TITO 1

1Ibat ya iting sulat kang Pablo, ing metung karing talasuyu na ning Dios at apostol nang Jesu-Cristo. Mepili ku at mituburan sumaup king kasalpantayanan da ring taung pinili na ning Dios, at tairan la king katutuan a tuturu na ning kekatamung relihiun 2a makatalakad king pamanaya king bie alang angga. E ya malyaring maglaram ing Dios; pengaku na kekatamu iting bie kanita pang bayu ya megumpisa ing meto (metung) ketawan. 3King panaun a karapatdapat pepakilala na iti king amanung pepayabut na. Iti mipaniwala kanaku at ya ing ipanaral ku agpang king kautusan na ning Dios a kekatamung Talapagligtas. 4Susulat ku iti kang Tito, ing anak kung tune king kasalpantayanan a kekaming pisanmetungan. Ing grasya at kapayapan ibie na sa keka ning Dios a Ibpa tamu at ning kekatamung Talapagligtas, i Cristo Jesus. 5Likuan da ka Creta ban samasnan mu la ding bage kailangan pang ibayu at ban tuldung makatuang talapangasiwa king iglesia na ning balang balen antimo ing penabilin ku keka. 6Ing balang makatuang talapangasiwa sukat ing ala yang kapintasan: metung ya asawa at kailangan king talasalpantaya la ding anak na, at e la kabalitan king nanumang kesiasan buntuk at pamaglaban. 7Uling ing makatuang talapangasiwa ya ing manibala king iglesia bilang pekakatawan na ning Dios. Kailangan ing ala yang kapintasan; kailangan munaman ing e ya manabusu o agad mikakapali buntuk; e ya lasenggu o tampalasan o kaya sakim king pibandian. 8Biasa ya sanang maki parang tau at malugud king mayap. Biasa yang mamigil king sarili, marangal ya pamibiebie, banal at disiplinadu ya. 9Sukat yang manatiling matatag king e mamaliwang kalamnan na ning mipanaral a amanu ban apaniwalan ya maging king pamanuru karing aliwa king tune doktrina, maging king pamakidebate karing kalaban a mituturung maling doktrina. 10Uling dakal la ding alang disiplina a linto karing mekonberting Judio. Lilinlangan da la ring aliwa at kamulangan ing pamaniaptan da. 11Kailangan lang sugpuan uling guguluan da la ring kabilugan a pamilya king pamanuru da king bage a e ra sukat ituru. Ing bukud mung buri da ya ing manakitan lang salapi at iti tutung makarine. 12Metung yang tau Creta mismu, ing metung karing sarili dang propeta, ing sinabi: “Parati lang maglaram ding tau Creta; kaugali lang animal, matamad la, at matako.” 13At katutuan ing sinabi na. Uli na niti, sabianan mu lang mataram ban mika matibe lang kasalpantayanan 14at tuknang na lang maniwala karing pikatsa da ring Judio, at karing kautusan a menibatan karing taung e bisang tanggap king katutuan. 15Malinis ing sabla para karetang ating malinis a pilubluban; oneng para karing marinat a isip at alang kasalpantayanan ing sabla marinat, uling marinat la ding karelang kaisipan at konsiensia. 16Sasabian da king balu re ing Dios, oneng palaraman na la ning dapat da. Tau lang pikakasaman at mapaglaban, inya e mu la ayasahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\