LUKAS 11

1A tar a klebesei e a Jesus a milluluuch, e ser a bo le merek, e a tar a rubengkel a mlor ngii e dmu el kmo, “Rubak, mosisecheklemam el ua Johanes el ullisechakl er a rubengkel.” 2Me ng dilu er tir a Jesus el kmo, “Sel moluluuch e kom melekoi er tial kmo: ‘Chedam: Bo le modanges a chedaol ngklem. Ma Rengedem le mei. 3Beskemam er a bek el sils a kim ousbech el kall. 4Mousubes a kngtmam, ele ki ousubes er a re bek el meruul a mekngit el mer kemam. E lak mobekemam el mor a meringel el omengarm.’” 5E sola e a Jesus a dmu er a rubengkel el kmo, “Chomko tar kemiu a mor a blil a sechelil er a sueleb er a klebesei e dmu el kmo, A rrach, mei me kleng a kldel blauang. 6A tal sechelik el ngar omerolel a dirk mler a blik, e diak a kall me lomengur.’ 7E chomko sechelil a ngar a blai e melekoi el kmo, ‘Lak mongesa er ngak! Aki mla mengesimer e ngak ma re ngelekek a mla mo bad, me ng diak el sebechek el mekiis el omeskau a ngerang.’ 8A le ua isei e ng mekerang? Ak subedemiu el kmo ng diak le klausechelei a uchul me bo le bekiis el omsa blauang; ng bai mo mekiis el msa ikel rokui el lousbech ele ngii el diak le mekimd el di olengit. 9Ma le ua isei e ak dmu er kemiu el kmo: Molengit me mngai; e mosiik me bo betik, e molngod er a chesimer me le mengai el kiriu. 10Ele ngikel olengit a mo nguu ongtil, me ngikel osiik a mo metik, me ngikel melngod er a chesimer a bo le nguu el kirel. 11Ng techa er kemiu el oungalek a lolengit a ngikel a ngelekel e ng msa bersoech? 12Ma lechub a lolengit er a ngais e ng msa iusbeluu? 13Chobo e kom mekngit el chad e ua isei el medengelii omesterir a re ngelekiu a ungil klalo; e mekera e a Demmiu el ngar a eanged a diak bo le besterir a Chedaol Reng tirkel olengit er ngii!” 14A Jesus a uleltobed er a tal mekngit el chelid el meruul er a re chad el mo bengong, me ser a le tobed, e ngikal chad a mocha melekoi. Ma seked a mlo mechas a rengrir, 15e ngdi re bebil er a re chad a dilu el kmo, “Ng Beelsebul el merreder a mekngit el chelid a milsa klisiich el oltobed er tir.” 16E a re kuk bebil a mle sorir el mengarm er a Jesus me tullengit er ngii me ng meruul er a tar a ongasireng el olechotel a kmo ng mlar a Dios el mei. 17Ngdi Jesus a mle medengei a ngar a uldesuir me ng dilu er tir el kmo, “A beluu el metiud el mo kautok a diak bo le meketeket el beluu; ma telungalek el metiud el mo kautok a obriid. 18A lsekum ng ua isei el rengedel a Satan a metiud el mo kautok, e ng mekera e dirk ngar ngii a rengedel? Kom kmo a Beelsebul a omeskak a klisiich el oldik a mekngit el chelid. 19A lsekum tiaikid a rolel a kuldik a mekngit el chelid, e a rultirakl er kemiu te kuk mekera loldik a mekngit el chelid? Tirkel oltirakl er kemiu a mo ochotii el kmo kom cheleuid. 20Ng diak le ua isei, ele ngak a bai oba klisichel a Dios el oldik a mekngit el chelid, me tia olecholt el kmo a Rengedel a Dios a mla mer kemiu. 21“A mesisiich el chad a le kedmokl a rokui el klekedellel er a mekemad, e longkar er a blil, e a rokui el kloklel a selebechakl. 22E ngdi kuk mesisiich er ngii a le mei e lodelecheklii el mo mesisiich er ngii, e ng ngmai a rokui el klekedellel er a mekemad el ikel milsebechakl er ngii, e ngii a mii a ikel le birrober el klalo. 23“Ngikel diak lolab el mer ngak a meral omtok er ngak; me ngikel diak le ngesukak el mengudel a omriid. 24“A mekngit el chelid sel le tobed er a chad e ng merael el mor a ked el mo osiik er a bo lolengull er ngii. E a lak le betik er ngii e ng melekoi el kmo, Ak lmuut ku el mor a blik el ktilobed er ngii.’ 25Me sel le mei e ng metik er ngii el beches e ungil kldmokl. 26Isei e ng tuobed el mo ngoititerir a re teuid el mekngit el chelid el kuk mekngit er ngii el mei me te mo kiei er ngii. Me seikid e ngikal chad a bai kuk mo mekngit er ser a kot el uchul.” 27Tia er a le delii tiang a Jesus, e a tal redil el mle teloi er a seked a dmu er ngii el kmo, “Ng meral ngeltengat ngikel redil el milechellau e mekerulau!” 