JOHANES 6

1Uriul er itiang e a Jesus a mlo imuul er a bital Daob er a Galilea, el dirrek el lomekedong er ngii el kmo Daob er a Tiberias. 2A klou el seked a uleltirakl er ngii ele te miles a mengasireng el tekoi el le riruul el omekungil er a re smecher. 3Ma Jesus a mlo ngmasech er a bukl e mlo dengchokl el obengterir a rubengkel. 4Seikid e ng kmeda belsechel a Chedaol Sils er a Baskua. 5A Jesus a ulemerk er osengel e milsa klou el seked el merael el mer ngii, me ng uleker er a Filip el kmo, “Ngar ker a sebeched el mo omechar a kall er ngii el mo omeka er tirkal rokui el chad?” 6(Tia lullekoi er ngii el di mengarm er a Filip; e ngdi ngii a mle medengei a ikel bo loruul.) 7Ma Filip a dilu el kmo, “Ng kuk mo betok er 200 el udoud el silber a bo dengai el mechar a blauang, e te di mo ngar a dertelkib.” 8Ma kuk tar a rubengkel, el Andreas el tar a Simon Petrus, a dilu el kmo, 9“Ng ngar ngii a buik el ngar tiang el olab a kleim el blauang ma erul ngikel. Ngdi ikei a kmal ngesonges er tirkal rokui el chad.” 10Ma Jesus a dula er tir el kmo, “Mdu er a re chad me bo le dengchokl.” Ng mle betok a chudel er isei ma rokui el chad a mlo dengchokl. Ng mlar ngii a bekord el 5,000 el sechal. 11Ma Jesus a ngilai ngii el blauang, e mirreng a sulel a Dios, e ng merous el mor a re chad el dilengchokl. Ng dirrek el mle ua ise ngikel, me te rokui el milengang el mor a ikel sorir. 12Ser a le medngesa el rokui, e ng dilu er a rubengkel el kmo, “Mchudel a der; ng diak a di telkib el de chitii.” 13Me te chiludel el rokui e milekeek a truich ma erul sualo el derengel a ikel kleim el blauang el lulenga re chad. 14Ma re chad er a lesa tial mengasireng el tekoi el le rirellii a Jesus, e te dilu el kmo, “Ng ulterekokl el ngkaikid ngii el Profet el mle kirel el mei er a beluulchad!” 15E a Jesus a mlo medengei el kmo te mochu orreked er ngii e orrimel er ngii el mo king; me ng liluut el ngoseklii e mlo ngmasech er a bukl el di mle ngii el tang. 16Ma bocha le kebesengei e a rubengkel a Jesus a mlo metengel er a daob, 17e doiderekl er a bos, e mo imuul er a daob el mirrael el bedul a Kapernaum. Ng mlo milkolk e a Jesus a dirrek el dirkak le bong. 18E sola e mlor ngii a mesisiich el eolt el milechereuii a daob. 19A rubengkel a Jesus a mileius el bekord edei ma lechub e ng eual mael, e mesa Jesus el merael er bebul a daob, e olekeed el mor ngii el bos, me te kmal mlo medakt. 20Ma Jesus a dilu er tir el kmo, “Ng ngak, me lak kom medakt!” 21Itia e ng mlo ungil a rengrir el otekir er a bos, e di mle mereched a bos er tir el mor sel beluu el lullatk el mor ngii. 22E a bo le kukuk e tial seked er a re chad el di kiliei er a bitang a ulemtab el kmo ng di mle tal bos a ngar sei. Te mle medengei el kmo a Jesus a dimlak lobengterir a rubengkel el merael, ele ng di mle tir el tang er a lorael. 23Ngdi mlar ngii a kuk bebil er a bos er a Tiberias el mlor sel tkul a daob el kmeed er sel le mlar ngii a re betok el chad e menga blauang el lurreng a saul a Rubak e mesterir. 24Ma re chad er a bo lodengei el kmo a Jesus ma rubengkel a mle dibus, e te ngilasech er a ikel bos e merael el mor a Kapernaum el osiik er a Jesus. 