MARKUS 12

1Ma Jesus a millekoi er tir er okesiu el kmo, “Ng mlar ngii a tal chad el dillemii a sers er a bilong, e silersii el iueklii, e kilisii a lomeseos a bilong er ngii, e mekedecherur er ngii a blirir a re mengkar er a sers, e nguu el mesterir a re chad er a sers er a bilong me te meleng er ngii, e ngii a merael el mor a cheroid el beluu. 2E a bocha le belsechel omengudel el bilong, e ng ulderchii a tar a mesiungel el mor a re chad er a sers er a bilong el mo melai a blingelel er a sim. 3Ma re chad er a sers a mildechemii ngii el mesiungel, e cholebedii, e oltii el di chim. 4Me ngikel ouklalo er a sers a liluut el oderchii a kuk tar a mesiungel el mong, e ngikang a le chillebedii a bdelul e milekerrengii. 5Me ng liluut el oderchii a tar a mesiungel, e ngikang a kuk lulekodir; ma re lmuut el bebil er a re mesiungel me te mle ua isei er tir, el chilebedeterir a re bebil, e a re bebil a lulekodeterir. 6A mlo medechel el sebechel el oderchii a di tal betik er a rengul el ngelekel. Itiaikid e ng mocha oderchii ngii el ngelekel el mor tir el chad er a sers. Ng dilu el kmo, Ak medengei el kmo te mo mengull er a ngelekek.’ 7E a lechub e tir el chad er a sers a mlo katekoi el kmo, ‘Ngkaikid a ngelekel a ouklalo er tial sers. Mei me dokodir ma ikal kloklel bo le klokled!’ 8Me te mildechemii a ngelekel e mekodir e choitii a cheklechel er a ikrel a sers er a bilong.” 9Ma Jesus a uleker el kmo, “Ma le ua isei, e ngikal ouklalo er a sers ng mo mekerang? Ng mei el mekodeterir tir el chad e nguu ngii el sers er a bilong el mesterir a re kuk bebil er a re chad. 10Kemiu ng dirkak mchieuii er a Chedaol Llechukl el kmo, ‘A bad el mlo cheitel el diak a belkul er a re meleketek a blai a obelta el mo kot el klou a belkul? 11Tia le rirellii a Rubak el mo ua isei; ng meral klebokel e mengasireng er osenged.’” 12Ma re mengeteklir a re chad er a Judea a millasem el omdechem er a Jesus, ele te mlo medengelii tial okesiu el kmo ng tekoi el kirir. Ngdi te mle medakt er a klou el seked, me te milecherei e merael. 13Ma re bebil el Farisi ma re chedal a Herodes a mlodurech el mer a Jesus el mle sorir el omedikl er ngii el olab a bebil er a ker. 14Te mlei e dmu er ngii el kmo, “Sensei, aki medengei el kmo ke melekoi a klemerang e diak ke bekikl a uldesuir a re chad. Ng diak a uldesuem er a deruchellir a re chad, ke di olisechakl a klemerang el kirel sel soal a Dios el kirir a re chad. Ka msbedemam el kmo ng omtok er a llechud a dolecha tax el mor a merreder er a Rom? Ng subed el kim olechang, ma lechub e ng diak?” 15Ma Jesus a mle medenge chelebelderir me ng ulenger el kmo, “Ngera uchul me kom omedikl er ngak? Mnguu a tar a silber el udoud el mei me kisang.” 16Me te ngiluu el msang, me ng okere el kmo, “Ng llecheklel ma ngklel techa ikang?” Me te dilu el kmo, “A merreder er a Rom.” 17Ma Jesus a dula el kmo, “A le ua isei, e a kloklel a merreder er a Rom bsa merreder er a Rom, ma kloklel a Dios bsa Dios.” Me ng kmal mlo mechas a rengrir er a Jesus. 18A re kuk bebil el Sadusi el melekoi el kmo a re chad a diak el bekiis er a kodall, a mler a Jesus e dmu el kmo, 19“Sensei, a Moses a lilechesii tial llach el kiram el kmo, A lsekum a chad a mad e diak a ngelekel er a bechil, e a ochellel a kirel mo bechil ngii el melakl dil me bo le sebechel el mor ngii a re ngelekel el ua ia bo le ngelekel ngii el mlad el chad.’ 20Te mlar ngii a re teuid el odam, e a kot el klou a mlo bechiil e mad el diak a ngelekel. 21Ma ongerung a mlo bechil ngiil redil e mad el dimlak a ngelekel. Me ngikel ongedei me ng mlo ua isei, 22e dirrek el mle ua isei el mor tir el rokui. Tir el teuid a mlo bechil ngiil redil e dimlak a ngelekir e a uriul e ngiil redil a mlad. 23Chelechang, e a rokuil chad el mla mad a bo le bekiis er a kodall er sel sils er okiis, e ng mo bechil a techa er tir ngiil redil? Tir el teuid a mlo bechil.” 