MATEO 22

1Migsalita yang pasibayu i Jesus karing dakal a tau king kapamilatan da ring talimhaga. Ngana, 2“Ing Kayarian ning Banua kalupa ne niti: migtau yang maragul ing metung a ari para king kasal ning anak nang lalaki. 3Tinubud na la ding ipus na ban maniaus karing kumbiradu na king kasal, oneng e la mebisang datang. 4Inya pasibayu yang mitubud aliwang ipus at penabilin na karela, ‘Sabian yu karing mekumbira king manaya na ing kanakung sidia; pepakatat ku na la ding kanakung biserung baka ampon ding aliwa kung sese pataban; makasadia na ing sabla. Munta na kayu keni king kasalan!’ 5Oneng e ra pinsingan iti ding mekumbira. Sinulung na ning balang metung ing lakad na; minta ya ing metung king asikan na at ing metung naman minta ya king negosyu na. 6Ding aliwa naman dekap da la ring ipus a tinubud na; penasakit da la at melaus da lang pete. 7Mimua ya ing ari at peparala na la ding sundalus na at pepapate na la ding tampalasan at pepasilab ne ing karelang siudad. 8Kaybat ngana karela, ‘Makasadia na ing kasalan, oneng e la karapatdapat ding mekumbira. 9Ngeni munta kayu karing dalan a matau at kumbiran yu lang datang king sidia ku ding sablang taung akit yu.’ 10Inya minta la ding ipus karing dalan at tinipun da la ring sablang atagpuan da: e mayap o mayap a tau; at kinatmu ya karing mekumbira ing lugal nung nu da la ikasal. 11“Inyang linual ya ing ari ba na lang lawan ding bisita, ikit ne ing metung a taung e makaimalan pakipagkasal. 12’Abe,’ ngana, ‘baket linub ka keti a e ka makaimalan pakipagkasal?’ Oneng ala yang apakibat ing tau. 13Kanita ngana ning ari karing ipus, ‘Igapus ye gamat at bitis at iyugse ye king karalumduman king lual. Karin ya kumiak at mitigis a ipan.’ ” 14At nganang memupus Jesus, “Dakal la ding meyaus, oneng ditak la mu ding mepili.” 15Meko la ding Pariseo at minisip lang paralan nung makananu reng arakap i Jesus king pamagsalita na. 16Kaybat na nita, tiburan da lang makikit kang Jesus ding karelang alagad at ding mapilan a tauan nang Herodes. Ngara kang Jesus, “Maestro, balu mi ing tapat kayu at tuturu yu ing sablang katutuan tungkul king kaburian na ning Dios para king tau. E kayu biasang mangabiran kenu man, uling paraparehu mu ing lawe yu karing tau. 17Sabian yu na kekami nung nanu ing pamalak yo? Labag king Kautusan tamu ing mamayad buis king Emperador ning Roma o ali?” 18Oneng balu nang Jesus ing e mayap dang parasan, inya ngana karela, “Hipokrita! Obat buri yu kung subukan? 19Pakit ye kanaku ing salaping pamayad buis!” Inyang inabutanan da ne, 20kitang na karela, “Kaninu ya larawan at lagyu ing makatatak ken?” 21Ngarang mekibat, “King Emperador la.” Inya nganang Jesus karela, “Nung makanyan, ibie yu king Emperador ing mangaintulid king Emperador, at ibie yu king Dios ing mangaintulid king Dios.” 22Mipamulala la king pekibat nang iti at likuan de. 23Kanita mu ring aldong ita linapit la kang Jesus ding mapilan a Saduseo. E la maniwala ding taung deti king ating pamaniubling mebie. 24Ngara, “Maestro, sinabi nang Moises: ‘Nung ing metung a lalaki mate yang alang akalakuanan a anak, sukat neng pakasalan ning kapatad nang lalaki ing mebalu ban mikayanak ya para king meyangu-bie.’ 25Ating pitung mikakapatad a lalaki. Mekiasawa ya ing pangane at kaybat mete yang alang akalakuanan a anak, inya pekasalan ne ning kapatad a katuki na ing mebalu. 26Makanyan munaman ing milyari king kadua, king katlu, at angga king kapitu. 27Katataulian, mete ya naman ing babai. 28Ngeni, king pamaniubling mebie, ninu karing pitung mikakapatad ing maging asawa na, anti na ning mikasal ya karela ngan?” 29Nganang mekibat Jesus karela, “Maragul ing kekayung pamagkamali uling e yu la aintindian ding Kasulatan ni e yu aintindian ing upaya na ning Dios. 30Uling king pamaniubling mebie, e na la miyayasawa ding lalaki at babai; nune mie lang antimo ding anghel karin banua. 31Tungkul naman king pamaniubling mebie, e yu pa wari abasa ing sinabi na kekayu ning Dios? Sinabi na, 32’Aku ing Dios nang Abraham, ing Dios nang Isaac, at ing Dios nang Jacob.’ Buri nang sabian niti king e re Dios ding mete nune Dios de ring mabie.” 33Mengapamulala la ding dakal a taung mekaramdam king tuturu na. 34Mitipun la ngan ding Pariseo inyang abalitan da nung makananu na lang apatahimikan Jesus ding Saduseo. 35At mengutang ya kang Jesus ing metung karela a talaturu ning Kautusan ba neng subukan. 36Ngana, “Maestro, isanu ing maragul diling utus king Kautusan?” 37Pekibat nang Jesus, “Luguran me ing Ginung kekang Dios king mabilug mung pusu, king mabilug mung kaladua, at king mabilug mung kaisipan.’ 38Yan ing maragul diling utus. 39Kalupa nia naman niti ing kadua: ‘Luguran me ing kalupa mung tau antimo ing sarili mu.’ 40Kareting aduang kautusan karin ya makatalakad ing mabilug a Kautusan at ing turu da ring propeta.” 41Kabang makatipun la ding Pariseo, kitang nang Jesus karela, 42“Nanu ing pamalak yu tungkul king Cristo? Kaninu ya anak?” Ngarang mekibat, “Anak neng David.” 43Kitang nang Jesus karela, “Nung makanyan, baket king agkat ning Espiritu i David inaus neng ‘Ginu’? Sinabi na, 44‘Ngana ning Ginu king kakung Ginu: Lukluk ka king banda kung wanan, anggang e ku la lubus apasukuan keka ding kekang kalaban.’ 45Ngeni, nung i David mismu ausan neng ‘Ginu,’ makananu neng malyaring anak kanita?” 46Agyang metung mung amanu alang mekapakibat kang Jesus, at manibat na ketang aldong ita ala nang mengangas pang mangutang kang Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\