MATEO 26

1Inyang ayari nang tirung Jesus iting sabla, ngana karing alagad na, 2“Antimo ing balu yu, adua na mung aldo Piesta na na ning Pamaglagpus at mipanganiaya ya ing Anak ning Tau ban mipaku ya king krus.” 3Ketang penandit a ita, ding pamuntuk da ring pari at ding makatua na ning balen makatipun la king palasyu nang Caifas, ing Pekapun ding Pari. 4Pipulung da nung makananu reng aparakap king makalihim i Jesus at kaybat ipapate re. 5Ngarang sinabi, “E tamu tutud king piesta pota mika kaguluan karing tau.” 6Kanitang atyu karin Betania i Jesus, minta ya king bale nang Simon a leprosuan. 7Dinatang ya ing metung a babai; magdala yang metung a alabastrung lulanan mitmung mal a pabanglu. Lepitan ne i Jesus kabang mamangan ya at tigtug na ing pabanglu king buntuk nang Jesus. 8Panakit da kaniti mimua la ding alagad at ngarang kinutang, “Baket sasayangan na ing pabanglu? 9Malyari nang pisaling mal ing pabanglu at ipamie na ing abli karing kalulu!” 10Balu nang Jesus ing karelang pisasabian, inya ngana karela, “Baket guguluan ye iting babai? Metung a bage mayap ing depat na kanaku. 11E la mako kekayu ding kalulu, oneng e yu ku akayabe kapilan man. 12King pamitugtug na king pabanglu king kanakung katawan isasadia na na ku king kanakung pangakutkut. 13Tandanan yu, nukarin ya man mipanaral ing Mayap a Balita, mabanggit munaman ing depat na niting babai bilang kapigaganakan keya.” 14Kanita ing metung karing labing adua, itang milagyuan Judas Iscariote, mekikit ya karing pamuntuk da ring pari. 15Nganang kinutang karela, “Nanung ibie yu kanaku nung saupan da kayung makarakap kang Jesus?” Beyaranan deng atlung pulung salaping pilak. 16Manibat na kanita menintun neng oportunidad i Judas ban apagtaksilan ne i Jesus. 17King mumuna nang aldo ning Piesta ning Tinape Alang Lebadura, linapit la ding alagad nang Jesus at ngarang kinutang, “Nukarin mu buring isadia mi para keka ing apunan na ning Pamaglagpus?” 18Nganang mekibat karela, “Puntalan ye itang metung a tau king siudad, at sabian yu keya, ‘Ing Maestro sasabian na: ing oras ku miras na. Buri kung pagselebran ing Pamaglagpus king bale mu a kayabe ding alagad ku.’ ” 19Depat da ring alagad ing penabilin nang Jesus karela at sidia ra ing apunan para king Pamaglagpus. 20Inyang mabengi na, linukluk yang mengan i Jesus a kasulu da ring labing adua. 21Nganang Jesus kabang mamapun la, “Ing katutuan sasabian ku kekayu: pagtaksilan na ku ning metung kekayu.” 22Mebalisa la lub ding alagad kaniting sinabi nang Jesus. Ing metung at metung karela kitang na, “Gino, ako?” 23Mekibat ya i Jesus, “Ing mitiltil king tinape na king pinggan abe ku, ita ya ing magtaksil kanaku. 24Arapan na ning Anak ning Tau ing kamatayan na, antimo ing sasabian ding Kasulatan, oneng makalunus ne itang taung maging kasangkapan na ning pamagtaksil king Anak ning Tau! Mayap pa ing e ne mibait!” 25Kanita i Judas, ing magtaksil kang Jesus, migsalita ya, “Aku galang ing amanuan mo, Maestro?” Mekibat ya i Jesus, “Ika na mismu ing sinabi.” 26Kabang mamangan la, kinangwa yang tinape i Jesus; pepasalamat ya king Dios, pemirasu ne ing tinape at binie ne karing alagad na. Ngana, “Tanggapan ye iti at kanan ye; iti ya ing kanakung katawan.” 