28Ma Jesus a dilu er ngii el kmo, “Te bai ngeltengat tirkel rongesii a tekingel a Dios e mo oltirakl er ngii!” 29Ma seked er a bocha le ketitech el meliuekl er a Jesus, e ng millekoi el kmo, “Te meral mekngit a re chad er chelechang! Te mengerechir er ongasireng el tekoi e ngdi diak ongasireng el tekoi el mor tir; ng bai di sel ongasireng el tekoi er a Jona e merekong. 30A profet Jona a mle olangch el kirir a re chad er a Ninive, me ng ua isei a Ngelekel a Chad a mo olangch el kirir a re chad er chelechang. 31Sel sils er a kerrekeriil e ngikel Kuin er a Seba a mo dechor el oltutakl er a re chad er chelechang, ele ng tilobed er a belual el merael el mo orrenges er a ngar ngii a llomeserreng er ngii el osisecheklel a King Salomon, e ak subedemiu el kmo a kuk ngarbab er a Salomon a ngar tia er chelechang. 32Isel sils er a kerrekeriil e a re chad er a Ninive a mo dechor el oltutakl er kemiu, ele tulebult er a kngterir er a le rengesii a Jona el olisechakl, e ak meral dmu er kemiu el kmo a kuk ngarbab er a Jona a ngar tia er chelechang! 33“Ng diak a chad el mekerdii olbidel e omart er ngii ma lechub e ng dongebii; ng bai loia er olsechelel ma be letuu a re chad e te mesa llomes. 34A medam a ua lolbidel el kirel a klengar er kau. Sel lungil osengem, e a klengar er kau el rokir a ngar a llomes, e a le mekngit osengem, e a klengar er kau el rokir a ngar a ilkolk. 35Isei e bo mkerekikl ma llomes el ngar kau lak bo lilkolk. 36Chomko klengar er kau el rokir a ngar a llomes el diak a milkolk er ngii, e ng mo dmiich el rokir, el ua olbidel sel le medidiich a kerdel.” 37A bocha le merek a Jesus el mengedecheduch, e a tal Farisi a milengemedaol er ngii el mo omengur el obengkel; me ng mlong el mo dengchokl e omengur. 38E ngikal Farisi a mlo mechas a rengul er a bo lodengei el kmo a Jesus a dimlak lolebal er uchei er a lomengur. 39Mitia e a Rubak a dula er ngii el kmo, “Kemiu a re Farisi a mellib er a ikrel a kob ma belatong e a chelsiu a mui er a ulecheracheb ma mekngit. 40Kom mekebelung! A Dios el ngikel rirellii a ikrel, ng diak le dirrek el rirellii a chelsel? 41Bai mngai a ikel ngar a kebengiu ma belatingiu el mesterir a re mechebuul me bo le klikiid a bek el tekoi el kiriu. 42“Kom meral chebuul a re Farisi! Kom omsa Dios a ongeltacher er a meruul a bul a kall el dellomel el mint ma rue ma lmuut el bebil er a dellomel, e mengoit er a llemalt ma bltikerreng el mor a Dios. A ikang a kirel el moruul el diak a cho mchoit er ngii. 43“Kom meral chebuul a re Farisi! Ng somiu a ngarbab el kingall er a blil ongdibel e somiu a longull e louetkeu er kemiu er a blil a makit. 44Kom meral chebuul! Kom ua diak olengchelel el debull, ma lorael er ngii a re chad e ng diak lodengei.” 45E a tar a sensei er a Llach a dula er ngii el kmo, “Sensei sel molekoi el ua isei, e ke dirrek el oltuub er kemam!” 46Ma Jesus a dmu el kmo, “Kom dirrek el meral chebuul a re sensei er a Llach! Kom omatk er a re chad er oberaod el telechull, e kemiu a di tal cheldngelel a chim e diak modersii el ngosuterir. 47Kom meral chebuul! Kom menglebokel a debellir a re profet, el tir el profet a lulekodeterir a re mla mad el demmiu. 48Isei e kom kongei el kmo ng di ungilbesul er a rengmiu a omerellir a re mla mad el demmiu; te milekodeterir a re profet, e kemiu a meleketek a debellir. 49Isei ia uchul ma llomeserreng er a Dios a kmo, ‘Ak mo odercheterir a re profet ma ruderuchel el mor tir; e te mo mekodeterir a re bebil, ma re bebil a lodelecheklterir.’ 50Isei e a re chad er chelechang a mo obals el kirel a kodellir a rokui el profet el mlad er a uchelel a beluulchad el mer chelechang, 51el omuchel er a kodellel a Abel el me lmuut er a kodellel a Sekaria, el ngikel lulekodir er a delongelel a olengetongel ma Templo. Ng merang, mak subedemiu el kmo, a re chad er chelechang a mo mukerrekeriil el kirir el rokui! 52“Kom meral chebuul a re sensei er a Llach! Kom oba kiis er a blil a klemedengei; e kemiu a diak bo msiseb er ngii, e merrob er tirkel melasem el mo soiseb er ngii!” 53Ser a le tobed er isei a Jesus e a re sensei er a Llach ma re Farisi a mle meringel el mengetiit er ngii e oker er ngii a ker el kirel a betok el tekoi, 54el omekbat e omdechem er ngii er a mo cheleuid el tekingel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\