KAPAHAYAGAN 15

1Kanita ikit ke ing metung pang maragul at makapagmulalang tanda king banua; pitu lang anghel a magdalang pitung salut. Ila deti ring katataulian karing salut, uling kareti miyangganan ing mua na ning Dios. 2Atin kung ikit a balamu dagat a kristal a milalablab. Ikit ku la naman ding migtagumpe laban king animal a mabagsik at king larawan na at laban king maki lagyung katumbas na ning numero. Makatalakad la king dagat a balamu kristal; tatalnan da la ring alpang binie na ning Dios. 3Kakanta de ing kanta nang Moises a talasuyu na ning Dios, at ing kanta na ning Kordero. Ngana, “O Ginung Dios a Mayupayang tutu, marangal la at makapagmulala ding kekang dapat! O Ari ding bansa, matulid la at katutuan ding kekang dalan! 4Ninu ing e tumakut keka, O Ginu? Ninu ing e munie kapurian king kekang lagyu? Uling ika mung bukud ing banal! Lumapit la at samba keka ding sablang bansa, uling ikit da la ring matulid mung dapat.” 5Kaybat na nita, ikit keng mibuklat ing Templo ning Tolda ning Kasunduan ning Dios at ning tau. 6Linual la king Templo ding pitung anghel a magdalang pitung salut. Makaimalan lang malinis at maputing telang linen. Atin lang tali a gintu king salu. 7Binie na la ning metung karing apat a lelangan a mabie ding pitung silyo gintu. Mitmu la deti king mua na ning Dios a mabie kapilan man. 8Kinatmu ya ing Templo king asuk a manibat king ligaya at upaya na ning Dios, at alang makalub king Templo anggang e la metupad ding pitung salut a darala ra ding pitung anghel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\