MATEO 9

1Sinake yang pasibayu i Jesus king bangka. Dinalakit ya king dagat-dagatan, at miras ya king sarili nang balen. 2Dela re kang Jesus ding mapilan a tau ing paralitikong makakera king pagkeran. Ikit nang Jesus ing maragul dang kasalpantayanan at ngana king paralitiko, “E mu painan ing lub mu, anak ko. Ding kasalanan mu mipatawaran la!” 3Ngara king lub da ring mapilan a talaturu ning Kautusan, “Lalapastanganan ne ning taung iti ing Dios.” 4Balu nang Jesus itang atyu king lub da, inya ngana karela, “Obat marawak kayu isipan? 5Isanu ing mas mayan sabian: ‘Ding kasalanan mu mipatawaran la’ o ‘Talakad ka at lumakad’? 6Ipakit ku ngeni kekayu king ing Anak ning Tau atin yang upayang mamatawad kasalanan keti king yatu.” Inya nganang sinabi king paralitiko, “Talakad ka, idala me ing pagkeran mu at muli na ka.” 7Tinalakad ya ing lalaki at minuli ya. 8Inyang ikit da iti ding tau, tiblan na la ning takut at pinuri de ing Dios a minie king anti kaniting kayupayan karing tau. 9Meko ya i Jesus ketang lugal a ita at kabang maglakad ya ikit ne ing metung a talapanyingil buis a milagyuan Mateo; makalukluk ya king opisina na. Nganang Jesus, “Tuki ka kanaku.” Tinikdo ya i Mateo at tinuki ya kang Jesus. 10Inyang kasalukuyan nang mamangan Jesus kari Mateo, dinatang la ding dakal a talapanyingil buis ampon ding makasalanan. Mekisulu la kang Jesus at karing alagad na. 11Ikit da iti ding mapilan a Pariseo at ngarang kinutang karing alagad na, “Obat makisulu ya karing talapanyingil buis at karing makasalanan ing kekayung maestro?” 12Dimdam na lang Jesus at nganang mekibat, “E la mangailangan doktor ding taung alang sakit; deta mung ating sakit ila ding mangailangan. 13Pagaralan yu nung nanu ya kabaldugan ing kasulatan a ini: ‘Lunus ing buri ku, aliwa ing ain-sakripisyu.’ Uling e ku dinatang ban ausan ku la ding banal, nune ding makasalanan.” 14At kaybat dinatang la kang Jesus ding alagad nang Juan a Maminyag, at ngarang mengutang, “Obat ikami ampon ding Pariseo mag-ayunu keng maralas, oneng e la bitasang mag-ayunu ding alagad mu?” 15Nganang mekibat Jesus, “Malyari la waring lungkut ding kumbiradu king kasal kabang kayabe de pa ing lalaking kinasal? Ali la! Potang e ra ne kayabe ing lalaking kinasal, kanita la pa mu malyaring mag-ayunu. 16“Alang managping bayung tela king laun a imalan, uling pamanurung ning bayung tela, manga-igut ya ing laun at lalu yang dagul ing gisi. 17Ala munamang mibibiling bayung alak karing laun a lulanan a gawa king balat animal, uling matdas la deti king bayung alak. Parehung masayang ing alak at ing lulanan. Nune bibili ra ing bayung alak king bayung lulanan a gewa king balat animal, at king makanyan a paralan parehung magluat ing alak ampon ing lulanan.” 18Samantalang sasabian nang Jesus iti, linapit ya ing metung a pamuntuk da ring Judio. Siniklaud ya king arapan nang Jesus at ngana, “Kamate-mate na pa mu ning anak kung babai; oneng tukian mu ku at itumpak ing gamat mu king anak ku at mie ya.” 19Tinikdo ya i Jesus at tinuki ya king tata; tinuki la naman ding alagad na. 20Tinuki ya king kagulutan nang Jesus ing metung a babaing atin nang labing aduang banuang daraya. Tigkil ne gilid ing imalan na. 21Ngana king lub na, “Agyang atagkil kia mu imalan kumayap na ku.” 22Melikid ya i Jesus kagulutan na at ikit ne ing babai at ngana, “Siknangan mu ing lub mu, anak ko! Ing kasalpantayanan mu ya ing pepakayap keka.” Kanita mu rin kinayap ya ing babai. 23Inyang miras ya i Jesus king bale ning pamuntuk, disnan na la ding manigtigan plauta at ding dakal a taung malilingongo. 24Ngana karela, “Lumual kayu ngan pa mu! E ya mete ing anak; matudtud ya mu!” Keylian dia mu ding disnan na. 25Inyang linual na la ding tau, linub ya i Jesus at telanan ne gamat ing anak a babai, at mibangun ya ing anak. 26Mikalat iting mepalyari king mabilug a lugal a ita. 27Kalako nang Jesus king lugal a ita, sinulung na ing pamaglakad na. Tikian de ring aduang lalaking bulag. Ngarang kukulait, “Anak nang David, malunus ka kekami!” 28Inyang mekasalangi ne king bale, linapit la kang Jesus ding aduang bulag. Kitnan na lang Jesus, “Paniwalan yu king malyari kung arapat kekayu ing aduan yo?” “Opu, ginu!” ngarang mekibat. 29Kanita tigkil na la ding mata ra at ngana, “Mapalyari kekayu agpang king kekayung kasalpantayanan!” 30At mesala la mata. Nganang maigpit menabilin Jesus karela, “E yu paniabian iti kenu man!” 31Oneng kalako da, pemalita ra king mabilug a lugal a ita ing depat nang Jesus karela. 32Kalako da ring aduang lalaki, linapit de kang Jesus ing metung a mepipi uling alipnan ne ning demonyu. 33Kabud apalualan neng Jesus ing demonyu, mekapagsalita ya ing lalaki. Mengapamulala la ding sablang tau. “E pa meyakit kapilan man ing anti kanyan king mabilug a Israel!” ngara ngan sinabi. 34Oneng ngara ding Pariseo, “Ing pamuntuk da ring demonyu ya ing babie upaya kang Jesus inya apapalualan na la ding demonyu.” 35Leganasan na la ngan delawan Jesus ding balen ampon ding baryu. Tinuru ya karing karelang sinagoga, penaral na ing Mayap a Balita tungkul king Kayarian ning Banua, at pepakayap na la ding tau king nanu pa mang sakit at kapanamdaman da. 36Panakit na karing dakal a tau, melunus ya uling magugulu la isip at e ra balu ing daptan da; anti lang tupang alang pastul. 37Inya ngana karing alagad na, “Dakal ing palutan, oneng ditak la mu ding papalut. 38Uli na niti, ipanalangin yu king makibandi king palutan king parala yang talapagobrang tumipun king pupul na.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\