LUKAS 12

1Ma bocha le betok el telael chad a kldibel me di le kerderd kung e a Jesus a ulemuchel el melekoi er a rubengkel el kmo, “Mongkar er kemiu er omkukel a blaua er a re Farisi, el belkul a kmo, chelebelderir. 2A delekedokel a di mo chemolt, ma bek el berrotel a di bo dodengei. 3Isei e a ikel meldung er a ilkolk a mo morenges er a llomes, ma ikel mle berrotel el klekakelulau er a chelsimer el delemerab a mo modiu er a chetebtel a blai. 4“Mak subedemiu kemiu el sechelik el kmo, lak kom medakt er tirkel mekodir a cheklechel a chad e a uriul er isei e ng dikea ngeral sebechir el rullii. 5Ak uchotii ngikel cho bo medakt er ngii: bo medakt er a Dios el ngikel ngar ngii a klisichel el choitemiu er a Gehena er uriul er a kodall. Ak dmu er kemiu el kmo ngikeikid ngikel kiriu el medakt er ngii! 6“A kleim el chesisebangiau, ng diak le moterau er a di teblol sens? Me ng ua isei, e ngdi diak a tal chesisebangiau el lobes er ngii a Dios. 7Ng mo lmuut er a chui er a bdelmiu me ng rokui el ulecherangel; me lak kom medakt ele kemiu a kuk meklou a belkmiu er a betok el chesisebangiau! 8“Ak meral dmu er kemiu el kmo ngikel ochotak er mederir a re chad, a le dirrek a Ngelekel a Chad el mo ochotii er mederir a re anghel er a Dios. 9E ngdi ngikel oumededenger er ngak er mederir a re chad, a dirrek a Ngelekel a chad el mo oumededenger er ngii er mederir a re anghel er a Dios. 10“A le ngar ngii a dulii a tal tekoi el omtok er a Ngelekel a Chad e ng sebechel el musubes; e ngdi ngikel melekoi a mekngit el omtok er a Chedaol Reng a diak bo le musubes. 11“Sel le ngikemiu el mo mukerrekeriil er a blil ongdibel ma lechub e ng mederir a ruba klisichel a dereder ma lechub a re merreder, e lak bekikl el kmo kom mo mekera cho mosaod er kemiu ma lechub e ng ngera kom mo melekoi. 12Ele seikid e a Chedaol Reng a mo osisecheklemiu er a ikel kiriu el melekoi.” 13A tal chad el teloi er itial seked a dilu er a Jesus el kmo, “Sensei, mdu er a obekuk me lebii er a delongelam a dikesam er a demmam.” 14Ma Jesus a dilu er ngii el kmo, “E kel chad, ng techa tiltkak el mo oukerrekeriil ma lechub e ak mo omii a diukes er a delongeliu el terung?” 15E mocha mengedecheduch er tir el rokui el kmo, “Alii, mongkar er kemiu er a bek el bedengel a nglemokel; ele klengar er a chad a diak lultuil er a ildisel a kloklel.” 16E sola e a Jesus a mocha mengedecheduch er tir er tial okesiu el kmo, “Ng mlar ngii a tal merau el chad el mlar ngii a chetemel el mle ungil a dellomel er ngii. 17Ng millebedebek er a rengul el kmo, Ak bai mekera kung? Ng kor a diak a bo kkedmokl er ngii a ikel bo kngai er a dellemelek.’ 18E sola e dula el kmo, ‘Tiakid a bo kuruul er ngii. Ak mo toruud a soko er ngak e remuul a kuk meklou er ngii, e mo melecha er ngii a ikel bo kngai er a dellemelek ma ikel bebil er a kloklek. 19Isei e ak mo dmu el kmo, ke ngeltengat el chad! Ng ngar ngii er kau a ikel rokui el mousbech el kirel a betok el rak. Bo le kie rengum, e monga e molim, e moldeu er a rengum!’ 