MATEO 23

1Kaybat na nita, inarapan na lang Jesus ding dakal a tau ampon ding alagad na at ngana karela, 2“Ding talaturu ning Kautusan at Pariseo ila ding mirinan upaya ban palino king Kautusan nang Moises. 3Inya pamintuan yu at tukian ing nanumang yuyutus da kekayu, oneng e yu la pakiapusan king daraptan da, uling e ra tutuparan ing ipanaral da. 4Manaptas lang mangabayat a karga at papusan da karing tau, kabang ila naman agyang metung mu man karing taliri da e re kikimut ban saupan da lang magkarga kareti. 5Pakitang-tau mu ing sablang dapat da. Alben yu nung nu la pangalapad ding karelang pilakteria at pakakabakaba da la borlas ding karelang balabal. 6Maburi lang tutung lulukluk karing kabisera neng makipamiesta la at karing piling luklukan karing sinagoga; 7tutu rang buri ing pupugayan da la karing palengki at ausan da lang ‘Maestro.’ 8Oneng ikayu e kayu payaus ‘Maestro,’ uling mikakapatad kayu ngan at metung kayu mu Maestro. 9E ye ausan ‘Tata’ ing ninuman keti king yatu, anti na ning atin kayung metung mung Tata a atyu banua 10ni e kayu payaus ‘Talaturu,’ uling atin kayung metung mung Talaturu at ya ing Cristo. 11Ing pekamarangal kekayu ya ing maging talasuyu yu. 12Mibaba ya ing ninumang mitatas king sarili na, at mitas ya ing ninumang mibababa king sarili na. 13“Makalunus na kayo, ikayung talaturu ning Kautusan at Pariseo! Hipokrita! Sasara ye ing pasbul ning Kayarian ning Banua karing tau. E na kayu bisang lungub, makanyan man sasabatan yu la pa ding taung bisang lungub! 14[“Makalunus na kayo, ikayung talaturu ning Kautusan at Pariseo! Hipokrita! Sasamantalanan yu ing pibandian da ring mebalu king kapamilatan na ning panalangin yung mangakaba! Uli na ning dapat yung yan lalung maging mabayat ing parusang miyabie kekayu!] 15“Makalunus na kayo, ikayung talaturu ning Kautusan at Pariseo! Hipokrita! Daralakitan ye ing dagat at babaltangan ye ing mamala ba kayung makakonberti agyang metung mu mang paganu; oneng potang ikua yu ne, gagawan yeng dobli pang dagdag kaparusan king impierno antimo ikayu! 16“Makalunus na kayo, ikayung talaturu ning Kautusan at Pariseo! Bulag a talataid! Tuturu yu, ‘Nung ing ninuman susumpa ya king Templo alang ulaga ing sumpa na. Nung king gintu na ning Templo karin ya sumpa, matibe ing sumpa na.’ 17Bulag at mangmang! Isanu ing lalung maulaga: ing gintu o ing Templo a makapagbanal king gintu? 18Sasabian yu pa, ‘Nung ing ninuman susumpa ya king altar, ita alang ulaga, nung king ain a atyu babo ning altar karin ya sumpa, sukat nang tuparan ing sumpa na!’ 19Bulag kayu pin! Isanu ing lalung maulaga: ing ain o ing altar a makapagbanal king ain? 20Inya ing taung susumpa king altar, susumpa ya king altar at king ain a atyu babo ning altar. 21Nung ing metung a tau susumpa ya king Templo, susumpa ya king Templo at king Dios a manuknangan king Templo. 22At nung ing metung a tau susumpa ya king banua, susumpa ya king luklukan ning Dios at king makalukluk karin. 23“Makalunus na kayo, ikayung talaturu ning Kautusan at Pariseo! Hipokrita! Babie kayung kapulung parti pati na karing kekayung paniangkap, antimo ing paminta, anis at komino, oneng pabaya na kayu man karing lalung maulagang bage a tuturu na ning Kautusan, antimo ing hustisia, ing lunus at ing katapatan. Ila deti ring sukat yung tuparan kayabe ning pamag-asikasu yu tungkul karing aliwang bage. 24Bulag kayung talataid! Sasalakan ye ing ayup-ayupan king kekayung inuman, oneng iyakmul yu ne man ing kamelyu! 25“Makalunus na kayo, ikayung talaturu ning Kautusan at Pariseo! Hipokrita! Pakalinis-linis yu la lual ding kekayung piinuman at pipanganan kabang kilub mitmu la karing bage ikua yu king kapanakawan at kasakiman. 26Bulag a Pariseo! Linisan me pa mu kilub ding piinuman at pipanganan ban luminis la naman king lual. 27“Makalunus na kayo, ikayung talaturu ning Kautusan at Pariseo! Hipokrita! Mengari kayu karing pantiun a pininturan maputi a masanting akakit kilual, oneng kilub mitmu la king sablang dinat at karing butul da ring mete. 28Makanyan kayung mayayakit karing sablang tau. King akakit ding tau balamu nung nu na kayu anti pangayap, oneng kilub mitmu kayung pamagkunwari at kasalanan. 29“Makalunus na kayo, ikayung talaturu ning Kautusan at Pariseo! Hipokrita! Igagawa yu lang masanting a pantiun ding propeta at palamutian yu la ding monumento da ring mayap a tau 30at ngayung sasabi, ‘Nung mabie na kami sana kanitang panaun da ring kekaming makatua, e ke mekiabe king pamakamate karing propeta.’ 31Ikayu mismu tatanggapan yu na ngeni king kekayung pamagsalita king anak da kayu detang mekamate karing propeta. 32Sige, isundu yu itang pegumpisan da ring makatua yu! 33Kamamalu, lahing ubingan! Makananu yung alisian ing pangaparusan yu king impierno? 34Inya itubud ku la kekayu ding propeta, ding taung mangabiasa at talaturu. Pamaten yu la ding aliwa karela at ipaku yu la king krus ding aliwa. Paglatikuan yu la ding aliwa karin king kekayung sinagoga at lumipat kayu karing siudad manintun karela ba yu lang dakpan. 35Uli na nian, miras kekayu itang kaparusan a katulid ning pamakamate karing taung mayap, manibat kang Abel a alang kasalanan angga na kang Zacarias a anak nang Berekia a kekong pete pilatan ning Templo at ning altar. 36Sasabian ku kekayu: dugpa ing parusa para karing tau king kasalukuyan a panaun! 37“Jerusalem, Jerusalem! Ika ing makamate karing propeta at mamasibas karing tinubud ning Dios keka! Mekatapilan ing buri ku lang tipunan ding kekang anak, antimo nung makananu na lang titipunan ning gaindung manuk ding sisi na lalam nang pakpak, oneng e ka bisa! 38Inya mipaburen yang lubus ing kekang Templo. 39Sasabian ku keka, e mu na ku akit pasibayu manibat ngeni anggang e mu sabian, ‘Bendisyunan ne sa ning Dios ing daratang king lagyu ning Ginu.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\