27Kaybat na nita, kinua ne ing kopa; pepasalamat ya king Dios at binie ne karela. At nganang sinabi, “Minum kayu kaniti, ikayu ngan; 28uling iti ya ing daya a maging tanda ning kasunduan ning Dios, ing daya kung mibubu ban mipatawaran la kasalanan ding dakal a tau. 29Sasabian ku kekayu; e na ku minum pasibayu kaniting alak anggang e ku inuman ing bayung alak kayabe yu king Kayarian nang Ibpa ku.” 30Selisi deng kinta ing metung a kanta, at kaybat linual lang papunta king Bunduk ding Olibo. 31Kanita nganang Jesus karela, “King mismung benging iti, ikayu ngan lakuan yu ku, antimo ing sasabian na ning Kasulatan, ‘Ing Dios sasabian na: Paten ke ing pastul at mikalat-kalat la ding tupa.’ 32Oneng kaybat kung sinubling mebie, muna ku kekayu karin Galilea.” 33Migsalita ya i Pedro at ngana kang Jesus, “Agyang lakuan da ka ding sabla, aku e ra ka lakuan kapilan man!” 34Nganang Jesus kang Pedro, “Oyni ing tandanan mo: bayu ya tulauk ing tatyo kaniting kabengian, mekatatlu mu na ku alingad.” 35Nganang tinutul Pedro, “Agyang misan da kung paten kayabe mu, kapilan man e ra ka ilingad!” At makanyan munaman ing sinabi da ring sablang alagad. 36Kaybat na nita, tiki na lang Jesus ding alagad na king metung a lugal a mayayaus Getsemani. Sinabi na karela, “Lukluk kayu pa ken saguli; munta ku banda keta ban manalangin.” 37Oneng tiki ne i Pedro at ding adua nang anak Zebedeo. Megumpisa neng detangan ning maragul a lungkut at pagsalbat. 38Ngana karela, “Tutung mabayat ing panamdaman na ning pusu ku; maibug kung maspak a salu king lungkut. Manatili kayu ken at makipaglame kayu kanaku.” 39Sinulung ya pang bagya; migsakab ya king gabun at nganang menalangin, “Ibpa ko, nung malyari, idayu me kanaku iting kopa! Oneng aliwa ing kaburian ku, nune ing keka ya ing matupad.” 40Belikan na la ding atlung alagad at disnan na lang matudtud. Ngana kang Pedro, “E yu talagang abatang makipaglame kanaku agyang metung mu mang oras? 41E kayu matudtud, manalangin kayu ban e kayu manabu king tuksu. Ing espiritu bisa ya, oneng ing laman maina ya.” 42King kaduang besis pasibayu na lang likuan Jesus at saka ya menalangin. Ngana, “Ibpa ko, nung e ya malyaring mirayu iting kopa anggang e ke inuman, ing kaburian mu ya ing matupad.” 43Belikan na lang pasibayu ding alagad at disnan na lang matudtud uling tutu lang mitutundu. 44Inya pasibayu na lang likuan at menalangin yang katlung besis; makanyan mu rin ing penalangin na. 45Kaybat na nita, belikan na la ding alagad at ngana karela, “Matudtud kayu pa at paynawa angga ngene? Miras na ing oras ban ing Anak ning Tau manabu ya king gamat da ring taung makasalanan. 46Talakad na kayu, tara na. Lawan yu, oyni na ing taung magtaksil kanako!” 47E pa man meyaring magsalita i Jesus, dinatang ya i Judas, ing metung karing labing adua. Kayabe na la ding dakal a taung magdala-dalang espada at palupalu. Ibat la karing pamuntuk da ring pari at karing makatua na ning balen. 48Atin yang binie senias ing taksil karing kayabe na. Ngana, “Itang uman ku ya ing taung kekayung buri. Dakpan ye!” 49Inyang miras ya i Judas katataglus nang linapit kang Jesus at ngana, “Mayap a bengi pu, Maestro!” at saka ne inuma. 50Nganang Jesus, “Abe, daptan mu na ing saria mu.” Linapit la kanita ding tau at dekap de i Jesus; telan deng matalik. 51Begut ne ning metung karing kayabe nang Jesus ing espada na at tinigpas ne ing ipus na ning Pekapun ding Pari, at apingas ne balugbug. 52Ngana kanitang Jesus king alagad, “Isubli me king kaluban na ing espada mu, uling king espada la naman mate ding gagamit espada. 