KAPAHAYAGAN 19

1Kaybat na nita, dimdam ke ing balamu metung a masikan a kulisak ding dakal a tau karin banua. Ngarang sasabi, “Purian ya ing Dios! Ing kaligtasan, ligaya at upaya bukud mung king kekatamung Dios! 2Makatud la at matulid la ding pamanatul na! Inatulan ne ing kabalitan a babaing magtinda king katawan na a minyira king yatu king kapamilatan ning pamakipangalugud na. Perusan ne ning Dios uling pete na la ding talasuyu na ning Ginu!” 3Pasibayu dang sinabing masikan, “Purian ya ing Dios! Mukiat angga king alang angga ing asuk ning masisilab a siudad a pikabaluan!” 4Migsakab la ding aduang pulu’t apat a makatua at ding apat a mabie lelangan at sinamba la king Dios a makalukluk king tronu. Ngara, “Amen! Purian ya ing Dios!” 5At ating migsalita king tronu. Ngana, “Purian ye ing kekatamung Dios, ikayung sablang talasuyu na at ikayung sablang tau, marangal o alang dangalan a maki takut king Dios!” 6Kaybat, dimdam ku ing mikakametung dang kulisak ding dakal a tau; anti ya waring inge na ning danum a darabulbul a agus at kalugkug ning mangatning duldul. Ngara, “Purian ya ing Ginu! Uling mag-ari ya ing Dios a Mayupayang tutu! 7Sukat tamung magsaya at tumula at ibie ing ligaya king Dios! Uling malapit na ing kasal na ning Kordero; makasadia ne ing babaing kakasal na. 8Binie na na ning Dios king babaing kakasal na ing malinis at maputing imalan ban isulud na.” (Ing imalan ya ing mayap dang dapat ding pinili na ning Dios.) 9At sinabi na kanaku ning anghel, “Isulat mu iti: Mapalad la ding mekumbirang makipangan king kasal na ning Kordero.” Tiglung na pa, “Deti ilang tune amanu na ning Dios.” 10Migsakab ku king arap ban samban ke. Oneng sinabi na kanaku, “E mu daraptan yan! Kalupa mu ku namang talasuyu at kapatad ding minie patutu tungkul kang Jesus. Ing Dios ya ing samban mu!” Uling ing mihayag a katutuan tungkul kang Jesus ya ing kalamnan na ning sablang sinabi ra at sinulat ding propeta. 11Kaybat na nita, ikit keng mibuklat ing banua at ikit ke ing kabayung maputi. Ausan deng Tapat at Tutu ing makasake uling makatuliran ing pamanatul na at pamakilaban. 12Milalablab ya mata at dakal lang korona ding makaputung king buntuk na. Makasulat ya king katawan na ing lagyu na; oneng ya ing bukud makibalu king kabaldugan na niti. 13Mitmu yang daya ing imalan na. Ing lagyung yayaus da: “Ing Amanu na ning Dios.” 14Tutukian de ring sundalus na ning banua a makaimalan malinis at maputing tela, at makasake la naman karing kabayung maputi. 15Ating espadang mataram a lulual king asbuk na. Gagamitan ne iti ban ibagsak na la ding bansa. At sakupan na la king kapamilatan na ning palupalung bakal at payagusan na ibat king pipamaslan ubas ing alak na ning mua na ning Dios a Mayupayang tutu. 16Makasulat ya king imalan na at king puad na ing lagyung “Ari da ring sablang ari at Ginu da ring sablang ginu.” 17Ikit kia naman ing metung a anghel a makatalakad king aldo. Kukulaitan na la ding ayup. Ngana, “Me ko keni at mitipun-tipun kayu para king maragul nang bangketi ning Dios! 18Me ko keni at kanan yu ing laman da ring ari, heneral, ding sundalus, ding kabayu, at ding makasake karela; kanan yu ing laman ding sablang tau, ipus at malaya, marangal at alang dangalan!” 19At ikit ke ing animal a mabagsik, ding ari na ning yatu, at ding karelang sundalus. Makatipun la ban labanan de ing makasake king kabayu at ding sundalus na. 20Merakap ya ing animal a mabagsik at ing e tutung propetang dinapat milagru arap na. (Deting milagru ilang ginamit na king pamaglinlang karing taung ating tatak ning animal a mabagsik at karing sinamba king larawan na.) Inugse da lang mabie deting adua king dagat-dagatan ning api at ning milalablab a asupri. 21Mete la ding sundalus dang mitagan king espadang lulual king asbuk na nitang makasake king kabayu. At kinabsi la ding sablang ayup a mengan karing bangke ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\