TITO 2

1Oneng ika sukat mung ituru ing panugaling aduan na ning mayap a doktrina. 2Panabilinan mu la ding makatuang lalaki king e la maglasing, maging marangal la, at biasang mamigil king sarili, matatag king karelang pamanialpantaya, malugud, at mapibabata. 3Antimu rin, panabilinan mu la ding makatuang babai ing manugali lang antimong babaing mabibie king kabanalan antimo ing sukat karela. E la mapanyirang puri at e magbisyu king alak. Sukat dang ituru ing mayap 4ban ayaralan da la ring kayanakan a babai at luguran da la ring karelang sarasariling asawa at anak; 5biasang mamigil king sarili ra at malinis a pamibiebie, at maging mayap a mibalebale ampon biasang manusig karing karelang asawa. Ninuman kanita alang makapagsalita laban king amanung manibatan king Dios. 6Makanyan mu la namang aralan ding kayanakan a lalaki king pamamigil king karelang sarili. 7Ika mismu, king sablang bage, sukat kang pakit alimbawa king pamaniapat mayap. Maging tapat ka sa at laus a lub king kekang tuturu. 8Mamili kang amanu king kekang pamagsalita ban e na ka apintas ning ninuman; kanita mangapakarine la ding kekang kalaban uling ala lang asabing e mayap tungkul kekatamu. 9Sukat lang mamintu ding ipus karing karelang panginuan at panusigan da la king sablang bage. E la mapamakibat karela 10ni e da la panakawanan. Nune, ipakit dang parati king apagkatiwalan la, at tapat ban king sablang dapat da arinan dang dangal ing aral tungkul king Dios a Talapagligtas tamu. 11Uling pepakilala na ning Dios ing grasya na para king ikaligtas da ring sablang tau. 12Ing grasya na ya ing turu kekatamu ban lakuan tamu ing e mayap a pamibiebie at ing agkat na ning yatu. Uli na niti, mabibie tamung biasang mamigil king sarili, mitmung dangalan at kabanalan king yatu 13kabang panenayan ta ya itang maligayang Aldo. Ita ing Aldo a pakit yang mitmung kaligayan ing Dios at Talapagligtas tamung i Jesu-Cristo. 14Binie na ing sarili na para kekatamu ba na katamung sagipan king sablang e mayap at gawan na katamung bansang bandi nang sarili, malinis at makatalaga king pamaniapat mayap. 15Ituru mu iting sabla at gamitan mu ing ganap mung kayupayan kabang agkatan mu la at sasabianan ding makiramdam keka. E mu paburen ing lawan na kang mababa ning ninuman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\