FILIPOS 1

1Ibat ya iting sulat kari Pablo at Timoteo a talasuyu nang Cristo Jesus. Karing sablang pinili na ning Dios at makayabe kang Cristo Jesus, at karing sablang pamuntuk, at talasaup na ning iglesia ken king Filipos. 2Ing grasya at kapayapan ibie na sa kekayu ning Dios a Ibpa tamu at ning Ginu tamung Jesu-Cristo. 3Pasalamatan ke ing kanakung Dios neng agaganaka da kayu. 4Neng manalangin ku para kekayu, manalangin kung mitmung tula 5uli na ning pamanantabe yu kanaku king pamikalat na ning Mayap a Balita ibat na king kapupurmeruan angga na ngeni. 6At siguradu ku king ing Dios a megumpisa kaniting mayap a dapat kekayu ya naman ing miganap kaniti angga king Aldo datang ya i Cristo Jesus. 7Atyu kayung parati king pusu ku! Inya matulid mung tutu ing makanyan ing panamdaman ku tungkul kekayu. Uling karake da kayu ngan kaniting pribilehiong binie na ning Dios kanaku, maging king kasalukuyan a aku makasukul ku, maging kanitang malaya ku pang magdipensa, at babie katibayan king Mayap a Balita. 8Balu na ning Dios king maniabi kung katutuan neng sasabian kung ing maragul kung panalala kekayu manibatan king lugud nang Cristo Jesus mismu. 9At iti ing panalangin ku para kekayu: sumulung na sanang sumulung ing kekayung lugud at tune kabiasnan, at ganap a pamanalastas 10ban abalu yang pilinan itang mayap dili. Kanita mayakit kayung tune malinis at alang pangapintas king Aldo datang ya i Cristo at 11mitmu kayu king tune kabanalan a bukud mung kang Jesu-Cristo manibatan para king ikaligaya na at ikapuri ning Dios. 12Kapatad, buri kung abalu yu king mekasaup maragul king pangakalat na ning Mayap a Balita ing sablang mepalyari kanaku. 13Abalu da ring sablang guardia king palasyu at ding aliwa pang taung atyu keni king aku makasukul ku uling alagad na kung Cristo. 14At ing pangasukul ku lalu na lang pepatibe lub ding keraklan karing kapatad king pamanalig da king Ginu. E mu iti, nune lakuas lang mesikan a lub king pamanaral da king amanu na ning Dios. 15Tutu pin king ding mapilan panaral de i Cristo uli na ning diria at pamagpalalu, oneng ding aliwa naman panaral de uli na ning malinis a kapagnasan. 16Daraptan da iti uli na ning lugud, uling balu ra king ing Dios ya ing mitubud kanaku ban ipagdipensa ku ing Mayap a Balita. 17Panaral dia naman ding aliwa i Cristo, oneng e laus king lub da, nune ba ra mung panusigan ing sarili dang kapritsu. Isipan da king lalu ra kung apamasakitan a lub kabang atyu ku keni king sukulan. 18Para kanaku ita alang kwenta! Nune lalu kung matutula uling i Cristo mipapanaral ya king sablang paralan, mayap la man o e la mayap a kapagnasan. At manatili kung miyayatdanan tula 19ngening balu ku king malaya kung pasibayu, king kapamilatan na ning kekayung panalangin at ning kasaupan a babie na ning Espiritu nang Jesu-Cristo. 20Ing maragul kung pagnasan at panenayan ya pin ing e ku sa magkulangan king kanakung katungkulan, nune king sablang penandit, lalung-lalu na king kasalukuyan, mikatmuan ku sanang tetagan a lub ban mirangal ya i Cristo king mabilug kung pangatau, maging king bie ku o king kamatayan ku. 21Uling nanu mo pin ing bie? Para kanaku ya i Cristo! Uli na niti, ing kamatayan metung yang lalung maragul a pakinabang. 22Nung king pangakaba ku bie makarapat kung lalung maulagang dapat, e ku apipihu nung isanu ing kanakung pilinan. 23Makasipit ku karing aduang bage: tune kung buring lakuan ing bie’ng iti ban makapakiabe na ku kang Cristo at iti alang kasimpara kayapan; 24oneng lalu naman tutung kailangan ing kumaba ku bie alang-alang kekayu. 25Makapihu ku kaniti, inya balu ku ing makapanatili ku pa. Manatili ku pang kayabe yu ngan ban aragdagan ku ing kekayung paniulung at tula king kasalpantayanan. 26Inya nung wari’t akayabe da kayung pasibayu kanita lalu yu na kung apamagmaragul king pamibiebie yung makayabe kang Cristo Jesus. 27Mibiebie kayu king paralan a makayagpang king Mayap a Balita nang Cristo. Nung daptan yu ing anti kanyan, datang ku man at dumalo mismu kekayu o king makarayu abalitan ku ing kekayung pamibiebie, masalang tutu king matatag kayu talakad king pamisasanmetung king diwa at dirikil yu ing kekayung sarili anting metung para king kasalpantayanan a darala na ning Mayap a Balita. 28E kayu mitatakutan karing kekayung kalaban king isanu mang pakiarapan. Lalarawan na na ning karelang kapanialangsangan itang kabiguan a karelang kararasnan, oneng para kekayu kaligtasan naman. Iting sabla makayagpang king kapagnasan na ning Dios. 29Uling metung yung pribilehiong e karaniwan ing sumuyu kang Cristo e mu king pamanialpantaya yu keya, nune pati na king kasakitan a dalanan yu alang-alang keya. 30Kalupa na ning kanaku ing pamakilaban yu, antimo nung makananu yu kung ikit mekilaban kanitang minuna at antimo ing ababalitan yu; angga man ngeni makilaban ku pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\