MATEO 27

1Pangayabak a maranun, pipulung da ring pamuntuk da ring pari at ding makatua na ning balen nung makananu reng apapate i Jesus. 2Pepagapus deng tanikala at dela re at inarap kang Pilato, ing Gobernador. 3Inyang ikit nang Judas a migtaksil kang Jesus king miyatulan yang kamatayan i Jesus, sinisian na ing depat na. Sibli na la ding atlung pulung salaping pilak karing pamuntuk da ring pari at karing makatua na ning balen. 4Nganang sinabi, “Mikasala ku king taung alang kasalanan!” Ngarang mekibat, “Nanung pakialam mi kanita? Problema mu nang sarili yan!” 5Belugse na lang Judas ding salapi king kilub ning Templo at likuan na la; meko ya at migbigti ya. 6Pinulut da la ring pamuntuk da ring pari ding salapi at ngara, “Abli lang daya deni at labag king Kautusan ing iyabe la king pondu na ning Templo.” 7Kaybat dang misangguni tungkul kareti, ginamit da lang piniali king gabun na ning mangawang kuran. Gewa re iting sementeryu para karing dayuan. 8Ita ing sangkan nung inya angga ngeni ausan deng “Marangle ning Daya.” 9Metupad kanita ing inula na ning propeta Jeremias: “Kinua da la ring atlung pulung salaping pilak, ing alagang tinuring da ring Israelita para paniali keya 10at ginamit da lang piniali king gabun ning mangawang kuran, antimo ing inutus na kanaku ning Ginu.” 11Inarap de kang Pilato i Jesus. “Ika pin ing Ari da ring Judio?” nganang kinutang ning Gobernador. Nganang mekibat Jesus, “Ika mismu ing sasabi.” 12Oneng ala yang pekibat nanuman tungkul king susumbung da laban keya ding pamuntuk da ring pari at ding makatua na ning balen. 13Inya nganang Pilato, “E mu daramdaman ing sablang susumbung da laban keka?” 14Oneng e ya mekibat i Jesus agyang metung mu mang amanu, inya pigtakan nang e mu nanu iti ning Gobernador. 15Balang banua, king Piesta ning Pamaglagpus, ugali na ning Gobernador ing mibulus metung karing preso a aduan ning balen. 16Ketang panaun a ita ating metung a kabalitan a preso a milagyuan [Jesus] Barabas. 17Inyang mitipun la ding dakal a tau, kitnan na lang Pilato, “Ninu ing buri yung ibulus ku kekayu, i [Jesus] Barabas o i Jesus a ausan dang Cristo?” 18Balu nang masalese king delum de i Jesus uli na ning diria da. 19Kabang makalukluk ya pa i Pilato king husgadu, atin yang pepasabi keya ing asawa na. Ngana, “E ka makialam king taung yan a alang kasalanan, uling meligalig kung e mu nanu king paninap ku nabengi tungkul keya.” 20Ding pamuntuk da ring pari at ding makatua ning balen sitsutan da no man ding tau ba rang aduan kang Pilato ing ipabulus ne i Barabas at ipapate ne i Jesus. 21Inya kitang nang pasibayu karela ning Gobernador, “Ninu kareting adua ing buri yung ipabulus ku?” Ngarang mekibat, “I Barabas!” 22Nganang Pilato karela, “Nanu naman ing daptan ku kang Jesus a ausan dang Cristo?” “Ipapaku me king krus!” ngara ngan mekibat. 23Nganang mengutang Pilato, “Nanu wari ing kasalanan a depat na?” Oneng lalu ra pang pekakulisak, ngara, “Ipaku ya king krus!” 24Inyang ikit nang Pilato king ala neng akarapat at pota mika kaguluan pa, pepakua yang danum at inos na la ding gamat na king arapan da ring sablang tau at ngana, “Ala kung pakibatan king kamatayan na ning taung ini! Ikayung bala kanyan!” 25Ngarang mekibat ding sablang tau, “Ing pakibatan dugpa kekami at karing anak mi.” 26Pepabulus ne kanitang Pilato i Barabas at pepabarug na ne mang latiku i Jesus, at saka ne binie karela ba reng ipaku king krus. 27Linub de ring sundalus nang Pilato i Jesus king palasyu na ning Gobernador at migpadurut ya keya ing mabilug a grupu da ring sundalus. 28Likas de kang Jesus ing imalan na at pepasuluran deng balabal a misna kalutu king kule. 29Kaybat na nita, ginawa lang koronang suksuk a liniko at pinutung de kang Jesus at pepatalanan deng metung a timbu king gamat nang wanan. Kaybat siklod-siklod la arap na at pisunu-sunu re. Ngarang sasabi, “Luid ya ing Ari da ring Judio!” 30Pigluran de at kinua re kang Jesus ing timbu at pikpuk de buntuk. 31Inyang tiknangan deng insultuan, likas de kang Jesus ing balabal at pepasulud dang pasibayu ing imalan na at kaybat linual de ban ipaku king krus. 32Kalual da king siudad, asaganan de ing metung a tau Cirene, ing lagyu na Simon. Pinilit deng memusan king krus nang Jesus. 