KAPAHAYAGAN 12

1Kanita linto ya king banua ing metung a makapagmulalang tanda: metung yang babaing makaimalan king aldo at makatuklu babo ning bulan. At atin yang labing aduang batuin ing koronang atyu king buntuk na. 2Malapit niang manganak; inya sasaingsing ya at kukulisak king pamiramdam na. 3Atin pang metung a tanda a linto king banua: metung yang maragul at malutung dragon. Atin yang pitung buntuk at apulung sagu; balang buntuk na atin yang korona. 4Keladkad na la ning iki na ding katlung dake karing batuin na ning banua at bildug na la king yatu. Kaybat na nita, tinalakad ya arap ning babaing malapit nang manganak ba neng kanan ing anak kabud mibait ya. 5At menganak yang metung a lalaki ing babai, oneng ating sinamsam king anak at dela ne king Dios at king tronu na. Ing anak a iti mitalaga yang mag-ari karing sablang bansa king kapamilatan na ning palupalung bakal. 6At tinakas ya ing babai papunta king disyerto; king lugal a sidia na ning Dios ban karin maingat ya kilub ding libu aduang dalan at anam apulung aldo. 7Kaybat na nita, mika gera karin banua! Mekilaban ya ing arkanghel Miguel at ding anghel na king dragon at karing kampun na. 8Mesambut ya ing dragon ampon ding kampun na at milako la lugal karin banua. 9Inugse re ing maragul a dragon, ing matuang ubingan a maki lagyung diablo o Satanas, ing maglinlang king mabilug a yatu. Inugse re king yatu at pati na ding kampun na. 10At dimdam ke ing siwalang masikan a ibat banua. Nganang sinabi, “Dinatang na ing pamagligtas na ning Dios! Pepakit na ing upaya na bilang Ari at ing upaya na ning Cristo na! Uling tinabi ne ing misusuplung karing kapatad tamu arap ning Dios aldo’t bengi. 11Migtagumpe la laban king diablo uli na ning daya ning Kordero at ning pamipatutu ra king katutuan; e ra pitakutan ing mate la. 12Inya magsaya kayu, ikong banua at ikong sablang manuknangan karela! Oneng makalunus ing maging kararasan yu—yatu at dagat! Uling ing maragul nang mua ning diablo mibagsak kekayu. Uling balu na king ditak na mu ing panaun na.” 13Inyang ikit na ning dragon king inugse re king yatu, tegal ne ing babaing menganak king anak a lalaki. 14Oneng mirinan yang aduang pakpak na ning maragul a agila ing babai ban makasulapo ya papunta king disyerto. Karin maingat ya kilub ding atlung banua ampon kapitna, at mirayu ya king pamanataki na ning ubingan. 15Uli na niti, ing asbuk ning ubingan pepalual yang danum a balamu ilug ba neng apaniud ing babai. 16Oneng linigtas ne ning yatu ing babai inyang mibuklat ing gabun a minalduk king danum a pepalual na ning dragon. 17King mua na ning dragon king babai, belikan na la ding mitagan a lahi na ning babai ban ilang pakilabanan na. Ila deti ring sablang mamintu king utus na ning Dios at manatiling tapat king katutuan a sinabi nang Jesus. 18At tinalakad ya ing dragon king pampang na ning dagat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\