KAPAHAYAGAN 16

1Kanita dimdam ke ing metung a masikan a siwala king Templo. Nganang sasabi karing pitung anghel, “Mako na kayu at itugtug yu king yatu ing mua na ning Dios a makaratuk karing pitung silyo!” 2Meko ya ing mumunang anghel at tigtug na king yatu ing laman na ning silyo na. Mika kaplas la at makapandiring sugat ding taung ating tatak ning animal a mabagsik at ding sinamba king larawan na. 3Kanita tigtug na ning kaduang anghel ing laman na ning silyo na king dagat. Meging daya ing danum, anting daya na ning taung mete at mete la ding sablang mabibie king dagat. 4Kanita tigtug na ning katlung anghel ing laman na ning silyo na karing ilug at karing sibul, at meging daya munaman ing danum da. 5Dimdam keng migsalita ing anghel a manibala king danuman. Ngana, “Ika ing Banal a mabibie ngeni at king panaun a milabas! Makatuliran ka king gewa mung pamanatul. 6Dininan mu lang daya ban inuman da uling peparayan da la ring taung pinili mu at ding propeta. Ita ya ing mangaintulid karela!” 7At dimdam ke ing metung a siwalang ibat king altar. Ngana, “Wa, Ginung Dios a Mayupaya, tune matulid la at makatud ding kekang pamanatul!” 8Kanita tigtug na ning kapat a anghel ing laman na ning silyo na king aldo. At mirinan yang kapaintulutan ing aldo ban silaban na la ding tau king kapamilatan na ning pali na. 9Mesilab la ding tau king mabagsik a pali at piniumpa re ing lagyu na ning Dios a maki upayang parala kareting salut. Oneng e la bisang sumisi at gumulut king karelang pamikasala at e bisang munie kapurian king Dios. 10Kanita tigtug na ning kalimang anghel ing laman na ning silyo na king tronu na ning animal a mabagsik, at meralumdum ya ing kayarian na. Kinet da la ring tau ding labi ra king uli na ning sakit, 11at piniumpa re ing Dios uli na ning daralanan dang kasakitan at uli da ring sugat da. Makanyan man e la sinisi at e la ginulut king e mayap dang dapat. 12Kanita tigtug na ning kanam a anghel ing laman na ning silyo na king maragul nang Ilug ning Eufrates. Melangi ya ing ilug at mika dalan para karing aring manibat king aslagan. 13At ikit ku lang lulual king asbuk na ning dragon, ning animal a mabagsik, at ning e tutung propeta, ding atlung marawak a espiritung balamu tugak. 14Ila ding espiritu da ring demonyu a makarapat milagru. Libutan da la ring sablang ari na ning mabilug a yatu ban tipunan da la para king labanan king marangal nang Aldo ning Dios a Mayupayang tutu. 15“Makiramdam kayu! Datang kung anting mapanako! Mapalad ya itang manatiling makagising at makapiblas; e ya lumakad lubas at e ya mipakarine karing manakit keya.” 16Inya ding espiritu tinipun da la ring ari king lugal a ausan dang Armagedon king salitang Hebreo. 17Kanita tigtug na ning kapitung anghel ing laman na ning silyo na king angin. Ating masikan a siwalang menibat king tronu na ning Templo. Ngana, “Metupad na!” 18At mengildap, menuldul, at minayun masikan; ayun a alang kalupa king mabilug nang istoria na ning meto (metung) ketawan. Talagang masikan ya iting ayun! 19Mepirasu yang atlung dake ing maragul a siudad, at melasak la ding sablang siudad king mabilug a yatu. E ya miligtas king parusa na ning Dios ing pikabaluan a Babilonia; pepainum ne iti king alak na ning mua na. 20Limbug la ding sablang pulu at ding sablang bunduk. 21Minuran yelung mangaragul a tipak a titimbang halus limang pulung kilu balang metung at mibagsakan la ding tau. Penagkasan de ring tau ing Dios uli na niting salut, uling tune yang makapangilabut iting salut!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\