33Karas da king lugal a mayayaus Golgota, ing lagyung mangabaldugan “Lugal ning Bungu,” 34dininan deng alak a semutanan atdu. Kabud atakman na, e na belaus ininum. 35Pinaku re king krus at kaybat piparti-parti da ing imalan na king kapamilatan na ning bagutan. 36Kaybat na nita, linukluk la karin at binten de. 37Mibili lang kasulatan king kabuntukan na tungkul king sumbung da laban keya. Ya ini: “Iti ya i Jesus, ing Ari da ring Judio.” 38Kaybat pinaku da la naman karing aduang krus ding aduang tulisan; ing metung king banda nang wanan Jesus at ing metung king bandang kayli. 39Pipiling la ding taung lalabas at palmuran de i Jesus 40at ngara, “Ika ing bisang lasak king Templo at kilub ding atlung aldo italakad meng pasibayu! Obat e mu iligtas ngeni ing sarili mu? Kuldas ka keng krus a yan, nung ika ing Anak ning Dios!” 41Antimu rin, insultuan de ring pamuntuk da ring pari, ding talaturu ning Kautusan, at ding makatua ning balen. Ngara, 42“Linigtas na la ding aliwang tau oneng e na aligtas ing sarili na! Ya kanu ing Ari ding Israelita! Nung kuldas ya ngeni king krus, maniwala kami keya! 43Manalig ya king Dios at sasabian na king ya ing Anak ning Dios. Alben tamu, nung buri ne ping iligtas ning Dios ngeni!” 44Mekiabe la king pamaninsultu kang Jesus pati na ding tulisan a kayagnan nang mipaku king krus. 45Inyang ugtung aldo na meralumdum ya ing mabilug a bansa angga itang alas tres. 46Inyang alas tres na, nganang kinulait masikan Jesus, “Eli, Eli, lema sabachthani?” ngana wari, “Dios ko, Dios ko, baket pepaimburisan mu ku?” 47Dimdam de ring mapilan karing pakatalakad karin at ngara, “Ausan ne i Elias!” 48Milayi yang agad-agad ing metung karela; kinangwa yang espongha; sinoso ne king alak a maslam at inasta ne king timbu at sibukan neng pepainuman kang (i) Jesus. 49Oneng ngara ding aliwa, “Alben tamu, nung datangan neng Elias ba neng iligtas!” 50Pasibayu yang kinulait masikan i Jesus at mepatad ya pangisnawa. 51Ketang penandit a ita megabak ya ing kortina na ning Templo manibat babo angga lalam. Minayun at mebangal la ding batung mangaragul at 52mibuklat la ding pantiun. Memaniubli lang mie ding dakal a taung banal a pakakutkut. 53Linual la karing pantiun; at kaybat nang sinubling mebie Jesus, minta la king Banal a Siudad at karin dakal la ding menakit karela. 54Inyang ikit nang minayun ning kapitan ampon ding sundalus a kayabe nang magbante kang Jesus at ikit da ing sablang mepalyari, mitakutan la at ngarang sinabi, “Tutu pin ing Anak ne ning Dios!” 55Atyu la naman karin magumasid makarayung bagya ding dakal a babaing tinuki kang Jesus manibat Galilea at liningap king miyayaliwang pamangailangan na. 56Kabilang la kareti di Maria Magdalena, i Mariang ima da ri Santiago at i Jose, at ing asawa nang Zebedeo. 57Inyang mabibengi na, dinatang ya ing metung a masalaping tau Arimatea; Jose ing lagyu na. Metung ya namang alagad nang Jesus. 58Mekikit ya kang Pilato at pekisabi ne ing bangke nang Jesus. Minie yang utus i Pilato king ibie re kang Jose ing bangke. 59Kinua neng Jose ing bangke at binalut ne king bayung ulas a linen. 60Binili ne king sarili nang pantiun a bayu na pa mung pepalukib king batu. Kaybat na nita, peparagus ne ing maragul a batu bilang pekatakap na ning kutkutan at saka ne minuli. 61Melakuan yang makalukluk karin i Maria Magdalena at itang metung pang Maria; makalukluk la arap ning kutkutan. 62Kabukasan, itang aldo ning Sabbath, mekikit la kang Pilato ding pamuntuk da ring pari at ding Pariseo 63at ngara, “Ginung Gobernador, atatandanan mi pu ing sinabi na nitang mapaglinlang a ita kanitang mabie ya. Sinabi na king subli yang mie kaybat da ring atlung aldo. 64Pakipabante ye sa pung maigpit ing kutkutan na angga king katlung aldo pota munta la karin ding alagad na at panakawan de ing bangke, at kaybat ipamalita ra karing tau ing sinubli yang mebie. Iting tauling pamaglinlang igitan na pa ing mengapapauna.” 65Sinabi nang Pilato karela, “Kuma kayung bante at munta kayu karin; ipabante ye ing kutkutan king masanting diling paralan a malyari yung agawa.” 66Meko la at pekasiguradu re ing kutkutan. Inya dininan deng tatak ing batu at likuan da la ring magbante makatanud karin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\