilatan da ring talimhaga. Ngana, “Ating metung a ortelanung linual ban salbag bini. 4King pamanialbag na, ating bining digpa king dalan-dalanan. Dinatang la ding ayup at tiktuk da iti. 5Atin namang bining digpa king mabatu nung nu maimpis mu ing gabun. Sinibut agad iti, 6oneng inyang sinlag ya ing aldo, melanat uling e malalam a yamut. 7Atin namang bining digpa king dikut a masuksuk; melabung ing dikut at piputan na ing bini. 8Oneng tinubu at memunga ing bining digpa king gabun a mataba: ating tia dinalan, at ing aliwa tianam apulu, ing aliwa titlung pulung binutil.” 9Nganang Jesus, “Makiramdam ya itang ating balugbug!” 10Linapit la kang Jesus ding alagad at kitang da, “Obat gagamit kang talimhaga neng magsalita ka karela?” 11Nganang mekibat, “Kekayu miyabie ing makabalu karing lihim tungkul king Kayarian ning Banua, oneng e miyabie karela yan. 12Uling itang atin na, mirinan ya pa ban maging labis-labis itang atyu keya; oneng itang ala, pati na itang ditak a atyu keya milako pa. 13Magsalita ku karela king kapamilatan da ring talimhaga, uling lumawe la man, oneng e la manakit, at makiramdam la, oneng e la makaramdam ni e la makaintindi. 14Matutupad karela ing ula ning propeta Isaias a sinabi: ‘Agyang nanan yung makiramdam, e kayu makaintindi; agyang nanan yung lumawe, e kayu manakit, 15uling mapurul la isip ding taung deti; sasara da la ring karelang balugbug, at pipiak da la ding (ring) karelang mata. Uling e ra la buring manakit ring (ding) karelang mata, ing makaramdam la ding balugbug da, ing makaintindi la ding karelang kaisipan, at ing magbalik la lub kaku, pota aku pakayapan ku la, ngana ning Ginu.’ 16“Oneng kapalad yo! Manakit la ding mata yu at makaramdam la ding balugbug yu! 17Sasabian ku kekayu: dakal la ding propeta at mayap a taung bisang manakit king akakit yu, oneng e ra ikit, at bisang damdam king daramdaman yu, oneng e ra dimdam. 18“Pakiramdaman yu ngeni ing kabaldugan na ning talimhaga tungkul king sinalbag bini. 19Detang makiramdam king amanu tungkul king Kayarian ning Banua oneng e ra paki-intindian, kalupa da la ring bining digpa king dalan-dalanan. Paniatang na ning Marawak sasagmitan na itang mitanam karing pusu ra. 20Ing bining digpa king mabatu kalupa da la detang makiramdam king amanu at matula rang tatanggapan agad iti. 21Oneng e magyamut karing pusu ra inya e maglambat. Neng daratang ing kaguluan o ing kasakitan uli na ning amanu agad lang dirimla. 22Ing bining digpa king dikut a masuksuk kalupa da la detang makiramdam king amanu, oneng meging balisa la tungkul karing bage keti king yatu, at maging malugud la king pibandian, angga king ala nang paglugalan karing pusu ra ing amanu, inya e la mikabunga. 23Ing bining digpa king gabun a mataba ila detang makiramdam king amanu at makaintindi kaniti. Mamunga la: ating tia dinalan, ating tianam apulu, at ating tia titlung pulu.” 24Sinabi nia namang Jesus karing tau ing metung pang talimhaga. Ngana, “Ing Kayarian ning Banua kalupa ne ning metung a taung sinalbag mayap a bini king marangle na. 25Misan a bengi, kabang matudtud la ding sabla, dinatang ya ing kalaban na at sinalbag yang bining e mayap a dikut libutad ning pale at saka ya meko. 26Inyang tinubu at memunga ing pale, linto munaman ing e mayap a dikut. 27Inya linapit la ding ipus na ning sinalbag at ngara, ‘E pu wari mayap a bini ing silbag yu, ginu? Makananung mika samut dikut a e mayap?’ 28Mekibat ya, ‘Depat na yan ning kakung kalaban.’ Kitang da ring ipus na, ‘Buri yu pung putputan mi ing dikot?’ 29Nganang mekibat, ‘Ali yu, pota king pamamutput yu pati pale tuki. 30Paburen yung parehung tumubu angga king panaun na ning papalut. Potang oras nang palutan, sabian ku karing talapalut: Tipunan yung mumuna ing dikut at saka yu aptasan at dulukan, at tipunan yu king kanakung kamalig ing pale.’ ” 31Aliwa ne naman ing talimhagang sinabi nang Jesus karela. Ngana, “Ing Kayarian ning Banua kalupa ne ning metung a butul mustasang dela na ning metung a tau at tenam na king mulahan na. 32Malati yang dili karing sablang butul tanaman, oneng pamanubu na maging maragul yang dili karing sablang gule. Maging metung yang tanaman, inya makapaniale la ding ayup karing sanga na.” 33Selitanan na lang metung pang talimhaga. Ngana, “Ing Kayarian ning Banua kalupa ne ning lebadurang sinamut na ning metung a babai king atlung gatang a arina ba nang papagalsan ing masa.” 34Sinabi nang Jesus iting sabla karing tau king kapamilatan da ring talimhaga. King kamatutuanan e ya bitasang migsalita karela nune mu king kapamilatan da ring talimhaga. 35Makanyan ing depat na ban matupad itang inula na ning propeta: “Magsalita ku karela kapamilatan ding talimhaga, sabian ku la karela ding bage milihim ibat pa king pangalalang ning yatu.” 36Kaybat na nita, likuan na lang Jesus ding dakal a tau at sinalangi ya king bale. Linapit la ding alagad na at ngara, “Nanu ing buri nang sabian ning talimhaga tungkul king dikut libutad ning pale?” 37Nganang mekibat Jesus, “Itang sinalbag mayap a bini ya ing Anak ning Tau. 38Ing marangle ya ing yatu; ing mayap a bining silbag na ila ding tau na ning Kayarian ning Banua, at ing e mayap a dikut ila ding taung sasakupan na ning marawak; 39ing kalaban a sinalbag king bini na ning e mayap a dikut ya kabud ing diablo. Ing pamamupul ya ing kawakasan na ning panaun, at ding talapalut ila ding anghel. 40Nung makananung titipunan da ing dikut at kaybat durulukan da, makanyan munaman ing malyari king kapupusan na ning panaun. 41Itubud na la ning Anak ning Tau ding anghel na, at tipunan da la ngan at simen king Kayarian na ding sablang babie pamikasala karing tau, at ding sablang darapat e mayap, 42at iyugse da la ngan king mapaling ornu. Karin la tumangis at mitigis a ipan. 43Ding banal naman sunlag lang anti ing aldo king Kayarian ning karelang Ibpa. Makiramdam ya itang ating balugbug! 44“Ing Kayarian ning Banua kalupa ne ning pibandian a makakutkut king gabun. Mipaintagun akulkul ne ning metung a tau at timbunan neng pasibayu. King tula na, meko ya at pisali na ing sablang pibandian na at kaybat migbalik ya at seli ne ing gabun a ita. 45“Antimu rin, ing Kayarian ning Banua kalupa ne ning metung a manialing mangamal a perlas. 46Inyang menakit yang metung a perlas a e karaniwan a leguan, meko ya at pisali na ing sablang pibandian na at seli ne ing perlas. 47“Ing Kayarian ning Banua kalupa nia naman ning metung a lambat a inatsa ra king dagat-dagatan; menikua yang miyayaliwang asan. 48Inyang mabayat ne, ginuyud deng sinaka ding magliligo king pampang. Linukluk la at pikakawani da la ring asan: tinipun da la ring mayap a asan karing karelang lulanan, at inugse da la ring e ra malyaring apangan ding tau. 49Makanyan ing mapalyari king kawakasan na ning panaun. Datang la ding anghel at ikawani da la ring e mayap a tau karing mayap, 50at iyugse da la king mapaling ornu. Karin la tumangis at mitigis a ipan.” 51Nganang kinutang Jesus karela, “Aintindian yu ing heganaganang yan?” Ngarang mekibat, “Aintindian mi na.” 52Inya ngana karela, “Nung makanyan, iti ing buri nang sabian: king ing balang talaturu ning Kautusan a kikilala king Kayarian ning Banua kalupa ne ning metung a mibalebale a milulual karing bage bayu at laun king pisisinupan na.” 53Inyang ayari na na lang sinabing Jesus deting talimhaga meko ya king lugal a ita, 54at migbalik ya king sarili nang balen. Tinuru ya king karelang sinagoga. Mengapamulala la ding mekaramdam kang Jesus. “Nukarin na ibat ing anti kanyan a kabiasnan?” ngarang kinutang. “Makananu yang makarapat kareting milagru? 55E wari anak nia mu ning metung a kalpinteru? Aliwa wari i Maria i ima na, at ding kapatad na ila di Santiago, Jose, Simon, at Judas? 56E ta la wari kayabe-abe keti ding kapatad nang babai? Nukarin na ngan kinua iti?” 57Inya tinggian de ngan. Nganang Jesus karela, “Mirarangal ya ing metung a propeta king sablang lugal subali mu king sariling balen na at king sarili nang pamilya.” 58E ya dinapat dakal a milagru karin uling e la maniwala keya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\