KAPAHAYAGAN 2

1“Isulat mu iti king anghel na ning iglesia karin Efeso: “Iti ya ing pasabi na nitang tatalan karing pitung batuin king wanan nang gamat at lalakad libutad da ring pitung gintung tumpakan-sulu. 2Balu ku ing depat mu, ing kapagalan mu at kapibabatan king pamakiarap mung kasakitan. Balu ku king e mu peintulut ing e mayap. Balu ku king sibukan mu la ding sasabing apostol la at apatunayan mu king e la tune apostol. 3Mapibabata ka at pekiarapan mu ing dakal a kasakitan king mitmung tetagan alang-alang kanaku at e ka sinawa. 4Oneng ing paginakit ku keka ya iti: merimla ing lugud mu kanaku; e na na kalupa ning sadia. 5E mu kakalinguan ing sadia mung kabilian. Sumisi ka at gumulut king e mayap mung dapat. Balikan mu ing sadia mung dapat a mayap. Nung e ka sumisi, datang ku at ilako ke ing tumpakan mung sulu. 6Iti naman ing apupuri ku keka: pikakasaman mung kalupa ku ing gagawan da ring Nicolaita. 7“Nung atin kang balugbug, pakiramdaman mu ing sasabian na ning Espiritu karing iglesia! “Ibie ku karing magtagumpe ing katuliran mangan king bunga na ning tanaman ning bie a atyu king Hardin ning Dios. 8“Isulat mu iti king anghel na ning iglesia karin Esmirna: “Iti ya ing pasabi na nitang mumuna at katataulian, ing mete at mebie pasibayu. 9Balu ku ing kapagsubukan a daralanan mu. Balu ku king pakakalulu ka, oneng mabandi ka king tune pibandian. Balu ku ing pamanyirang puri a daraptan da keka ding magpanggap Judio; oneng king kamatutuanan kampun na lang Satanas. 10E ka mitatakutan karing kaligaligan a malapit nang mapalyari keka. Tandanan mu iti: ipasukul na la ning diablo ding mapilan kekayu. Kapagsubukan iti kekayu at magkasakit kayu kilub ding apulung aldo. Manatili kang tapat angga king kamatayan at ibie ke keka ing korona na ning bie. 11“Nung atin kang balugbug, pakiramdaman mu ing sasabian na ning Espiritu karing iglesia! “E la dumalan king kaduang kamatayan ding magtagumpe. 12“Isulat mu iti king anghel na ning iglesia karin Pergamo: “Iti ya ing pasabi na ning tatalan king matalas a espadang adua taram. 13Balu ku king manuknangan ka king lugal nung nu ya makabili ing tronu nang Satanas. Makanyan man, manatili kang tapat kanaku. E mu tinggian ing kasalpantayanan mu kanaku inyang i Antipas a tapat kung talasuyu pete re ken king balen a panuknanganan nang Satanas. 14Oneng atin kung paginakit keka uli da reting mapilan a bage: ating mapilan a tutupad king turu nang Balaam a tinuru kang Balak para manimuna king pamikasala da ring Israelita. Uli na niti, mengan la king pamangan a miyain karing idolo, at dinapat lang pamakipangalugud. 15Atin munamang mapilan kekayu a tutupad king panaral da ring Nicolaita. 16Inya sukat kayung sumisi king pamikasala yu. Nung e kayu sumisi, puntalan da kayu king malaguang panaun at gerahan ku la ding taung deta king kapamilatan na ning espadang lulual king asbuk ku. 17“Nung atin kang balugbug, makiramdam ka king sasabian na ning Espiritu karing iglesia! “Karing magtagumpe, ibie ku ing makasalikut a manna a manibat banua. Ibie kia munaman king balang katau ing maputing batu nung nu ya makasulat ing metung a bayung lagyu a alang makibalu nune mu itang tanggap kaniti. 18“Isulat mu iti king anghel na ning iglesia karin Tiatira: “Iti ya ing sasabian na ning Anak ning Dios a ating matang milalablab anting api at bitis a anting kikinang a tangsu. 19Balu ku ing daraptan mu, ing lugud mu, katapatan, kasuyuan at kapibabatan. Balu kung maygit kesa king sadya ing daraptan mu ngeni. 20Oneng oyni ing e ku buri keka: paintulutan me i Jezebel, ing babaing migpanggap tubud na ning Dios. Pipiraitnan na la ding talasuyu ku at tuturu na lang dapat pamakipangalugud, at agkatan na lang mangan king pamangan a miyain karing idolo. 21Dininan keng sapat a panaun ban sumisi, oneng e ya bisang magbayung bie. 22Tandanan mu iti: irate ke king sakit at pati na detang akayabe na king pamakipangalugud. Dumalan lang kasakitan subali mu nung sisian da at gulutan ing pamaniapat dang e mayap kayabe na. 23Paten ku la naman ding anak na ban kanita abalu da ring sablang iglesia king aku ing susuri king pusu at isip da ring tau. Ablasan ke ing balang metung kekayu ketang depat yu. 24“Oneng sasabian ku karing aliwang tau ken Tiatira a e makiramdam king e mayap nang turung Jezebel at e mebiasa king ausan dang ‘malalam nang lihim Satanas,’ ala kung papusan a mabayat. 25Oneng ingatan yung masalese ing mayap a atyu kekayu angga king paniatang ku. 26King magtagumpe at makatupad king kaburian ku angga king kawakasan, ibie ku ing upayang sumakup karing sablang bansa, anti ing binie na kanaku ning Ibpa. 27Panibalan na la king kapamilatan na ning palupalung bakal at balbalan na la ding bansa antimo ing pamamalbal na karing kuran. 28Ibie kia naman karela ing batuin na ning abak. 29“Nung atin kang balugbug, pakiramdaman mu ing sasabian na ning Espiritu karing iglesia!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\