20Ngdi Dios a mo dmu er ngii el kmo, ‘Ke kebelung! Chelechal kesus e a klengar er kau a mo mengai er kau; ma le ua isei e a ikel rokui el klalo el mulengedmokl el kirem ng mor techang?’” 21E sola e a Jesus a dula el kmo, “Tiaikid a mo blekerdelir tirkel mengudel a kerruul el di kirir e diak le merau er medal a Dios.” 22E a Jesus a dilu er a rubengkel el kmo, “Isei e ak dmu er kemiu el kmo lak el sebek a rengmiu er a kall el kirel a klengar er kemiu ma lechub a bail el kirel a bedengiu. 23Ele klengar a kuk klou a belkul er a kall, ma bedengiu a kuk klou a belkul er a bail. 24Ka momes a kiuid, ng diak lolalem a dellomel, el ka longudel a rodech er a sim, el ka le ngar ngii a blil a kelel el lomatek er ngii; ngdi Dios omekang! Kemiu a lmuut el meklou a belkmiu er a suebek el charm! 25Ng sebechel a tar kemiu el komengetii a klengar er ngii er a telkib ele ng uluuedikel el kirel? 26A lsekum ng diak el sebechiu el chodechulii a ua isel kekerel tekoi, e ngera me ng suebek a rengmiu el kirel a bebil er a tekoi? 27Ka momes a bung. Ng diak loureor ma lechub e di le ngii el omekbail er ngii. Ngdi ksubedemiu el kmo ng mo lmuut er a King Salomon me ng mle merau e ngdi klebekelel a bilel a dimlak bo le ua tar a ikal bung. 28A Dios omail a chudel er a ked el di ngar ngii er chelechang e a klukuk e ng medul er a ngau me ng mo diak. E kemiu ng diak bai lesal blak a rengul el omail er kemiu? Kom meral mechitechut el oumerang! 29“Lak di le sebek a rengmiu el melebedebek er a kmo ng ngera kom mo mengang ma ngera kom mo melim. 30(A re ngar tial beluulchad el diak loumera er a Dios a di blechoel el suebek a rengrir er a ikal tekoi el rokui.) A Demmiu a medengei el kmo a ika cho mousbech. 31Me bai bo mechesang er a Rengedel, e ngii a mo kudmokl a ikal tekoi el kiriu. 32“Kekerel delebechel, lak kom medakt, ele ng ungil er a rengul a Demmiu el meskemiu a Rengedel. 33Moterau a rokui el klokliu e mngai a udoud el mesterir a re mechebuul. Mruul a diak bo le mechut el chidbengiu, e mchudel a uchul a iltetiu er a eanged, el sel le ngar ngii e ng diak bo lolengesonges ele ng diak a merechorech el sebechel el mor ngii, el ka metmut el sebechel el tomall. 34Ele rengmiu a di mo blechoel el ngar sel le ngar ngii a uchul a iltetiu. 35“Bo mkldmokl el kirel a ngii di le ngerang a le mei, e bo bliull el kirel a ureor e lulekard a olbdeliu, 36el ua re mesiou el mengiil er a mastang er tir a lluut el ngar a merengel a chebechiil el mei. Me sel le mei el melngod er a chesimer, e te di mereched el nguu a chesimer el kirel. 37Te kmal ngeltengat tirkel mesiou el le mei a mastang er tir e ng metik er tir el di mekar e kldmokl el kirel a luut er ngii! Ak subedemiu el kmo a mastang er tir a mo medebedii a ikrel a bilel, e tir a mo dengchokl, e ng mo mesiou er tir. 38Te ngeltengat a re mesiou el lsekum a mastang er tir a mei er a sueleb er a klebesei ma lechub e ng mochu tutau e ng metik er tir el di kldmokl! 