LUKAS 16

1A Jesus a dilu er a rubengkel el kmo, “Ng mlar ngii a tal merau el chad el mlar ngii a mesiungel el omtebechel a kloklel. Ng rirenges ngiil merau el chad el kmo a tebechelel a kloklel a di melengerenger a udoud, 2me ng milekedongii e oker er ngii el kmo, ‘Ng ngera ikal kurrenges el kirem? Mngai a record er a urerem el mei e ke merekong el tebechelel a kloklek.’ 3Me ngikal mesiou a melebedebek el kmo, A mastang er ngak a mocha oltobed er ngak er a urerek. Ak bai mekerang? Ngak a diak kmesisiich el sebechek el mesib e dirrek el merur el olengit a ngerang. 4Ak mla mo medengelii sel bo kuruul er ngii; me sel le bo lak a urerek, e ng ngar ngii a re sechelik el ngoikak ak bor a blirir.’ 5Mitia e ng mocha omekedo er tirkel rokui el chad el mle belsel a mastang er ngii. Ng uleker er a kot el kmo, ‘Ng tela belsem er a mastang er ngak?’ 6Me ng ulenger el kmo, ‘Ng 100 el blil a cheluch.’ Me ng dula er ngii el kmo, Tiakid a olechotel a belsem me bo mdengchokl e mlechesii a ildisel el di mo 50 .’ 7E sola e kuk oker er a tang el kmo, ‘E kau a kuk tela belsem?’ Me ng ulenger el kmo, ‘Ng 1,000 el bek el kall.’ Me ng dilu el kmo, Tiakid a olechotel a belsem, me mlechesii el di mo 800.’ 8A uriul er itiang e a mastang er ngikal chebirukel el tebechelel a klalo a chilat er ngii el mle chituuk; ele re chedal tial beluulchad a bai kuk meduch el mengituuk a tekoi er a re chedal a llomes. 9“Ak dmu er kemiu el kmo, molab a uchul a kerruul er a beluulchad el mak a klausechelei er kemiu, me sel le ngemedang, e bo le ngikemiu el mor a diak a ulebengelel el delengchokl. 10Ngikel blak a rengul er a mekekerel tekoi a mo blak a rengul er a meklou; me ngikel chebirukel er a mekekerel tekoi a mo chebirukel er a meklou. 11A lsekum kom ua isei el diak le blak a rengmiu el mengedmokl a uchul a kerruul er a beluulchad, e ng mekera e sebechiu el mo oungerachel a meral uchul a kerruul? 12A lsekum ng diak le blak a rengmiu er a kloklel a ngodech el chad, e ng techa mo omeskemiu a ikel kirel el mo klokliu? 13“Ng diak a chad el sebechel el mesiou er a re terul mastang; ng mo ouketui er a tang e mo betik a rengul er a tang; ng di mo kmo tang e choitii a tang. Ng diak el sebechiu el dul mesiou er a Dios ma udoud.” 14A re Farisi er a le renges a ikang, e te millenguul er a Jesus ele ng mle sorir a udoud. 15Ma Jesus a dilu er tir el kmo, “Kemiu, a tirkel chad el di omeklemalt er kemiu er mederir a re chad, e ngdi Dios a medenge rengmiu. Ele ikel lomtab a chad el kmo ng klou a ultutelel a diak a belkul er medal a Dios. 16“A Llach er a Moses ma llechukl er a re profet a di uluureor el mo lmuut er a taem er a Johanes el Chad er a Techolb; e seikid el mei e ng mluchais a ungil chais el kirel a Rengedel a Dios, ma re bek el chad oltitech el mo soiseb er ngii. 17Ngdi bai beot er a eanged ma chutem a le ngemed, er a bo le dibus a telkib el tekoi er a Llach. 18“A chad el choitii a bechil e mo bechil a kuk ta er a redil a mocha er a laokreng; ma chad el mo bechil a redil el le chilitii a bechil, me ng mocha er a laokreng. 19“Ng mlar ngii a tal merau el chad el mle bliull er a kot el meringel a cheral bail e mle ngarbab a delengcheklel el betok el klalo a lousbech er a bek el sils. 20E dirrek el mlar ngii a tal chebuul el chad el Lasarus a ngklel, el mle kltkat a bedengel, el ngii a di luleba el mor a tuangel er a blil ngikal merau el chad, 21ele ng millatk el mo menga tebetbil a kall el ruebet er a tebelel ngikal merau el chad. E a bilis a mlo meletem a kltkat er a bedengel. 22Ngikal chebuul chad er a le mad e ng mlengai er a re anghel el mo dengchokl er bita er a Abraham el ngar a klou el blengur er a eanged. Me ngikal merau el chad me ng mlad e meldakl, 23me ng ngar a Hadese el chuarm er a klou el ringel, e a lokisii a medal e ng mesa Abraham ma Lasarus el dmak el ngar cheroid. 24Me ng oleker el kmo, ‘Chedam el Abraham! Bo mchebkak, e moderchii a Lasarus el mo dilechii a cheldngelel a chimal er a ralm e be le kelekeltii a churak, e ak kmal chorema er a chelsel tial ngau!’ 25Ma Abraham a dilu el kmo, ‘Rungalek, molatk el kmo ser a dirk mchad e ng ilekor kau a rokui el klungiaol, e a Lasarus a mlor ngii a rokui el mekngit. Me chelecha e ng ungil a rengul el ngar tiang, e kau a ngar a ringel. 26E a lmuut el tang, ng ngar ngii a klou el deliobech er a delongeled, me tirkel sorir el ngar tiei e imuul el ekor kemiu a diak el sebechir, ma ka le ngar ngii a ngar tilechal mngar ngii el sebechel el imuul el mer kemam.’ 27Me ngikal merau el chad a dula el kmo, A le ua isei e ak ulengit er kau e chedam el Abraham, me moderchii a Lasarus el mor a blil a demak 28ele te ngar ngii a re bebil er ngak el teim el sechal. Me le bo me lomeklatk er tir me lak le mer tial beluu er a ringel.’ 29Ma Abraham a dilu el kmo, A re bebil er kau a ngar ngii a Moses ma re profet el omeklatk er tir, me ng kirir el orrenges a ikel lolekoi.’ 30Me ngiil merau el chad a dilu el kmo, ‘Chedam el Abraham, tilecha diak bo le sebechel! Chomko ng ngar ngii a mekiis er a kodall el mo subedeterir, e te mo obult er a kngterir.’ 31Ma Abraham a dula el kmo, A lsekum ng diak bo lorrenges er a Moses ma re profet, e ng dirrek el diak bo lolab a tekingel a chad el mo mekiis er a kodall.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\