ROMA 3

1Inya nanu ing igitan na ning Judio king paganu? Nanu ing ulaga ning pangasirkunsisyun? 2Dakal a tutu! Mumunang dili, karing Judio na peniwala ning Dios ing amanu na. 3O nu mong ding aliwa karela e la meging tapat king Dios? E na buring sabian niti king e ne maging tapat ing Dios king pengaku na! 4Kapilan man e malyari iti! Manatili yang tapat ing Dios agyang maglaram la ding sablang tau, antimo ing masasabi king kasulatan, “Kailangan kang mayakit matulid king kekang sasabian; sukat kang magtagumpe potang mibili ka king kapagsubukan.” 5Ngeni nung uli na ning kekatamung e ustung dapat mipakilala ing makatuliran nang dapat ning Dios, nanu ing asabi tamu? Asabi tamu kaya king ala yang hustisia ing Dios uling paparusan na katamo? (Makanyan lang mangatuliran deng tau.) 6Kapilan man e tamu asabi ita! Nung e ya makatuliran ing Dios, makananu neng ayatulan ing yatu? 7Oneng ngeni nung king kanakung pamaglaram lalu namang mipakilala ing katutuan na ning Dios king ikaligaya na, obat sukat ku pang miyatulan antimong makasalanan? 8Nung makanyan, obat e tamu pa sabian, “Tara, dapat tamung e mayap ban dakal ing mayap”? Makanyan kanu ing tuturu mi ngarang manyira kekami ding aliwang tau! Miparusan la deti antimo ing karampatan karela. 9Ngeni, itamu kayang Judio aigitan ta la ding paganu? Bitasang ali! Pepakilala ku na king ding Judio at ding paganu paraparehu la ngang atyu lalam nang upaya ning kasalanan. 10Antimo ing sasabian ning Kasulatan: “Alang taung banal, ala metung man; 11alang makakilala ni alang manintun king Dios. 12Pepainggulut la ding sablang tau king Dios; magkamali la ngan; alang darapat mayap, ala metung man. 13Mengari la ding asbuk da king pantiun a makabuklat; mamagus karing dila ra ing kalaraman, ding labi ra kamandagan lang anti ding karing ubingan; 14puru panagkas at peitan ing karelang sasabian. 15Ala lang kapikakunuan makapanasakit at makamate; 16king balang delanan da, milalakuan lang kasiran at kasakitan. 17Lubus na lang milisia king dalan ning kapayapan, 18ni ing Dios e re bitasang balung pitakutan.” 19Ngeni balu tamu king ing nanumang makalaman king Kautusan mangaintulid karing sasakupan na ning Kautusan ban ala lang dalan maniangkan ding sabla, at ban ing meto (metung a yatu) yatu mipailalam ya king kayatulan na ning Dios. 20Uling alang taung mipatawaran a kasalanan king arapan na ning Dios king kapamilatan na ning pamanupad na king Kautusan; ing parasan na ning Kautusan ya ing mipakilala king mikasala ya ing tau. 21Oneng ngeni mipakilala na ing paralan a gagamitan na ning Dios ba na lang ilapit keya ding tau at iting paralan makayaliwa ya king Kautusan agyang minie yang patutu ing Kautusan ampon ding propeta tungkul kaniti. 22Lalapit na la ning Dios ding tau king sarili na king kapamilatan na ning kasalpantayanan da kang Jesu-Cristo. Daraptan na iti ning Dios karing sablang taung sasalpantaya kang Cristo. Paraparehu la ngan 23ding sablang tau uling mikasala la ngan, at mirayu la king Dios a Talapagligtas da. 24Oneng king grasya a matula nang binie ning Dios, i Cristo gewa na la ngan malaya ding tau at king kapamilatan nang Cristo Jesus, ding sabla ikua ra ngan milapit king Dios. 25Telaga ne ning Dios bilang ain a kapamayaran ban king pamipatulu na king daya na mipatawaran la kasalanan ding tau king kapamilatan na ning pamanialpantaya ra keya. Depat na ning Dios iti ban ipakilala na ing kabanalan na. Kanitang minuna pibabata na la at e na la pinsinan ding kasalanan da ring tau; 26oneng ngening kasalukuyan, papansinan na la ding kasalanan da ring tau ba nang pakilala ing kabanalan na. Makanyan nang papakit ning Dios king banal ya, at mipatawaran ya kasalanan ing balang tau king pamanialpantaya na kang Jesus. 27Inya nanu mo ing malyari tamung ipagparangalan? Ala! At baket pin makanyan? Uli na ning mamintu tamu king Kautusan? Ali, nune ba tamung salpantaya. 28Uling paniwalan tamu king pawalan neng kasalanan ning Dios ing tau king kapamilatan na ning kasalpantayanan, at e king pamanupad na king yuyutus na ning Kautusan. 29Pota galang naman ing Dios para karing Judio ya mo? E ria naman kaya Dios ding paganu? Wa, Dios dia naman ding paganu, 30uling metung ya mu ing Dios. At ilapit na la king sarili na ding Judio king kapamilatan na ning kasalpantayanan da, at makanyan munaman ing daptan na karing paganu. 31Nung makanyan malyari ta ne kayang payalan ulaga ing Kautusan uli na ning kasalpantayanan a ite? Ali! E makanyan! Nune tutuparan ta ya ing Kautusan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\