ROMA 1

1Ibat ya iting sulat kang Pablo, ing talasuyu nang Cristo Jesus at meyaus maging apostol at mepili ban manaral king Mayap a Balita ning Dios. 2Ing Mayap a Balita ya ing malambat na nang pengaku ning Dios king kapamilatan da ring propeta, antimo ing masasabi karing Banal a Kasulatan. 3Iting Mayap a Balita tungkul ya king Anak na, i Jesu-Cristo a Ginu tamu; agpang king pangatau na, mibait ya king lahi nang David; 4agpang king Espiritu na ning katutubu nang kabanalan, mekilala yang mitmung kayupayan bilang Anak ning Dios inyang sinubli yang mie ibat karing mete. 5King kapamilatan na, binie na kanaku ning Dios ing pribilehiung maging apostol ban king lagyu nang Cristo idala la ding sablang bansa king pamaniwala at pamamintu keya. 6Karing mesabing bansa kayabe kayu naman, ikayung atyu Roma a inaus na ning Dios ban miyabe kayu kang Jesu-Cristo. 7Kekayu ngan sablang atyu Roma, kekayung pakamalan na ning Dios at inaus nang maging sarili nang balen: Ibie na sa kekayu ning Dios a Ibpa tamu at ning Ginung Jesu-Cristo ing grasya at kapayapan. 8Muna, king kapamilatan nang Jesu-Cristo, pasalamat ku king Dios para kekayung sabla, uling kabalitan ing kasalpantayanan yu king mabilug a yatu. 9Balu na ning Dios a susuyuan ku king kabilugan na ning pusu ku king pamanaral king Mayap a Balita tungkul king Anak na, king parati da kayung ipanalangin. 10Balang manalangin ku, aduan ku king Dios ing paintulut na kanaku ing makapagbisita ku kekayu ken. 11Tutu kung maung makikit kekayu ba ra kayung dakayanan king grasyang espiritual a makaibie sikanan kekayu. 12Ngaku wari, ba tamung makapisaup-saupan; ikayu asaupan yu ku king kasalpantayanan yu, at aku naman asaupan da kayu king kanaku. 13Kapatad, buri kung abalu yu king mekatapilan na ku migsadiang magbisita kekayu, oneng parating ating babie sagabal kanaku [inya angga ngeni e ku pa mibalaus]. Bisa ku namang makapanagkat kekayu, antimo ing depat ku karing aliwang bansa. 14Uling atin kung katungkulan manaral karing Griego at karing Barbaro, karing megaral at karing mangmang. 15Uli na niti, tutu kung pagnasan ing apanaral ke ing Mayap a Balita kekayu munamang atyu Roma. 16E ke pikakarine ing Mayap a Balita, uling iti ya ing upaya nang magligtas ning Dios karing sablang maniwala, muna karing Judio at antimu rin karing paganu. 17Uling pakilala na ning Mayap a Balita nung makananu nang patawaran ning Dios ing kasalanan ding tau king kapamilatan na ning kasalpantayanan da at iti maging ganap king kapamilatan na naman ning kasalpantayanan da. Antimo ing sasabian na ning kasulatan, “Ing taung mipatawaran king kasalanan king kapamilatan na ning kasalpantayanan na king Dios mie ya king kapamilatan na ning kasalpantayanan.” 18Mipakilalang manibat banua ing milalablab nang mua ning Dios karing sablang pamikasala ra at ing alang kabanalan ding tau a babie sagabal king pangakilala na ning katutuan. 19Parusan na la ning Dios uling malino karela ing malyari dang abalu tungkul king Dios. Ing Dios mismu ya ing pepakilala kaniti karela. 20Manibat na kanitang lelangan ne ning Dios ing yatu, ing miyayaliwa nang kayapan a e mayayakit, ing alang angga nang upaya at kadiosan malino mipakilala king kapamilatan da ring bage a gewa na. Inya ala lang bitasang asangkan! 21Balu re ing Dios, oneng e ra babie itang kagalangan a mangaintulid king Dios at e re pasalamatan. Nune meging alang kabaldugan ing karelang pamagmatulid at meralumdum la ding kaisipan dang e makaintindi. 22Sasabian da king biasa la, oneng mistula lang mangmang. 23Lugal king samban de ing Dios a alang kamatayan, sasamba la karing larawan da ring taung ating kamatayan o ding larawan da ring ayup o ding animal o ding lelangan a gagapang. 24Uli na niti, pepaburen na lang mibabad ning Dios king karinatan na ning pusu ra angga king milako la dangalan. 25Pakilibe ra ing katutuan ning Dios king kalaraman; sasamba la at susuyu karing lelangan na ning Dios lugal king samba la at sumuyu king Miglalang a nuan king kapilan pa man. Amen. 26Uli na ning dapat dang anti kaniti, pepaburen na la ning Dios king marawak dang nasa. Inalilan da ring babai ing natural a pamiyugnayan karing lalaki, at makiugnayan la karing kalupa rang babai. 27Pepainggulut la naman ding lalaki king natural a relasyun da karing babai, at pepalablab da ing manong nang pamitan ning karelang katawan karing kalupa rang lalaki. Darapat lang kanawangan ding lalaki karing kalupa rang lalaki, inya ila mismu tanggapan da ing parusang mangaintulid king karelang e mayap a dapat. 28At uling e la bisang kilala king Dios, pepaburen na la ning Dios king e mayap dang pamisip angga na ketang daraptan da ing e ra sukat daptan. 29Mitmu la king sablang uri ning dewakan, king kasiran, king kasakiman at marawak a ugali; mitmu lang kapangaririan, pamakamate, pamipate, kapamiraitnan, at kapanyiran kalupang tau. Meging maburi la king indredus, 30king pamanyirang puri; kesaman de ing Dios, meging ala lang galang karing aliwa, mapagmatas, mayabang; e la patugut mimisip dewakan; mapaglaban la karing karelang pengari; 31ala lang konsiensia, taksil la, alang pusu, at alang lunus karing kalupa rang tau. 32Balu ra ing sasabian na ning kautusan na ning Dios king ding taung makanyan kailangan lang mate. Makanyan man, e pa makagyu ing daraptan da la deting bage, nune pamayapan da la pa ding aliwang darapat kareti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\