RELLIR 11

1A re apostol me tirkel kuk bebil er a ruumerang el ngar a Judea el rokir a rirenges el kmo a re Chisentael a dirrek el mla mor tir a tekingel a Dios. 2Me ser a le bor a Jerusalem a Petrus, e tirkel mle sorir a le bor a botk a re Chisentael a ulelterturek er ngii el kmo, 3“Kau a mlo kiei er a blirir a re diak le blotk el Chisentael, e dirrek el ulemengur el obengterir!” 4Itia e a Petrus a mocha er a kot el uchul e ouchais er tir er a chisel ngiil tekoi el rokir, me ng dilu el kmo, 5“Ng mlar ngii a ues el kilsang er ser a kululuuch el ngar a beluu er a Jopa. Ak milsa ua tal klou el sits el klebikl a ikel eual bkul el mloimoim er a eanged el mer bita er ngak. 6Ak mlo ungil mesa chelsel mak miles a mekedung ma tebelik el charm er a beluu, ma charm er a ralm ma daob, ma suebek el charm. 7E sola e rirengesii a ngor el dmu er ngak el kmo, ‘Petrus, bekiis el omekoad e mongang!’ 8Ngdi ngak a dilu el kmo, ‘Ng kmal diak e Rubang! Ng dirkak knguu a tal ngerang el belsachel el diak le klikiid ma lechub e ng mlukidokel el kall el mer a ngerek.’ 9Me ngiil ngor a mlar a eanged el lmuut el melekoi el kmo, A ikel bla ledu Dios el kmo ng klikiid, lak momdasu el kmo ng diak le klikiid.’ 10Tia mle edel le ua isei e sola e mlengai el rokir el mor a eanged. 11Iseikid e a re tedel chad el mlar a Sesarea e modurech el mer ngak a mlei er sel blai el kkiliei er ngii. 12E a Chedaol Reng a dilu er ngak el kmo, ‘Lak momai er a rengum, e mobengterir el merael.’ Tirkal telolem el oumerang el mlar a Jopa a ulebengkek el mor a Sesarea, maki rokui el mlor a blil a Kornelius. 13Ma Kornelius a uluuchais er kemam er a lesa anghel el dechor er a blil e ledu er ngii el kmo, ‘Moderchii a chad el mor a Jopa el mo nguu a tal chad el Simon Petrus a ngklel. 14Ingii a mo dmu er kau a tekoi el bo moeak ngii e kau ma telungalek er kau el rokir a mo suobel.’ 15Me ser a kumuchel el mengedecheduch e a Chedaol Reng a mle metengel er tir el di ua ser a le mer kid er a kot el uchul. 16Isei e ak mlo lmatk a tekingel a Rubak er a ledu el kmo, A Johanes a melecholb el olab a ralm, e ngdi kemiu a mo metecholb er a Chedaol Reng.’ 17Me ng bleketakl el kmo a Dios a milsterir a re Chisentael a Chedaol Reng el di ua ikid er ser a bo doumerang er a Rubak el Jesus Kristus, ma le ua isei, e ngak ak techang mak melasem el merrob er a Dios!” 18Me ser a le renges a ikang e ng mlo diak a ngeral ledung e mocha oldanges er a Dios el kmo, “A Dios a dirrek el mla mesterir a re Chisentael a techall el obult er a kngterir e mo suobel!” 19A re bebil er a ruumerang el ulebriid er odechelakl er ser a le mad a Stefanus a mlo mekelekelii a Fenisia, ma Siprus, ma Antiok el ouchais er a Ebangkelio el di mlor a re chad er a Judea e merekong. 20Ngdi re kuk bebil er a ruumerang el chad er a Siprus ma Kirene a mlor a Antiok el omerk er a Ebangkelio el mor a re Chisentael; te silbedeterir er ngii el Ungil Chais el kirel a Rubak el Jesus. 21A klisichel a Rubak a ulebengterir me te betok el chad a mlo oumerang e ulebult el mor a Rubak. 22A chisir a mlor a Jerusalem ma Barnabas a lulderchii el mor a Antiok. 23Me ser a le bong, e ng mlo medengei el kmo a Rubak a mla omekngeltengat er a re chad er isei, me ng mlo dmeu a rengul e millisiich a rengrir el rokui me bo le meral blak a rengrir el oltirakl er a Rubak. 24A Barnabas a mle ungil chad el cheltikaik er a Chedaol Reng e mle mesisiich el oumerang, me ng mlo uchul e a re betok el chad a mlo oumera er a Rubak. 25A Barnabas a mlor a Tarsus el mo osiik er a Saulus; 26me ser a le betik er ngii, e ng ngiluu el mor a Antiok me ng mle tal rak el tir el terung a ulebengterir a re chad el kldibel er a Ikelesia e olisechakl er a klou el seked. A ruumerang er a Jesus a mle kot el lomekedong er tir er a Antiok el kmo Kristiano. 27Ng bekord el osisiu el taem e a re bebil profet a mlar a Jerusalem el mor a Antiok. 28Ma tar tir el Akabus a ngklel a mlo dechor e uleak a klisichel a Chedaol Reng e ulemlaoch el kmo a meringel el bosech a mochur ngii er a beluulchad el rokir. (Tia mlor ngii er ser a lorreder a Klaudius.) 29Ma ruumerang er a Jesus a tilbir el kmo te mo remuul a uldureklir el oltirakl a ikel sebechel a derta er tir e odurokl el mo olengeseu er tirkel oumerang el kiliei er a Judea. 30Me te chiludel ngiil udoud e uldurokl er a Barnabas ma Saulus el mor a re mechuodel er a Ikelesia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\