MATEO 8

1Inyang kuldas ne i Jesus king bunduk-bundukan, tikian de ring dakal a tau. 2Linapit ya kang Jesus ing lalaking leprosuan; siniklaud ya king arapan na at ngana, “Nung buri mu, Ginu, apakayap mu ku.” 3Tigkil neng Jesus ing leprosuan at ngana, “Buri ku; kumayap ka!” Kanita mu rin kinayap ya king lepra na. 4Nganang Jesus, “Tandanan mu, e mu sasabian iti kenu man, nune munta ka ngeni mu rin king pari at ipakit mu ing kekang sarili keya. Kaybat, iyain me ing ain a yuyutus nang Moises bilang katunayan karing tau king kinayap na ka.” 5Kalub nang Jesus king Capernaum linapit ya ing metung a kapitan da ring sundalung Romano at nganang miniawad saup, 6“Ginu, ing ipus ku paralisadu ya; makarate ya keta bale at magkakasakit ya.” 7Sinabi nang Jesus, “Puntalan ke ba keng uluan.” 8“Ali pu,” nganang tinutul ning kapitan, “e ku pu karapatdapat tanggap kekayu king kanakung pibalebale. Sabian ya mu pu ing amanu at mipaldan ne ing ipus ku. 9Uling aku man tau kung makalalam a upaya karing aliwa, at atin ku namang sasakupan a sundalus. Nung sabian ku king metung, ‘Munta ka karin!’ munta ya; at king aliwa, ‘Mekeni!’ lumapit ya; at nung iyutus ku king kakung ipus, ‘Daptan mu ini!’ daptan na.” 10Mengapamulala ya i Jesus inyang dimdam na iti at ngana karetang taung tuki-tuki keya, “Ing katutuan sasabian ku kekayu, e ku pa ikit kenu man king Israel ing anti kaniting kasalpantayanan. 11Tandanan yu: dakal la ding datang ibat king aslagan at ibat king albugan at makisulu la kang Abraham, Isaac, at Jacob king Kayarian ning Banua. 12Oneng karing anak nang Israel, dakal la ding miyugse king karalumduman king lual; karin la tumangis at mitigis a ipan.” 13At nganang Jesus king kapitan, “Muli na ka at agpang king paniwalan mu, marapat ing kekang aduan.” Kanita mu rin kinayap ya ing ipus ning kapitan. 14Minta ya i Jesus king bale nang Pedro. Disnan neng makakera karin ing katuangan nang Pedro uling malagnat ya. 15Telan ne gamat Jesus ing matuang babai. Kanita mu rin likuan ne ning lagnat; mibangun ya at migsilbi ya kang Jesus. 16Inyang mabibengi na, dela da la ring tau kang Jesus ding dakal a alipnan da ring demonyu. King metung mung amanu apalualan na la ding marawak a espiritu, at pepakayap na la ding sablang ating sakit. 17Gewa na iti ban matupad ing ula ning propeta Isaias, “Kinua na la ding kekatamung kapanamdaman at dela na ing sabla tamung sakit.” 18Panakit nang Jesus karing dakal a taung makapadurut inutus na karing alagad na king magsadia na lang lumipat king kangatbang pampang. 19Lepitan ne ning metung a talaturu ning Kautusan at ngana, “Maestro, makasadia kung tuki keka nukarin ka man munta.” 20Nganang mekibat Jesus, “Atin lang lunggang pisuluran ding asung-gubat at atin lang sale ding ayup, oneng ing Anak ning Tau ala ya mang apipagpaynawan.” 21Ngana ning metung pa karing alagad na, “Ginu, paintulutan mu ku pa mung muli ba keng ikutkut i tata ko?” 22Oneng sinabi nang Jesus, “Tuki ka kanaku at paburen mu na karing mete ing ikutkut da la ring karelang mete.” 23Inyang sinake ne i Jesus king bangka, tikian de ring alagad na. 24Biglang dinatang ing masikan a bagyu king dagat-dagatan; halus mitatakpan ya king alun ing bangka. Matudtud ya kanita i Jesus. 25Lepitan de ring alagad at ginising de. Ngara, “Ginu, iligtas mu kami! Mangamate tamu!” 26At sinabi na karela, “Obat mitatakutan kayung makanyan? Karitak yu naman a kasalpantayanan!” Tinikdo ya kanita; sebianan ne ing angin at ing alun at mikamaragul a karatunan. 27Mengapamulala la ngan at ngarang sinabi, “Nanu yang klasing tau iti? Pati angin at alun mamintu keya!” 28Miras ya i Jesus king sakup ning Gadara king kangatba nang pampang ning dagat-dagatan. Selubungan de ring adua kataung menibat karing kueba a pipangutkutan. Ding taung deti liban da lang demonyu at tutu lang mabagsik. Inya alang mangangas dumalan karin. 29Kabud-abud ngarang kinulisak, “Anak ning Dios, baket pakialaman mu kami? Dinatang ka wari keti ba mu keng pasakitan agyang e pa miras ing mituldung panaun?” 30King e masiadung makarayu karin ating dakal a babing manyibsiban. 31Pekisabi da ring demonyu kang Jesus, “Nung palakuan mu kami, paluban mu na kami mu karing babing manyibsiban.” 32“Sulung, lungub kayu karela,” nganang Jesus, at linual la at linub karing babi. Milayi ya king bangin ing mabilug a kawan; menabu la king dagat-dagatan at melumud la. 33Milayi la ding lalaking magbante karing babi at minuli la king balen. Karin da pemalita ing sablang mepalyari at pati na ing milyari karing aduang liban da ring demonyu. 34Linual la ngan ding memalen ba reng salubungan i Jesus. Panakit da kang Jesus, pekisabi rang mayap king mako ya sa king karelang lugal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\