53E mu wari balu king malyari kung maniawad saup kang Ibpa ku at ngeni mu rin malyari na kung paralan maygit labing aduang batalyun a anghel? 54Oneng makananung matupad ing sasabian da ring Kasulatan? Sasabian da king makanyan ing sukat marapat.” 55Kaybat na nita, sinabi nang Jesus karing dakal a tau, “Kailangan wari ing datang kayung magdalang espada at palupalu ba yu ku mung dakpan? Metung ku waring tulisan? Tuturu ku balang aldo king Templo at e yu ku dekap. 56Oneng iti sukat ngan malyari ban matupad itang sinulat da ring propeta karing Kasulatan.” Kanita likuan de ring alagad na at tinakas la. 57Dela de ring dinakap kang Jesus king bale nang Caifas, ing Pekapun ding Pari. Atyu la makatipun karin ding talaturu ning Kautusan at ding makatua na ning balen. 58Makataluki ya i Pedro. Tikian ne king makarayu angga king patyu na ning bale ning Pekapun ding Pari. Sinalangi ya king patyu at mekiluklukan ya karing bante ba nang akit nung nanu ing malyari. 59Ding pamuntuk da ring pari at ing mabilug a Sanhedrin pilit lang manintun saksing maglaram laban kang Jesus ba reng apapate. 60Oneng e la manakit agyang dakal la ding migkusang migprisinta at memigawang sumbung laban kang Jesus. Katataulian, ating aduang taung tinalakad 61at ngara, “Ing taung iti sinabi na, ‘Agyu keng lasakan ing Templo ning Dios at kilub ding atlung aldo italakad keng pasibayu.’ ” 62Tinalakad ya ing Pekapun ding Pari at ngana kang Jesus, “Ala kang apakibat kaniting susumbung da laban keka?” 63Oneng e ya bubulad i Jesus. Nganang pasibayung migsalita ning Pekapun ding Pari, “Yuyutus ku keka: King lagyu na ning Dios a mabie, sabian mu kekami nung ika ing Cristo, ing Anak ning Dios.” 64Pekibat nang Jesus, “Ikayu na mismu ing sinabi. Oneng sasabian ku kekayu ngan: manibat ngeni akit ye ing Anak ning Tau a makalukluk king banda nang wanan ning Mayupayang tutu. Datang ya libutad ding biga ning banua!” 65Panamdam na kaniti ning Pekapun ding Pari, ginabak na ing sarili nang imalan at ngana, “Kalapastanganan iti king Dios! Ala ta nang kailangan a aliwa pang testigu! Ikayu mismu dimdam yu ing kalapastanganan a sinabi na! 66Nanung pamalak yu?” Mekibat la, “Sukat yang mate!” 67Pigluran de kanita king lupa at penumbuk de. Penampaling de ring aliwa 68at ngara, “Manula ka ngeni king daramdaman mi, Cristo! Sabian mu kekami nung ninu ing mekatud keka!” 69Ketang penandit a ita, makalukluk ya i Pedro keta king patyu. Lepitan ne ning metung karing babaing ipus na ning Pekapun ding Pari at ngana, “Ika man kayabe na kang Jesus a taga Galilea.” 70Oneng lingad nang Pedro iti king arapan da ring sabla. Ngana, “E ku balu nung nanu ing sasabian mu.” 71Minta ya banda king pasbul ning patyu. Ikit ne ning metung pang ipus a babai at ngana karing atyu karin, “Ing lalaking ini kayabe neng Jesus ning Nazaret.” 72Pasibayu, lingad nang Pedro iti at nganang susumpang mekibat, “E ke kakilala ing taung yan!” 73Kaybat na ning ditak a penandit, lepitan de ring lalaking atyu karin i Pedro at ngara, “E mu na lilingad. Metung ka pin karing kayabe na. Ken mung puntu ning pamagsalita mu mararakap na ka!” 74Kanita sinumpa ya i Pedro at ngana, “Miparusan ku nung e katutuan ing sasabian ku! E ke kakilala yang taung yan!” Ketang penandit a ita tinulauk ya ing tatyo 75at aganaka nang Pedro ing sinabi nang Jesus: “Pedro, bayu ya tulauk ing tatyo, mekatatlu mu na kung ikuang alingad.” Linual ya at menangis yang kapait-paitan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\