ROMA 9

1Sasabian ku ing katutuan; talatuki na kung Cristo at e ku maglaram. Ing sarili kung konsiensia a pamahalan na ning Banal a Espiritu, patutuan na king e ku maglaram. 2Ing buri kung sabian ya ini: tutu kung pagkalungkutan at alang kalupa ing kaplas ning pusu ku 3para karing kapatad ku a kanakung sariling laman at daya. Maniaman ku lub tanggapan ing miparusan at mikawani ku kang Cristo, nung iti ya ing makasaup karela. 4Ila ding taung pinili na ning Dios; inampun na la bilang sariling anak na at pepabalu na karela ing kaligayan na; tinatag na la ding kasunduan kayabe ra at binie ne karela ing Kautusan; atyu karela ing tune kapanyamban; tinggap da ing dakal nang pengaku ning Dios; 5ila ding meging lahi ding pikabaluan a Hebreong penibatan da, at ing Cristo, king pangatau na, ibat ya king karelang lahi. Mipuri yang alang kapupusan ing Dios a mag-ari king sabla-sabla! Amen. 6E ku sasabian king mebigu ing pangaku na ning Dios; uling e ding sablang memalen na ning Israel tau lang pinili na ning Dios 7ni e la ngan anak na ning Dios ding lahi nang Abraham. Ngana ning Dios kang Abraham, “Ding lahi nang Isaac ilang maging lahi mu.” 8Ing buri nang sabian niti king ding anak a mibait ketang natural a paralan e na la anak ning Dios; nune ding anak a mibait bilang bunga na ning pangaku ning Dios ila ding makilalang tune lahi. 9Uling ing pangaku na ning Dios anti kanini: “King karampatan a panaun magbalik ku at mikayanak neng lalaki i Sarah.” 10Oneng e mu ita, uling parehu la tata ding adua nang anak a lalaking Rebeca, i Isaac a penibatan tamu. 11Ban ing pangapili na ning metung kareting adua lubus neng maging bunga ning sarili nang parasan ning Dios, sinabi na ning Dios kang Rebeca, “Ing koya karing aduang den ya ing sumuyu king wali.” Sinabi na iti bayu la pa mibait; bayu la mekagawang nanumang mayap o e mayap. Inya makayagpang ya ing pamamili na ning Dios ketang pamaniaus na at e ketang nanumang depat da. 13Ngana ning kasulatan, “Liguran ke i Jacob, oneng pikasaman ke i Esau.” 14Nanu ing asabi tamu tungkul kaniti? King mangabiran ya ing Dios? Ali ya! 15Uling sinabi na kang Moises, “Dinan keng lunus itang buri kung dinan, at lunusan ke itang buri kung lunusan.” 16Inya e makatalakad ketang buri na o daraptan na ning tau, nune bukud mu king lunus na ning Dios. 17Uling nganang migsalita ning kasulatan king ari ning Ehipto, “Gewa da kang ari ba da kang kasangkapanan king pamipakilala ku king kanakung upaya, at king pangahayag na ning kanakung lagyu king mabilug a yatu.” 18Inya dinan neng lunus ning Dios itang buri nang dinan at pasiasan ne buntuk itang buri na. 19Malyaring ikutang na ning metung kekayu, “Nung makanyan pala, obat pamarsalanan ne ning Dios ing tau? Ninu wari ing makatutul king kaburian na ning Dios?” 20Ninu mo ika, kakaluguran, para magsalita kang makanyan king Dios? Ing metung a lulanan a megawa king pila e na kukutang king taung ginawa keya, “Obat makanyan mu kung gewa?” 21E wari ing taung gagawang lulanan atin yang upayang gumamit king pila agpang ketang buri na at gawang aduang lulanan king metung mung tumpuk a pila; ing metung magamit ya king espesyal a okasyun at ing metung naman para king karaniwan a pamangamit? 22Makanyan munaman ing malyari tamung asabi tungkul king dapat na ning Dios. Birian nang ipakilala ing milalablab nang mua at ipakilala ing upaya na. Makanyan man maragul ing kapibabatan na karetang mangaintulid king milalablab nang mua, detang makasadia nang magisan. 23Buri na namang ipakilala ing maragul nang kaligayan a mitugtug kekatamu a buri nang mirarasnan king lunus na, kekatamung sidia nang tanggap king kaligayan na. 24Uling itamu ding inaus na; e mu ding ibat karing Judio nune ding ibat karing paganu munaman. 25At iti ya ing sasabian na king libru ning Hosea, “Ding taung sadiang e kaku, ausan ku lang ‘Balen Ku.’ Ing bansang sadiang e ku kaluguran, ausan keng ‘Ing kakung Pakamalan.’ 26At king kabud lugal nung nu ra dimdam, ‘Aliwa ikayu ing kakung balen,’ karin la mayaus anak ning Dios a mabie.” 27At migsalita ya i Isaias tungkul king Israel. Ngana, “Agyang pang kasing dakal na la ning balas king pasigan ding memalen ning Israel, ditak la mu karela ding miligtas; 28uling mabilis at mabagsik ing atulan ne ning Ginu ing kabilugan a yatu.” 29Kalupa na nitang sinabi na namang Isaias kanitang minuna, “Nung ing Ginung Mayupayang tutu e na katamu likuananan lahi, mekad meging anti tamu king Sodoma; mekad meging kalupa na katamu ning Gomorra.” 30Nanu ing sabian tamu? Ding paganu a e naman magkapilit milapit king Dios ila kabud ding pepatawaran na king kapamilatan na ning kasalpantayanan, 31samantalang e re atuklasan ding taung pinili na ning Dios a manintun kautusan a malyaring makapilapit karela king Dios. 32Nanu ing meging sangkan? E la menalig king kasalpantayanan, nune ketang sariling dapat da. Mitisud la king “batung makatisud” 33a amanuan na ning kasulatan, “Lawan yu, ibili ke king Zion ing metung a batu a makatisud karing tau; metung yang batung makaragsa karela, oneng ing ninumang maniwala keya e ya mabigu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\