KAPAHAYAGAN 21

1Kanita ikit ke ing metung a bayung banua at ing metung a bayung yatu. Ala ne ing sadiang banua at yatu; ala nia naman ing dagat. 2At ikit ke ing Banal a Siudad, ing bayung Jerusalem, titipa yang ibat banua, ibat ya king Dios. Anti ya king babaing kakasal; makagayak ya ban salubung king lalaking maging asawa na. 3Kabud-abud dimdam ke ing masikan a siwalang ibat king tronu. Ngana, “Ngeni, ing tuknangan na ning Dios atyu libutad da ring tau! Manuknangan yang kayabe da ring tau at maging balen na la. Akayabe re ing Dios at ya ing maging Dios da. 4Pulisan na ing lua karing mata ra. Mawala na ing kamatayan, ing kalungkutan, ing tangis, at ing kaplas, uling linipas na la ding bage matua.” 5Nganang sinabi nitang makalukluk king tronu, “Ngeni, ibayu ku ing sablang bage!” At ngana kanaku, “Isulat mu: Tutu at malyaring asahan ing sinabi ku.” 6Ngana pang sinabi, “Metupad na! Aku ing Alpha at ing Omega, ing mumuna at katataulian. Ibie kung alang bayad king ninumang kakau ing danum ning sibul ning bie. 7Iti ya ing tanggapan na ning magtagumpe: Aku ing maging Dios na at ya ing maging anak ku. 8Oneng makatakut ing miras karing duag, karing taksil, karing magpasasa king e mayap, karing makamate tau, karing makipangalugud, karing mangkukulam, karing sasambang idolo, at karing sablang malaram. Miyugse la king dagat-dagatan na ning api at asupri; ing kaduang kamatayan.” 9Linapit ya kanaku ing metung karing pitung anghel a ating pitung silyo mitmu karing pitung tauling salut. Ngana, “Mekeni at ipakit ke keka ing Babaing maging asawa na ning Kordero.” 10Liban na ku ning Espiritu at inatad na ku ning anghel king babo na ning metung a matas a bunduk . Pepakit ne kanaku ing Jerusalem, ing Banal a Siudad a titipa manibat banua at ibat king Dios. 11Maslag ya iti uli na ning kaligayan na ning Dios; kikislap yang anting maulagang batu, anting haspe at malino yang anti ing kristal. 12Makapal ya at matas a pader at atin yang labing aduang pasbul a ating bante anghel king balang metung. Makasulat la karing pasbul ding lagyu da ring labing aduang lahi na ning Israel. 13Ating atlung pasbul king dane aslagan, atlu king bandang mauli, atlu king bandang norti, at atlu king bandang albugan. 14Atin yang labing aduang batung pundasyun ing pader na ning siudad, at makasulat la kareti ding lagyu da ring labing aduang apostol na ning Kordero. 15Atin yang tatalnan a gintung paniukad ing anghel a migsalita kanaku ban sukdan ne ing siudad, ding pasbul, at ing pader na. 16Paraparehu ya sukad ing siudad; nung makananu ya kaba, makanyan ya naman kalapad. Sikdan ne ning anghel ing siudad: aduang libu at apat a ralan a kilometru ya ing kaba na at lapad at katas. 17Sikdan nia naman ing pader; aduang dalan at labing anam yang talampakan king katas agpang king paniukad. 18Batu yang haspe ing pader, at megawa ya ing siudad king purung gintu a maslag anting kristal. 19Mipalamutian la karing miyayaliwang mangamal a batu ding pundasyun na ning pader. Haspe ya ing mumuna, safiro ya ing kadua, kalsedonia ya ing katlu, esmeralda ne man ing kapat, at 20onyx ya ing kalima, sardio ya ing kanam, krisolito ya ing kapitu, berilu ya ing kawalu, topasyo ya ing kasiam, krisoprasyo ya ing kapulu, hasinto ya ing kalabing metung, ametista ya ing kalabing adua. 21Perlas la ding labing aduang pasbul; megawa ya ing balang metung king metung mung perlas. Puru yang gintu ing dalan na ning siudad at malino yang anting kristal. 22Ala kung ikit a templo king siudad uling ing Ginung Dios a Mayupayang tutu at ing Kordero ilang peka Templo ra karin. 23E ne kailangan ing aldo o bulan ban aslagan ne ing siudad uling saslag karin ing ligaya na ning Dios at ing Kordero ya ing sulu. 24Lalakad la ding sablang tau king aslag na at karin da idala ding ari na ning yatu ing karelang pibandian. 25E la misara patingapun ding pasbul na uling ala nang bengi karin. 26Idala ra king siudad ing pibandian da at ligaya da ring bansa. 27Oneng e milub karin ing nanumang bage marinat, ing darapat makasumami o kalaraman. Deta mung makasulat a lagyu king libru na ning bie a ingatan na ning Kordero ila mung bukud milub king siudad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\