RELLIR 15

1A re bebil el chad a mlar a Judea el mor a Antiok e mocha olisechakl er a ruumerang el kmo, “Ng diak el sebechiu el suobel a lak mo botk el oltirakl a Llach er a Moses.” 2Ma Paulus ma Barnabas a mlo meringel el mengaititekangel er tir el kirel ngiil tekoi, me ng miltib el kmo a Paulus ma Barnabas ma re bebil er a re chad er a Antiok a kirir el mor a Jerusalem me te meseterir a re apostol ma re mechuodel el kirel tial tekoi. 3Ma Ikelesia er a Antiok a uldercheterir el mong, me te mirrael el okiu a Fenisia ma Samaria, e uluuchais a chisir a re Chisentael el mla obult el mor a Dios. A rokui el oumerang a kmal mlo dmeu a rengrir er ngiil chais. 4Ser a le bor a Jerusalem, e a Ikelesia, ma re apostol, ma re mechuodel a uluetkeu er tir, me tuluuchais er tir a ikel rokui el le riruul a Dios el oeak tir. 5Ma re bebil er a ruumerang el chedal a cheldebechel er a re Farisi a mlo dechor e dmu el kmo, “A re Chisentael a kirir el obotk, e kede dmu er tir me te mo oltirakl a Llach er a Moses.” 6Ma re apostol ma re mechuodel a mlo kldibel el mesaod er ngiil tekoi. 7Te mle kemanget el kaititekangel e sola e a Petrus a mocha dechor e dmu el kmo, “Rudam er ngak, kom medengei el kmo ng meketeketang er a le ngiltak a Dios er a delongeliu el mo olisechakl er a re Chisentael a tekoi er a Ebangkelio me bo le sebechir el rongesii e bo loumerang. 8Ma Dios, el ngii a medengei a uldesuir a re bek el chad, a ulechotii el ungil er a rengul a re Chisentael me ng milsterir a Chedaol Reng, el di ua ser a le beskid. 9Ng dimlak loruul er a klekakerous er kid me tir; ng uluusubes a kngterir ele uchul e tir el mlo oumerang. 10A le ua isei, e ng ngera me chelechang e ng somiu el melasem er a Dios me kom omatk er a ruumerang er a tar a oberaod el chelungel el dimlak el sebechir a rucheled el cholngii me kid me ng diak el sebeched? 11Ng diak le ua isei! Kid oumerang el kmo kede mo suobel el okiu a krasia er a Rubak el Jesus, me tir me te ua isei.” 12A kldibel el rokir a di mlo chelellakl er a lorrenges er a Barnabas ma Paulus el ouchais a ikel rokui el ongasireng ma meklou el tekoi el le riruul a Dios er a delongelir a re Chisentael el okiu tir. 13Me ser a bo le merek el mengedecheduch, e a Jakobus a dula el kmo, “Rudam er ngak, ka morrenges er ngak! 14A Simon a mla smodii a blekerdelel a Dios er a le kot el ochotii a ulekerreuil el kirir a re Chisentael er a le ngititerir a re bebil er tir el mo chedal. 15Tia kmal otaut a tekingir a re profet. A Chedaol Llechukl a kmo, 16A Rubak a melekoi el kmo, ak mo lmuut el mei er uriul er tiang, e olutii a rengedel a David. Ak lmuut el mo toketek a ikel ulengkangk er ngii e lmuut el smisiich. 17Isei e a rokui el chad a mo osiik er ngak, ma rokui el Chisentael el bla kumekedong er tir el mo chedak. 18Ng ua isei a tekingel a Rubak, el ngii a ulechotii tiang er a ngar a mong.’ 19“Me tiakid a uldesuek el kmo, ng diak douedikel er tirkel Chisentael el obult el mor a Dios. 20Ng bai di kired el luchesii a tar a babier el mo subedeterir el kmo ng diak longang a ngii di le kall el mlodars el mor a bleob el chelid ele ng diak le klikiid; e diak le bor a deleboes; ma diak longang a ulebeng a telil el charm, el ka longa rasech. 