25A re chad er a bo le iuul e le betik er a Jesus er sel bitang e tuleker er ngii el kmo, “Sensei, ke mler tiang er oingerang?” 26Ma Jesus a dilu el kmo, “Ng meral tekoi a ikal kulekoi er kemiu, kemiu a diak mosiik er ngak ele kom mlo ungil medengei a mengasireng el tekoi el kriruul, kom bai osiik er ngak ele kom milenga blauang el kmal mlo medinges. 27Lak moureor el kirel a metemall el kall; e bai moureor el kirel a kall el di ngar ngii el diak a ulebengelel. Ngii el kall a bo lomeskemiu a Ngelekel a Chad, ele Dios el Chedam a mla tutkii el mo kirel ngii el tekoi.” 28Itia e tuleker er ngii el kmo, “Ng mekera e mo sebecham el remuul a soal a Dios?” 29Ma Jesus a dilu el kmo, “A Dios a soal cho bo moumerang er ngikel lulderchii.” 30Me te dilu el kmo, “Ng ngeral mengasireng el tekoi cho bo mruul maki mes e mo oumera er kau? Ng ngera ke mo remuul? 31A rucheled a milenga mana er a ked el di ua ikel lolekoi a Chedaol Llechukl el kmo, ‘Ng milsterir a blauang er a eanged me te mengang.’” 32Ma Jesus a dilu el kmo, “Ng meral tekoi a ikal kulekoi er kemiu. A le bilskemiu a Moses a diak le blauang er a eanged; ele ng Demak ngikel omeskemiu a meral blauang er a eanged. 33A blauang el lomeskemiu a Dios a ngikel mlar a eanged el me metengel e omsa beluulchad a klengar.” 34Me te dilu er ngii el kmo, “Rubak, di blechoel el omeskemam ngii el blauang.” 35Ma Jesus a dilu er tir el kmo, “Ngak a blauang er a klengar. Ngikel mer ngak a kmal diak bo le sengerenger; me ngikel oumera er ngak a kmal diak bo le meched a rengul. 36Ngdi kdilu er kemiu el kmo, kom mla mesekak e diak bo moumerang. 37Tirkel rokui el le beskak a Demak a mer ngak. Ngak a kmal diak bo kuldik er a ngii di le chad a le mer ngak, 38ele ngak a mlar a eanged el mei el diak be kuruul a soak, e ak bai meruul a soal ngikel ulderchak. 39E a soal ngikel ulderchak a kmo, lak kuridii a tar tirkel le bilskak, e bai bo kukiseterir el rokui er a kodall el mor a klengar er sel uriul sils. 40A Demak a soal a rokui el chad el mesa Ngalek e mo oumera er ngii me bo le nguu a diak a ulebengelel klengar. E ngak bo kukiseterir er a kodall er sel uriul sils.” 41Ma re chad a mocha mengeremrum er ngii ele ngii el dilu el kmo, “Ngak a blauang el mlar a eanged el mei.” 42Te millekoi el kmo, “Ngika Jesus el ngelekel a Josef, ada ng diak? Kede medengelii a demal ma delal. Ngera me ng ua isei, e chelechang e ng melekoi el kmo ng mlar a eanged el mei?” 43Ma Jesus a dilu el kmo, “Le mereko omengeremrum er a delongeliu. 44Ng diak a chad el sebechel el mer ngak a lak le Chedam el ngikel ulderchak a mekrolii el mer ngak; e ngak a mo okisii er a kodall er sel uriul sils. 45A re profet a milluches el kmo, A Dios a mo olisechakl er a re bek el chad.’ Ma ngii di le chad el rongesii a Chedam e mesuub er ngii a mer ngak. 46Ng dirkak a chad el mesa Chedam; ngdi ngikel mlar a Dios el mei a di ngii el tang a mla mesa Chedam. 47Ng meral tekoi a ikal kulekoi er kemiu el kmo, ngikel oumera er ngak oba diak a ulebengelel klengar. 48Ngak a blauang er a klengar. 