24Ma Jesus a dula er tir el kmo, “Kom meral cheleuid! Kom medengei el kmo ngera uchul? Ng diak kom modengei a Chedaol Llechukl ma lechub a klisichel a Dios. 25Sel le bekiis er a kodall a re chad el mla mad, e te mo ua re anghel er a eanged el diak bo le bechiil. 26Chelechang, e a de bor okisir a re mla mad, ng diak bla mchieuii a babier er a Moses el kirel a kmard el kerrekar? Ng llechukl er isei a tekingel a Dios el mor a Moses el kmo, ‘Ngak a Dios er a Abraham, e Dios er a Isak, e Dios er a Jakob.’ 27Ngii a Dios er a re di ngar, el diak le Dios er a re ulekoad. Kemiu a kmal klou el cheleuid!” 28Ma tal sensei er a Llach el mlar sei a rirengeseterir er a le kaititekangel. Ng milsa Jesus el mle ungil el dilu orbil a tekingir a re Sadusi, me ng merma er ngii el oker el kmo, “Ngera el llach a kot el ngarbab er a rokui el llach?” 29Ma Jesus a ulenger el kmo, “Tiakid sel kot el klou a belkul er ngii el rokui, ‘Morrenges e Israel! A Rubak el Dios er kid a di tal Rubak e diak a ngodech. 30Bo le betik a rengum er a Rubak el Dios er kau el oba rengum el rokir, ma klengar er kau el rokir, ma uldesuem el rokir ma klisichem el rokir.’ 31E a ongerul klou a belkul el llach a kmo, ‘Bo le betik a rengum er a ngar bita er kau el ua le betik a rengum er kau.’ Ng diak a kuk ngodech el llach el ngarbab er a ikal erung.” 32Me ngii el sensei er a Llach a dula er a Jesus el kmo, “Ng kmal ungil e sensei! Ng klemerang a cho mdelang el kmo ng di tang a Rubak el Dios e diak a kuk ngodech el chelid, ng di Ngii e merekong. 33Ma chad a kirel el mo betik a rengul er a Dios er a rengul el rokir, ma uldesuel el rokir, ma klisichel el rokir, e kirel mo betik a rengul er a ngar bita er ngii el ua le betik a rengul er ngii. Ng kuk klou a belkul a dolengesenges a ikal erul llach er a dolenget a charm ma kuk bebil er a tenget er a olengetongel el mor a Dios.” 34A Jesus er a lesengei el kmo ng mle ungil a nger er ngii, e ng dula er ngii el kmo, “Kau a kmal diak mcheroid er a Rengedel a Dios.” A uriul er itiang e ng mlo diak a blekengir a re chad el oker a ngera er ngii. 35A Jesus a ullisechakl er a Templo, e uleker er a ker el kmo, “Ng mekera e sebechir a re sensei er a Llach el kmo a Mesias a di ngelekel a David? 36A Chedaol Reng a rirellii a David me ng melekoi el kmo, A Rubak a dilu er a Rubak er ngak el kmo, Bo mdengchokl er a kadekmek el dimerkmo krelleterir a re cherrouem el mor eungel ochim.’ 37A David a di mle ngii el omekedong er a Mesias el kmo ‘Rubak’; ma le ua isei, e ng mekera e di ngelekel a David?” A klou el seked er a re chad a ulerrenges er a Jesus el kmal mle ungil a rengrir. 38Ser a longedecheduch er tir, e ng dilu el kmo, “Bo mkerekikl er a re sensei er a Llach el sorir el merorael el bliull er a mekemanget el bail, el leko louetkeu e longull er tir er a blil a makit, 39e sorir el melilt a ungil kingall er a blil ongdibel sel le ngar ngii a klou el blengur e sorir a ikel kot el ungil kingall er a ungilklebesei. 40Tolekiid a blirir a re melakl dil e sola e ousimang me te mengemanget a nglunguchir. Ng kmal mo meringel a blals el mor tir!” 41A Jesus a dilengchokl er bita er a blil a tenget er a Templo, e ulemes er a re chad er a be lorrebet a ududir. Te betok el merau el chad a lilecha kmal betok el udoud; 42e mlei a chebuul el melakl dil el lilecha teblol bekerkard el udoud, el redemelel a chimol sens. 43Me ng ulleker er a rubengkel el me kldibel e dmu er tir el kmo, “Ak subedemiu el kmo ngikal chebuul el melakl dil a lilecha betok er tirkal rokui. 44Ele tir el rokui a millecha ikel dikea lousbech er a ududir, e ngdi ngii el chebuul el redil a lilecha ikel rokui el mlar ngii er ngii el kmal lousbech er a klengar er ngii.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\