KAPAHAYAGAN 13

1At ikit keng sinaka king dagat ing metung a animal a mabagsik. Atin yang pitung buntuk at apulung sagu. Atin yang korona ing balang sagu na at makasulat ya king balang buntuk na ing lagyung lalapastangan king Dios. 2Kalupa yang animal a leopardo iting animal a mabagsik; atin yang bitis a kalupa da ring bitis na ning metung a oso at mengari yang asbuk na ning leon ing asbuk na. Binie na ning dragon king animal a mabagsik ing sikanan na, ing tronu na, at ing maragul nang kayupayan. 3Balamu atin yang sugat ing metung karing buntuk na a sukat nang ikamate; oneng kinayap ya iti. Mipamulala ya ing mabilug a yatu king mepalyari at tinuki la king animal a mabagsik. 4Simban de ring tau ing dragon uling binie na ing upaya na king animal a mabagsik. Simban dia naman ing animal a mabagsik. Ngara, “Ninu ing kalupa na ning animal a mabagsik? Ninu ing makalaban king animal a mabagsik?” 5Mipaintulutan ya ing animal a mabagsik a magsalitang e mayap at lapastangan king Dios, at sumakup kilub ding apat apulu’t aduang bulan. 6Lepastangan ne ing Dios, ing lagyu na, ing tuknangan na, at ding sablang atyu banua. 7Mipaintulutan ya namang lumaban at maniambut karing anak na ning Dios, at mirinan ya namang katuliran sumakup king balang lahi, bansa, salita, at balen. 8Samban de ring sablang mabibie keti king yatu; detang e misulat a lagyu king libru na ning bie bayu ya melalang ing yatu. Ingatan ne ning Korderong pete ra iting libru. 9“Makiramdam kayu, nung atin kayung balugbug! 10Ing ninumang mitalagang mabihag, mabihag ya; ing makamate king espada, king espada ya naman mate. Iti maniawad kapibabatan at kasalpantayanan karing pinili na ning Dios.” 11Kanita ikit ke ing metung pang animal a mabagsik a linto king yatu. Atin yang aduang sagu a kalupa da ring sagu na ning biserung tupa, at magsalita yang antimo ing dragon. 12Gagamitan na ing sablang kayupayan na ning minunang animal a mabagsik kabang makalawe ya keya ing minunang animal a mabagsik. Pinilit na la ding sablang tau na ning yatu ban samba king minunang animal a mabagsik a ating maragul a sugat a kinayap na. 13Makapagmulala ing milagrung depat na ning kaduang animal a mabagsik king akakit da ring tau uling pati api apapatipan nang ibat banua. 14Alinlang na la ding tau king yatu uli na ning milagrung depat na arap ning minunang animal a mabagsik. Ayagkat na la ban gawang larawan na ning minunang animal a mabagsik a mesugat king espada at ngeni mayap na. 15Mipaintulutan ya naman ing kaduang animal a mabagsik munie pangisnawa king larawan na ning minunang animal a mabagsik ban makapagsalita ya, at apapate ding sablang e bisang samba kaniti. 16Sapilitan na lang tetakan ning animal a mabagsik ding sablang tau king wanan dang gamat at kanuan, marangal la man o alang dangalan, masalapi o pakakalulu, ipus o malaya. 17Alang makasali o makapamisali subali mu nung makatatak ya keya ing lagyu na ning animal a mabagsik o ing katumbas nang numero niti. 18Mamawad kabiasnan iti. Malyari nang abalu ning ninumang biasa ing kabaldugan na ning numero a katumbas na ning lagyu na ning animal a mabagsik, uling ing numero lagyu ne ning metung a lalaki. Ing numero na 666.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\