49A rucheliu a milenga mana er a ked, e ngdi te di mlad. 50Ngdi ngikel mo menga er ngii el blauang er a klengar el mlar a eanged el mei a diak bo le mad. 51Ngak ngii el blauang er a klengar el mlar a eanged el mei. Me ngikel menga er ngii el blauang a mo ngar el diak a ulebengelel. A blauang el bo kbsang a techel a bedengek, el kumsa beluulchad me bo le nguu a klengar.” 52Tia milechelii a meringel el klaititekangel er a delongelir a re chad, me tuleker el kmo, “Ngikal chad ng mekera e meskid a techel a bedengel me kede menga er ngii?” 53Ma Jesus a dilu er tir el kmo, “Ng meral tekoi a kulekoi er kemiu, a lsekum ng diak monga er a techel a bedengel a Ngelekel a Chad e diak molim er a rsechel, e ng diak le bor ngii a meral klengar er kemiu. 54Ngikel menga er a techel a bedengek e melim er a rsechek a oba diak a ulebengelel klengar, me ngak a mo okisii er a kodall er sel uriul sils. 55Ele techel a bedengek a meral kall; ma rsechek a meral ilumel. 56Ngikel menga er a techel a bedengek e melim er a rsechek a kiei el ngar ngak, me ngak a kiei el ngar ngii. 57A di ngar el Chedam a ulderchak, me ng ngii a uchul e ak dirrek el di ngar. Me ng ua isei el ngikel menga er ngak me ng dirrek el mo ngar el ngak a uchul. 58Tiaikid ngii el blauang el mlar a eanged el mei; ng diak le ua sel blauang el lulenga er ngii a rucheliu, e uriul e te mlad. Ngikel menga er tial blauang a mo ngar el diak a ulebengelel.” 59A Jesus a millekoi a ikang er a lolisechakl er a blil ongdibel er a Kapernaum. 60A re betok er a re chad el uleltirakl er ngii a rirenges a lolekoi me te dilu el kmo, “Tia kmal meringel el osisechakl. Ng techa sebechel el orrenges er ngii?” 61Ng dimlak a mo ouchais er a Jesus, e ngdi ngii a mle medengei el kmo tirkel uleltirakl er ngii a mengeremrum el kirel ngii el tekoi me ng dilu er tir el kmo, “Tia ng choitechut a rengmiu? 62Chomko kom mo mesa Ngelekel a Chad el lmuut el mor sel le mlar ngii er a ngar a mong, e ng kol mo ua ngera blekerdeliu? 63A Reng er a Dios a omekngar; e a klisichel a chad a diak a ngeral le rellii. A ikal tekoi el bla kdu er kemiu a ngar ngii er ngii omekngar el Reng er a Dios. 64E ngdi re bebil er kemiu a diak loumerang.” (Ng di mle uchelel e a Jesus a medengelterir a re diak bo loumerang me ngikel mo olterau er ngii.) 65Me ng liluut el melekoi el kmo, “Tiaikid a mle uchul mak millekoi er kemiu el kmo ng diak a chad el sebechel el mer ngak a lak le Chedam a rullii el mo sebechel el mer ngak.” 66Tiaikid a mle uchul e a re betok el chad el uleltirakl er a Jesus a mlo cheroid er ngii e dimlekea le sorir el lmuut el mo obengkel. 67Me ng uleker er a re truich ma teru el obengkel el kmo, “E kemiu, ng dirrek el mla mo somiu el merael?” 68Ma Simon Petrus a dilu el kmo, “Rubak, ng techa ki bor ngii? Kau olab a tekoi er a diak a ulebengelel klengar. 69Aki mocha oumerang e mocha medengei el kmo kau Ingii el Chedaol el mlar a Dios el mei.” 70Ma Jesus a dilu el kmo, “Ng dimlak kulilt er kemiu el truich ma terung? E ngdi tar kemiu a diabelong!” 71Ng millekoi el kirel a Judas el ngelekel a Simon Iskariot. Ele Judas a mle tar a re truich ma terung el obengkel a Jesus, e ngdi mlo olterau er ngii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\