ROMA 16

1Panabilin keng mayap kekayu ing kapatad tamung i Febe, ing diakonisa king iglesia karin Cencrea. 2Tanggapan ye sa king lagyu na ning Ginu antimo ing karampatan dang daraptan ding pinili na ning Dios, at ibie yu sana keya ing nanumang kasaupan a malyaring kailangan na kekayu; uling ya mismu meging mapaniaup ya karing dakal a tau at kanaku. 3Kukomustan ku la di Priscila at Aquila a ketambayan ku king kasuyuan kang Cristo Jesus. 4Mibili king panganib ing bie ra alang-alang kanaku. Maragul ku utang a lub karela at e mu aku, nune pati na ding sablang iglesia da ring paganu. 5Ikomusta yu ku naman king iglesiang mipupulung king bale ra. Komusta ya naman ing pakamalan kung kakaluguran a Efeneto, ing minunang diling meniwala kang Cristo king probinsia na ning Asia. 6Komusta ya naman i Maria a megobrang alang patugut para kekayu. 7Komusta la naman ding kalupa kung Judio, di Andronico at Junias a keyabe ku king sukulan; pikabaluan la karing apostol at minuna la pang meging Cristianu kesa kanaku. 8Komusta ya naman i Ampliato, ing pakamalan kung kakaluguran at kapatad king Ginu. 9Komusta ya i Urbano, ing keyabe-abe ku king kasuyuan kang Cristo, antimu rin, i Estaquis a pakamalan kung kakaluguran. 10Komusta ya naman i Apeles a mesubuk na katapatan kang Cristo. Komusta mu rin karing katubale na ning pamilya nang Aristobulo. 11Kukomustan kia naman i Herodion, ing kalupa kung Judio at karing kapatad kang Cristo king pamilya nang Narciso. 12Ipayabut ku naman ing komusta ku kari Trifena at Trifosa a megobrang alang patugut king kasuyuan king Ginu, at kang Persis a tutu kung pakamalan at tutung dakal a pegobrahan para king Ginu. 13Ikomusta yu ku kang Rufo, ing alang kasimparang talapagobra king kasuyuan para king Ginu, at kang ima na a parating tinanggap kanaku antimong anak nang tune. 14Ikomusta yu ku kang Asincrito, kari Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas at karing sablang aliwa pang kapatad kang Cristo a kayabe ra. 15Komusta la di Filologo at Julia, i Nereo at ding kapatad nang babai, i Olimpas at ding sablang kayabe rang pinili na ning Dios. 16Mipapanatu kayu king metung at metung king mitmung lugud. Pakomusta da kayu naman ding sablang iglesia nang Cristo. 17Ausan da kayu ngan kapanamdaman, ikayung kapatad ku: mingat kayu karetang makapasaring pamisagsagan at makagutgut king kasalpantayanan da ring tau, at sasalangsang king turung tinggap yu; mangilag kayu karela. 18Uling ding darapat king anti kareting bage e re susuyuan i Cristo a Ginu tamu, nune ding sarili dang atian ilang karelang susuyuan. King masanting at makawili dang pamagsalita lilinlangan da la ring taung alang balu. 19Kabalitan karing sabla ing kekayung katapatan king Mayap a Balita, at iti ya ing sangkan nung inya panatag ku lub tungkul kekayu. Buri ku sa ing maging matalino kayu ketang mayap, oneng alang balu ketang e mayap. 20Ing Dios a panibatan na ning kapayapan, malapit na neng palupig kekayu i Satanas. Ing grasya na ning Ginu tamung Jesu-Cristo manatili kekayu. 21I Timoteo, ing kayabe kung talapagobra, ipayabut na kekayu ing komusta na; antimu rin ding kalupa kung Judiong di Lucio, Jason at i Sosipatro. 22Aku, i Tercio a sinulat kaniti, ipayabut ku naman kekayu ing kanakung komusta bilang kapatad yu kang Cristo. 23Kukomustan na kayu namang Gayo, ing makibandi king bale nung nu ku makipanuknangan at pipupulungan na naman ning iglesia; i Erasto a tesoreru na ning siudad at ing kapatad tamung i Quarto pakomusta da kayu naman. [ 24Ing grasya na ning Ginu tamung Jesu-Cristo manatili kekayu ngan. Amen.] 25Purian ta ya ing Dios a ating upayang munie king sikanan a kailangan yu ba kayung makapibiebie king kekayung kasalpantayanan, agpang king Mayap a Balita a ipanaral ku, ing Mayap a Balita tungkul kang Jesu-Cristo at agpang king pangapakilala na ning katutuan a milihim king malambat a panaun a milabas! 26Ngeni, ing katutuan a ita mibulalag na king masala king kapamilatan da ring kasulatan ding propeta, at king kautusan na ning Dios a alang angga, mipabalu karing sablang bansa ban ding sabla maniwala la at mamintu. 27King bukud mung Dios a makibalu king sabla, miyabie ing ligaya king kapamilatan nang Jesu-Cristo angga na king kapilan pa man! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\