21Ele Llach er a Moses a meketeketal longuiu er a blil ongdibel er a bek el Ulengull el Sils, ma tekingel a lolisechakl er a bek el beluu.” 22Ma re apostol ma re mechuodel a dilak tir ma Ikelesia el rokir e tibir el mo melilt er a re bebil er a re chederir e oldurech er tir el mor a Antiok el obengkel a Paulus ma Barnabas. Te ngililteterir a re terul chetengakl el chad er a delongelir a ruumerang, el Judas el Barsabas a tar a ngklel ma Silas, 23e uldercheterir el oba babier el ngar ngii a ikal tekoi el kmo: “Kemam el odam er kemiu el apostol, ma re mechuodel a mesumech a yorosku el ekor kemiu a rokui el odam er kemam el Chisentael el kiei er a Antiok, ma Siria, ma Silisia. 24Aki mla remenges el kmo ng ngar ngii a re bebil er kemam el mla ekong me touedikel er kemiu e melemall a rengmiu el tekoi el lolekoi a uchul, e ngdi tirkal chad a dimlak kim oldurech er tir. 25Seikid e aki mlo kldibel e rokui el mlo ta uldesuam e melilt er a re bebil er a re chad e odercheterir el ekor kemiu. Tekong el obengkel a betik er a rengmam el Barnabas ma Paulus, 26el kmal mlo blak a rengrir me kilo te mad el kirel a urerel a Rubak er kid el Jesus Kristus. 27Aki oldurech er a Judas ma Silas me teko ouchais er kemiu a ikal tekoi el kimoluches. 28Ng di mle ungilbesul er kemam ma Chedaol Reng a lak kim omekcharm er kemiu el mo oltirakl a lmuut el bebil er a tekoi me ng di ikal meklou a belkul el tekoi el kmo, 29lak monga kall el mlodars el mor a bleob el chelid, e lak monga rasech, e lak monga charm el ulebeng a telil, e lak bor a deleboes. A lsekum kom mo omekiai a ikang e ng ungiabesul. Di le bor itiang e de kasmesumech.” 30Me tirkel mlodurech a mlor a Antiok, me te milengudel er a rokui el oumerang e milsterir ngiil babier. 31Ma re chad er a le chieuii, e ng mlo dmeu a rengrir er a ikal tekoi el millisiich a rengrir. 32A Judas ma Silas a mle profet me ng mle meketeket el longedecheduch er tir el omeklatk er tir e melisiich a rengrir. 33Te mlar sei el telkib e sola e a ruumerang a mlar a budech e sumesmecheterir me te lmuut el merael el mor a ruleldurech er tir. 34(Ngdi Silas a dimlak lorael ele ng mlo soal el kiei.) 35A Paulus ma Barnabas a mlar a Antiok el telkib, me tulebengterir a re betok el chad el olisechakl e omerk a tekingel a Rubak. 36Ng dimlak el sal mo meketeket e a Paulus a millekoi er a Barnabas el kmo, “De luut el merael el mo oldingel er a rudam er kid er a ikel bek el beluu el dullisechakl er ngii a tekingel a Rubak, me bo dodengei el kmo te ua ngerang.” 37A Barnabas a mle soal el nguu a Johanes Markus me lobengterir, 38ngdi Paulus a dimlak lomdasu el kmo ng ungil a lolai er ngii, ele ng dimlak le kiei el obengterir el mo lmuut er a ulebengelel a urerir, ng bai chilititerir er a Pamfilia e lmuut el mo remei. 39Ng mlor ngii a meringel klaititekangel er a delongelir me tulebii ma Barnabas a nguu a Markus e omekall el mor a Siprus, 40e a Paulus a ngiltii a Silas el mo obengkel el merael. A ruumerang a ulelterekokl er tir er a krasia er a Rubak. 41Ng mirrael ngii ma Silas el mor a Siria ma Silisia el melisiich a ikel Ikelesia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\