39Me bo modengelii tiang el kmo a lsekum a rubak er a blai a mle medengelii a le mer ngii a merechorech, e ng diak le bechere merechorech me le siseb er a blil. 40Kemiu a dirrek el kiriu el mo kldmokl, ele Ngelekel a Chad a mei er sel diak momdasu el kmo ng mei er ngii.” 41Itia e a Petrus a dula el kmo, “Rubak, tial okesiu ng melutk er kemam, ma lechub e ng mor a re bek el chad?” 42Ma Rubak a dilu el kmo, “Ng techa blak a rengul, e mellomes a rengul el mesiou? Ngkeikid a bo le delemii a mastang er ngii me ng mo oungerachel er a blil, e mo omesterir a kelir tirkel bebil er a re mesiou er sel kirel belsechel. 43Ng meral ngeltengat ngikel mesiou el lluut el me remei a mastang er ngii e ng metik er ngii el ua ise omerellel! 44Ak meral dmu er kemiu el kmo a mastang a mo rullii ngiil mesiou el mo oungerachel a rokui el kloklel. 45Ngdi lsekum ngiil mesiou a mo dmu el kmo a mastang er ngii a meoud el me remei me ng mo tmaut el mengelebed er a re mesiou el sechal ma redil e meruul a blengur me ng mechetelaol, 46e sola e a mastang a lmuut el mo remei er sel sils me sel sikang el ngiil mesiou a diak longiil er ngii, ma ka lodengelii, e ng mo meringel el melsii el ua re diak lorrenges a tekoi el mesiou. 47“A mesiou el medengelii a soal a mastang er ngii e diak loruul er ngii a mo obals er a meringel el chelebed. 48E ngdi mesiou el diak lodengelii a soal a mastang er ngii, me ng mo tomellii a tekoi el kirel a chelebed, a di mo obals er a beot el chelebed. Ngikel mlor ngii a betok a mo kerioll er ngii a betok; ma lmuut el betok a mo kerioll er a chad el mlor ngii a kmal betok. 49“Ngak a mlei el me omekard er a ngau er a beluulchad, e kmal oureng el kmo a llechulekum me ng mla tmaut! 50Ngar ngii a techolbchelid el kirel kulai er ngii e kmal ouedikel a renguk el dimerkmo bo le merek! 51Cho momdasu e ak uleba budech el mer a beluulchad? Ng diak, ng diak le budech, ng bai klekakeakl. 52Chelechal mong e a le teim a ngar a tal telungalek e te mo obii ma re tedei a mo omtok er a re terung, ma re terung a mo omtok er a re tedei. 53A re chedam a mo omtok er a re ngelekir el sechal, ma re ngalek el sechal a mo omtok er a re demerir; ma re chedil a mo omtok er a re ngelekir el redil, ma re ngalek el redil a mo omtok er a re derrir; ma re mechas er a blai a mo omtok er a re buchelsechal er tir, ma re buchelsechal a mo omtok er a re derrir a re becherir.” 54A Jesus a dirrek el dilu er a re chad el kmo, “Sel mesa eabed el ngmasech er a ngebard, e kom di mereched el kmo ng mor ngii a chull e meral mo ua isei. 55Ma cho momelechesiu er a eolt el ngar a dimes el mei e kom kmo ng mo mekeald, e meral mo ua isei. 56Kom cheblad! Ngera uchul me ng sebechiu el di mesa eanged ma chutem e mlochii a blekerdelel a eanged, e diak bo modengelii a belkul tial taem er chelechang? 57“Ngera me ng diak di le kemiu el mdesuii a ungil tekoi e bor ngii? 58A lsekum ng ngar ngii otuteklau me ng melai er kau el mor a kerrekeriil, e bo le blak a rengum el dmedesii a delongelem kau me ngii er uchei er cho bor a kerrekeriil. Ele lak, e ng kurekersau el mor medal a chad er a kerrekeriil, me ng ngoikau el mesterir a re bulis, me te kulebsengau. 59Ak subedau el kmo isei a cho bor ngii el dimerkmo cho mkekad a belsem el rokui.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\